Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Eirik Tveiten Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Freddy André Øvstegård Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Camilla Eidsvold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lauvås Stein Erik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Elise Bjørnebekk-Waagen Nei Nei
Viser til Arbeiderpartiets valgprogram.
Vet ikke
Viser til Arbeiderpartiets valgprogram.
Ja
Som det står i Arbeiderpartiet sitt valgprogram ønsker vi å bruke handlingsrommet i EØS avtalen og støtter et organisert arbeidsliv.
Vet ikke Vet ikke
Svein Roald Hansen Ikke svart
Jeg går til valg på et partiprogram, ikke et spørreskjema. I konkrete saker hvor det ikke er direkte svar i partiprogrammet, behandler vi det på normal måte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Siv Henriette Jacobsen Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Steinar Bastesen Nei Ja
Vi har en frihandels avtale med EU som gjelder også i dag EØS er bare et lite tillegg.
Nei
Vi har jo en fri handelsavtale som ikke er sagt opp av noen av partene.
Ja
I de tillfellene derdet går ut over Norges suverenigtet må den brukes mere aktivt.
Ja
Jeg viser til tidligere svar.
Nei
Overføringskablene til EU betales i dag av forbrukerne i Norge og det heter Netleie, Kablene eies av Statkraft, og de er med å tømme våre kraft magasiner og vi bidrar til med å betale for kablene somtømmer våre magasiner. Så jeg tror vi bidrar nokk.
Ole Andre Myhrvold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Elin Johanne Tvete Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Håkon Borch Nei
Jeg mener at vi ikke bør gå inn i EU, men sammenlignet med EØS avtalen så mener jeg at et EU medlemskap faktisk er bedre. Hovedgrunn er at demokratiet i EU blir en abstrakt fjernøvelse som ikke vil oppleves som reell. EU er blitt for stor og rommer for mange motstridende interesser.
Ja
Vil arbeide for det internt i MDG.
Nei
EØSs store problem er mangel på demokrati. Grunnloven blir overkjørt. Vi må ta dette på alvor og finne en annen måte og samarbeide med EU på. Det demokratiske underskuddet er et så uløst problem i EØS avtalen at jeg ikke finner å kunne støtte den.
Ja Ja Nei
Line Henriette Holten Hjemdal Nei Nei Ja
(Kandidaten har rettet svaret sitt etter publisering).
Ja Nei Nei
Lars-Kristian Holøs Pettersen Nei
Vi er godt ivaretatt med EØS-avtalen. Vi har tilgang til EUs indre marked og samarbeid innenfor utdanning og forskning. Samtidig har vi handlefrihet på en rekke viktige områder som for eksempel landbruks- og fiskeripolitikk.
Nei Ja
Etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Å si nei til uakseptable EU-forslag er en mulighet vi har og som vi må benytte oss av. Eksempelvis slik KrF sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
Jernbanen er, og skal være, et offentlig ansvar hva gjelder eierskap til infrastruktur, styring av trafikken og utviklingen av jernbanens rolle. Samtidig er det viktig å videreføre jernbanereformen som allerede har åpnet for konkurranse på persontrafikk. En gradvis gjennomføring av dette skal gi bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Jernbanepakke IV dreier seg dog om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og jernbanetekniske momenter. Å bruke vetoretten mot dette, anses som lite sannsynlig.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her.
Finn-Erik Blakstad Ja
Vi trenger mer samarbeid. Ikke mindre.
Nei Ja Ja Nei Ja
Maren Hersleth Holsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ingjerd Schou Ja Nei Ja Nei
Uklart spørsmål
Nei Vet ikke
Tage Pettersen Ja
Mener dette er til det beste for Norge og EU.
Nei Ja Vet ikke
Helt avhengig av sak og ikke et generelt spørsmål.
Nei Vet ikke
Monica Carmen Gåsvatn Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Thor Edquist Nei
Prisen er for høy i forhold til hva vi får igjen med tanke på den gode EØS avtalen vi har. Sverige betaler f eks 4 ggr så mye PR innbygger som oss.
Nei
Avtalen er for viktig for norsk næringsliv til å fikle med den
Ja Vet ikke Nei
Det er konkurranse som driver verden fremover
Vet ikke
Ulf Leirstein Nei Ja Nei
Ønsker handelsavtale.
Ja Nei Vet ikke
Erlend Wiborg Nei Vet ikke Nei Ja Nei Vet ikke
Bjørnar Laabak Nei Ja Vet ikke Ja Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21