Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ronny Bekken Larsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Karin Andersen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Bersvend Salbu Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trettebergstuen Anette Ja
Prinsipielt ja. Men anser ikke dette for å være en aktuell sak nå. Om vi skal inn må folket ha bestemt det.
Vet ikke Ja Vet ikke
Umulig å svare så kategorisk på et slikt spørsmål.
Vet ikke Vet ikke
Nils Kristen Sandtrøen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tone Merete Sønsterud Nei Nei
Vi har en EØS avtale og jeg ser ingen grunn til å endre på det.
Ja
Fordi EØS-avtalen inneholder så mye mer, bla utveksling av studenter, dvs norske studenter kan studere i et annet EØS-land, samarbeid innen forskning som er viktig for Norge. Kan nevne avtaler som Erasmus og Horisont 2020.
Vet ikke
Det er ikke noe mål i seg selv, men hvis det er nødvendig så skal vi gjøre det, viser f.eks til Postdirektivet.
Ja Vet ikke
Per-Gunnar Sveen Nei Nei Ja Vet ikke
Norge må først og fremst aktivt utnytte handlingsrommet i avtalen, både inn i beslutningsprosessene og ved egne politiske handlinger, f.eks. tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Ikke tatt endelig stilling til det, men avventer hvordan den endelig blir. Det er imidlertid veldig viktig hvordan offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren sikres. Holder derfor muligheten åpen.
Vet ikke
Løsningen basert på finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Erik Strand Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trygve Slagsvold Vedum Nei Ja
Ja på rett tidspunkt. Det viktigste nå er å se hvilke nye muligheter Brexit gir for å sikre en bedre avtale mellom Norge og EU.
Nei Ja Ja Nei
Emilie Enger Mehl Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per Martin Sandtrøen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Martin Løken Vet ikke
MDG ønsker en folkeavstemning og vil respektere utfallet av den.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Vi ønsker bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Se utfyllende kommentar til forrige spørsmål.
Ja Ja
Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig. Derfor bør vetoretten benyttes i denne saken.
Vet ikke
Vi har blitt tildelt et heldig land både før og etter snuoperasjonen fra fossil til fornybar energi (olje og vind-/vannkraft). Det er viktig at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. En slik energistøtte til Europa krever likevel at vi har to tanker i hodet samtidig, og ivaretar større deler norsk natur (både vassdrag, skog, hav og inngrepsfri natur) enn regjeringen legger opp til i dag.Hensynet til en fornybar og naturvennlig europeisk kraftforsyning må veies opp mot eventuelle tap av norsk suverenitet, som også må vektes tungt.
Magne Rydland Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke Nei
Martine Havnen Tønnessen Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Ole Frode Mikkelsgård Nei
Ikke i dagens situasjon.
Nei
Ikke i dagens situasjon.
Ja
Ut fra dagens situasjon.
Ja Nei
Noe konkurranseutsetting av persontrafikk kan være positivt, men det krever at gjennomføringen er god.
Vet ikke
Det er av stor betydning at Norge arbeider for et stramt kvotesystem for klimagassutslipp, men dette spørsmålet må vurderes nærmere.
Mirjam Engelsjord Ja
Jeg mener at saken om EU medlemskap ikke er aktuell i kommende Stortingsperiode og at et eventuelt EU medlemskap må avgjøres i Stortinget basert på en folkeavstemning.
Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Kristian Tonning Riise Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Eli Wathne Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tor Andre Johnsen Vet ikke
Jeg var for Eu for 20 år siden men nå er jeg meget meget skeptisk.
Ja
Viktig å lytte til folket i slike saker, særlig siden vi ser at mer og mer av det som bestemmes i Europa får direkte eller indirekte påvirkning på folk fles ti Norge.
Vet ikke Ja
100%. Dette er meget viktig. Norge dilter alt for mye etter både i EU og EØS sammenheng. Vi må bli tøffere og tydeligere på hva som er best for Norge
Nei
Nei selvfølgelig ikke. Konkurranse er sunt, viktig og riktig
Nei
Johan Aas Nei Ja Vet ikke
Vil ha mer opplysninger om avtalen og eventuelle konsekvenser.
Ja Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21