Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Turid Thomassen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Olav Lahlum Nei Ja
Jfr. neste svar.
Ja
Med forbehold: Jeg vil prinsipielt foretrekke en bilateral handelsavtale, men selvsagt ikke dersom det er en avtale som gir dårligere vilkår og mindre selvråderett enn EØS-avtalen. Alternativene må være klare for at jeg skal kunne si endelig hva jeg foretrekker her. Støtter at man klargjør alternativene best mulig og deretter legger spørsmålet ut til folkeavstemning.
Ja Ja Nei
Lisbeth Fremstad Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Rigmor Åsrud Ikke svart
Jeg viser til formuleringene i vårt partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tore Hagebakken Ikke svart
Jeg viser til formuleringene i vårt partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Stine Renate Håheim Nei Vet ikke
Jeg mener dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.
Vet ikke
Umulig å ta stilling til før man eventuelt vet hva en slik handelsavtale vil sikre av norske interesser.
Ja
Reservasjonsretten bør benyttes der det er saklig riktig.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling til dette, da jeg ikke kjenner alle detaljer godt nok.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling, da jeg ikke kjenner saken godt nok.
Hilde Kristin Holtesmo Nei Nei Ja Nei Vet ikke Vet ikke
Erik Strand Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ivar Odnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Marit Knutsdatter Strand Nei Ja Nei Ja Vet ikke Nei
Ingvild Kessel Nei
Men ønsker å respektere folkets mening dersom det gjennomføres en folkeavstemning.
Nei
Vi i De Grønne arbeider for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner, og vi bør derfor ikke trekke oss ut av EØS.
Ja Ja Ja
Jeg mener at jernbane og tog på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. Jeg og MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.» og «Stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner.
Ja
Jeg mener vi bør sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og jeg støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Det er i dag en del «hull» i reguleringen av kraftoverføring mellom land. ACER har derfor blitt opprettet for å tette noen av disse hullene og bidra til Europas skifte over til fornybar energi. ACER har vedtakskompetanse på enkelte grensekryssende spørsmål.
Hilde Ekeberg Nei Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker og til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen.
Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja. KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Vet ikke
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Toril Kristiansen Nei Vet ikke
Dersom en ny regjering vurderer å søke medlemskap, mener jeg den først må legge dette frem i en folkeavstemning
Ja Ja Ja Nei
Ketil Kjenseth Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Ingjerd Thon Hagaseth Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Olemic Thommessen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari-Anne Jønnes Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den er dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale kan. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS-avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
denne pålegger uansett i overskuelig fremtid ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken – Høyre er for øvrig slett ikke i mot denne type konkurranseutsetting
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Morten Ørsal Johansen Nei Ja Ja
Det forutsetter at EØS avtalen sies opp og forhandles på nytt.
Ja Nei
Jeg er for konkurranseutsetting, men på vilkår Norge som selvstendig stat vedtar. Ingen andre skal vedta noe på våre vegne.
Nei
Enhver overføring av myndighet må skje etter nøye overveielse og i tråd med grunnloven.
Silje Diserud Nei Nei Nei Ja Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21