Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Silje Kjosbakken Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nicholas Wilkinson Nei Ja
Jeg vil jobbe aktivt for at folkeavstemningen skal bli virkelighet.
Nei Ja Ja Nei
Sheida Sangtarash Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anniken Huitfeldt Ikke svart
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets partiprogram for 2017–2021. Vår politikk om Norges forhold til EU og EØS-avtalen er omtalt i programmet.
Ikke svart
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–2021
Ja Ikke svart
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Ikke svart
Arbeiderpartiet vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Ikke svart
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Sverre Myrli Nei Nei Ja Vet ikke
Når vi har spesielle nasjonale forhold bør reservasjonsretten benyttes.
Ja
Ja, hvis jernbanepakka blir slik den er foreslått, men det trur jeg ikke blir aktuelt. Jeg trur eksempelvis ikke at viktige jernbaneland som Tyskland og Frankrike går med på at jernbanetrafikken skal konkurranseutsettes.
Vet ikke
Nina Sandberg Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Åsmund Aukrust Nei Nei Ja
Mener bedre alternativ enn EØS avtalen er usannsynlig
Vet ikke
Det er ikke et mål i seg selv å bruke reservasjonsretten, men i tilfeller hvor særlige hensyn taler for det og alle andre alternativer er utprøvd, bør reservasjonsretten kunne brukes.
Vet ikke Vet ikke
Tuva Moflag Nei Nei
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–21
Ja Vet ikke
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Ja
Vi vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Nei
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Mani Hussaini Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Erik Strand Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sigbjørn Gjelsvik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Martha Tærud Nei Ja Ja Ja Ja Nei
Rasmus Hansson Vet ikke
Det kommer an på situasjonen og på et forhandlet utkast til avtale. Det foreligger ingen situasjon som tilsier medlemskap, og langt mindre noe avtaleutkast. Altså et politisk lite relevant spørsmål nå. EU overordnet er et svært godt og viktig prosjekt som har sikret demokrati i mange europeiske land som ikke hadde det, løftet masse folks levestandard, vært en sterk bidragsyter til fred i Europa, vært en viktig stemme for menneskerettigheter og demokrati internasjonalt, lagd mye bra politikk på mange områder blant annet miljø/klima. Så har EU i tillegg en haug med svakheter innenfor dette.
Nei
MDG mener det er usannsynlig at Norge kan få en bedre bilateral handelsavtale med EU enn EØS-avtalen ved å si opp EØS og starte ny forhandling nå.
Ja
MDG mener det er usannsynlig at Norge kan få en bedre bilateral handelsavtale med EU enn EØS-avtalen ved å si opp EØS og starte ny forhandling nå.
Ja Ja Ja
Ingunn E. Ulfsten Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Torleiv Ole Rognum Nei Nei Ja Vet ikke Nei Nei
Abid Q. Raja Ja
Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Venstre ønsker ikke forhandligner om EU-meldemskap i neste stortingsperiode. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder
Nei Nei Ja
Solveig Schytz Vet ikke
Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Venstre ønsker ikke forhandligner om EU-meldemskap i neste stortingsperiode. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land.
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.
Nei Nei Vet ikke
Jan Tore Sanner Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tone Trøen Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Nils Aage Jegstad Ja
Det er ikke et aktuelt spørsmål ved dette valget. Prinsipielt er for jeg formedlemskap i EU.
Nei Ja
EØS - avtalen dekker et mye større spekter av betydning for norske borgere. (Kandidaten har rettet svaret sitt etter at undersøkelsen ble publisert.)
Nei Nei
Konkurranseutsetting av persontrafikk er allerede nasjonal politikk både for buss, tog og båt.
Ja
Det innebærer ikke overføring av nasjonal myndighet.
Henrik Asheim Ja Nei Ja Nei
Det er ikke noe selvstendig mål å bruke vetoretten mer eller mindre, det avhenger av hva saken dreier seg om.
Nei Vet ikke
Turid Kristensen Ja
Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning.
Nei
EØS-avtalen er svært viktig for Norge av flere grunner, ikke minst for norsk næringsliv og samarbeid om forskning og utdanning. Jeg mener at avtalen er avgjørende for norsk økonomi og vårt samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei
Denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, men vi i Høyre er heller ikke i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Hårek Elvenes Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Bente Stein Mathisen Ja Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Hans Andreas Limi Nei Nei
Min oppfatning er at EØS avtalen slik den gjelder for Norge i dag bør videreføres med unntak for bl.a. såkalt eksport av velferdsgoder. Dette må begrenses innenfor gjeldende avtale. I så fall unødvendig med folkeavstemning.
Ja
Alternativet er ikke en handelsavtale pt. Det er ikke mulig å forhandle en avtale med EU som bare gir fordeler til Norge, vi må også påta oss noen forpliktelser. Det er slik internasjonale og nasjonale avtaler utformes.
Ja
I utgangspunktet JA, men det må være i spesielt viktige saker hvor det åpenbart er i strid med Norges interesser å følge beslutninger i EU. Direktiv og forordninger som fremmer like konkurranseregler i hele Europa er fordelaktiv for norsk næringsliv og norske forbrukere.
Nei Vet ikke
Avventer regjeringens forslag og behandling i Stortinget. Viktig å vurdere hvordan reglene utformes og hvilken påvirkning EFTA landene får gjennom ESA og EØS komiteen.
Himanshu Gulati Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari Kjønaas Kjos Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Gustavsen Nei Ja
Men det må være en forsvarlig deltagelse av avstemninge
Vet ikke Ja Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21