Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ragna Vorkinnslien Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lars Haltbrekken Nei
Hensynet til folkestyret, miljø og solidaritet med resten av verden gjør at jeg er mot norsk EU medlemskap.
Ja Nei Ja Ja Nei
Mona Berger Nei Nei Ja Nei Ja Ja
Trond Giske Nei Nei Ja
Det er en stor fordel for Norge og norske arbeidsplasser at vi har en avtale med EU som gjør at norske varer og tjenester som er godkjent i Norge automatisk kan selges til alle EU-land uten ekstra byråkrati og godkjenninger. Jeg er skeptisk til å skulle reforhandle forholdet mellom Norge og EU i situasjon hvor EU er mye større og sterkere enn da EØS-avtalen ble inngått. Det er lite trolig at reforhandling ville føre til en styrket posisjon for Norge.
Ja
Vi må både være mer aktive i utformingen av regelverket som blir gjeldene i EØS-avtalen, og være åpne for å bruke forhandlingsmekanismen og eventuelt reservasjonsretten dersom viktige interesser står på spill.
Ikke svart
Jeg ønsker ikke å besvare dette spørsmålet med de alternativene dere har satt opp, men viser til Arbeiderpartiets ansvarlige på de respektive saksområdene.
Ikke svart
Jeg ønsker ikke å besvare dette spørsmålet med de alternativene dere har satt opp, men viser til Arbeiderpartiets ansvarlige på de respektive saksområdene.
Eva Kristin Hansen Nei Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Jorodd Asphjell Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kirsti Leirtrø Nei Nei Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Kristian Torve Nei Nei Ja
For øvrig vanskelig å svare på, all den tid det ikke er fremforhandlet alternativ til dagens EØS-avtale.
Ja Ja Vet ikke
Heidi Greni Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Geir Arild Espnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gjertrud Berg Nei
Et EU medlemskap bør avgjøres ved folkeavstemming.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.
Ja Ja
Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.
Vet ikke
Geirmund Lykke Nei
Rent personlig er jeg åpen for å vurdere norsk EU-medlemskap, men som stortingsrepresentant velges jeg inn på KrFs program, og KrF ønsker ikke at Norge skal bli medlem av EU.
Nei Ja Ja Nei Nei
Karin Bjørkhaug Ja
Den beste løsningen for Norges forhold til EU er vår nåværende tilknytning. EØS-avtalen sikrer oss tilgang til EUs indre marked og tilgang til samarbeid innenfor utdanning og forskning m.m.
Nei Ja Ja
Eks.: KrF sa nei til at vi skulle underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei Nei
KrF ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi.
Jon Gunnes Vet ikke Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Tove Eivindsen Ja
Ja, men ikke nå. Brexit må roe seg.
Nei
Norge er avhengige av EØS. Eneste alternativ til avslutning er å gå inn i EU.
Ja Vet ikke Nei Ja
Linda Hofstad Helleland Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Mari Holm Lønseth Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Det er per nå ikke aktuelt å avholde slik folkeavstemning.
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning av EØS-avtalen.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
Denne pålegger uansett ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken. Høyre er for øvrig ikke i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Guro Angell Gimse Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sivert Bjørnstad Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Lill Harriet Sandaune Nei Ja Nei Ja Nei
FrP ønsker konkurranseutsetting av persontrafikken
Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Tormod Overland Nei Nei Ja Ja Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21