Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Adrian Larsen Nei Ja Nei Ja
Fram til vi får erstatta EØS-avtalen må handlingsrommet benyttes til det fulle.
Ja Nei
Bjørnar Moxnes Nei Ja Nei
Vi må ut av husmannsavtalen EØS og få en normal handelsavtale med EU
Ja Ja Nei
Seher Aydar Nei Ja
Rødt jobber for at Norge skal bevare vår selvstendige stemme ved å si nei til EU. Vi vil også si opp EØS-avtalen til fordel for den gjeldende eller en reforhandlet handelsavtale. Inntil det skjer vil vi arbeide for at Norge bruker reservasjonsretten mot skadelige EU-direktiv.
Nei Ja Ja Nei
Kari Elisabeth Kaski Nei Ja Nei
Det må innebære at handelsavtalen er god, og at vi også får på plass en samarbeidsavtale. (Kandidaten har rettet svaret sitt etter publisering).
Ja Ja Nei
Petter Eide Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Olivia Corso Salles Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Jonas Gahr Støre Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Marianne Marthinsen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Ikke tatt stilling til bruk av veto i denne saken, men viktig å være sikre på at vi kan fortsette å ha offentlig kontroll med utviklingen av jernbanen.
Nei
Jeg er for norsk deltakelse i ACER, men med de tilpasningene Norge har fått. Justisdepartementets lovavdeling vurderer det slik at det ikke foreligger noen myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.
Jan Bøhler Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Siri Gåsemyr Staalesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Espen Barth Eide Ja
Dette er et prinsipielt standpunkt. Samtidig ser jeg ikke dette som en aktuell problemstilling for tiden.
Nei
Den nåværende tilknytningsformen til EU, gjennom EØS, har bred støtte. I dagens situasjon vil det være tilnærmet umulig for Norge alene å forhandle fram en bedre avtale en den vi fikk til da 6 daværende EFTA-land forhandlet med 12 daverende EU (EF)-land fra 1989-1992.
Ja
EØS-avtalen har tjent Norge svært godt og dekker et mye bredere felt enn tradisjonelle handelsavtaler. Samtidig mener jeg at handlingsromet I avtalen
Nei
Selv om jeg mener vi ikke skal legge ned såkalt "veto" i utide, eller mer presist sette deler av avtalen ut av spill, er det viktig at vi har muligheten, da muligheten for "veto" styrker oss i arbeidet for gode løsninger for Norge.
Nei
Se svaret over. Vi har lang erfaring i å finne løsninger innen rammen av EØS uten faktisk å bruke reservasjonsretten ("veto").
Ja
Zaineb Al-samarai Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Didrik Beck Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Tar ikke stilling nå
Vet ikke
Tar ikke stilling nå
Inger Helene Vaaten Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Aisha Naz Bhatti Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Syver Zachariassen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Une Aina Bastholm Vet ikke
Vil følge en evt. folkeavstemning om et så viktig spørsmål.
Vet ikke
Spørsmålet er litt uklart. Vet ikke om jeg vil støtte å foreta en folkeavstemning, men jeg ville støttet det utfallet en evt. folkeavstemning ender med, med mindre jeg har grunn til å tro at folkeavstemningen har vært udemokratisk.
Ja
Men jeg (som den grønne gruppa i Europaparlamentet allerede gjør) vil jobbe for et EU-system og en EØS-avtale med mer åpenhet og deltakende demokrati, og bedre ivaretakelse av globalt, sosialt ansvar og klima- og miljøhensyn.
Ja Ja Ja
Jeg mener Norge må bidra til et skifte til fornybart i Europa. Da tror jeg vi også trenger en myndighet som er grenseoverskridende, for å sikre et sammenhengende europeisk kraftmarked.
Per Espen Stoknes Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Hans Olav Syversen Nei
Jeg forholder meg til det vedtatte programmet for KrF
Nei
En gunstig avtale for Norge og vårt næringsliv
Ja Ja Nei Nei
Oddbjørg Minos Nei Ja Ja Ja Vet ikke Nei
Trine Skei Grande Nei Nei Ja Nei
Det er sakene som betyr noe ikke om en bruker den aktivt eller ikke.
Nei Ja
Ola Elvestuen Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Vi har nå en god løsning for NVEs deltagelse i ACER-samarbeidet som Norges energireguleringsmyndighet.
Guri Melby Ja
Men ønsker en folkeavstemning før et eventuelt medlemsskap, slik Venstre går inn for
Nei Ja Nei
Ikke et poeng i seg selv, men det betyr ikke at det ikke kan komme enkeltsaker der jeg ikke mener vetoretten bør brukes
Nei Vet ikke
Ine Eriksen Søreide Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Nikolai Astrup Ja
Men det er ikke aktuelt å søke om medlemskap i kommende periode.
Nei
EØS-avtalen har tjent Norge og norske arbeidsplasser svært godt i over 20 år. Den gir oss fullverdig tilgang til det indre markedet i Europa, på linje med våre konkurrenter i EU, og er derfor svært viktig for norsk verdiskaping, norske jobber og velferden i Norge. Siden 1992 er det kun en håndfull saker som har vært utfordrende for Norge, og de fleste av dem kan kompenseres med nasjonal politikk innenfor rammeverket av EØS-avtalen.
Ja
En bilateral handelsavtale vil ikke kunne gi norske bedrifter tilgang til det indre markedet i Europa på lik linje med våre konkurrenter i EU. En bilateral handelsavtale vil derfor kunne bidra til at norske jobber flyttes ut av landet. EØS-avtalen er spesielt viktig for de mange eksportbedriftene og -arbeidsplassene i distriktene i Norge.
Nei
De siste 20 årene har det kun vært en håndfull saker fra EU som har vært utfordrende for Norge, og de er stort sett løst gjennom aktivt påvirkningsarbeid og/eller nasjonal politikk innenfor EØS-avtalens handlingsrom. Reservasjonsretten bør brukes med varsomhet.
Nei
EUs Jernbanepakke åpner for konkurranse om persontrafikken, men samtidig ligger det begrensninger i direktivet for de medlemsland som ønsker å benytte seg av det. Spørsmålet er derfor galt stilt, og hvordan direktivet anvendes i Norge vil være gjenstand for nasjonal politikk. Når det er sagt, så mener jeg at det er positivt med konkurranse om persontrafikken. Vi har gode erfaringer fra anbudsutsettingen av Gjøvikbanen, der punktlighet, regularitet og kundetilfredshet ble bedre etter at NSB Anbud AS vant konkurransen om å drive strekningen. Vi har også gode erfaringer med Flytoget, som drives etter kommersielle prinsipper i konkurranse med NSB, selv om det er eid av Staten.
Ja
Norge er allerede en del av EUs indre energimarked, og det er derfor i Norges interesse at vi også tar del i ACER.
Michael Tetzschner Ikke svart
Står på Høyres program og ønsker ikke å svare.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Heidi Nordby Lunde Ja
Å ha en tilknytning til EU har ikke bare bidratt til å sikre vekst, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge gjennom forutsigbare og bedre rammer for vårt næringsliv, men sørger for at vi via handel er tilknytta vårt viktigste fellesskap for normer og verdier. Med dagens trusselbilde og sikkerhetssituasjon er EU viktigere enn noen sinne.
Vet ikke
Jeg mener at EØS-avtalen har vært så god for Norge at den dermed har ført til at vi aldri har tatt steget fullt og helt inn i EU. Hadde vi gått ut av EØS, er jeg overbevist om at vi ville vært med i EU. Det kan hende jeg ville stemt mot EØS-avtalen for å få oss inn som et fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet.
Ja
Under frihandelsavtalen, før EØS-avtalen, opplevde norsk næringsliv tollmurer og problemer med å eksportere varene sine.
Ja
Eksempelvis kunne vi sagt nei til EUs datalagringsdirektiv, da dette kunne påberopes å ikke være markedsrelevant. Men generelt mener jeg EUs pålegg om konkurranseutsetting og like konkurransevilkår er bra, og også gir norsk næringsliv mulighet til å konkurrere om like prosjekter i andre land.
Nei Ja
NVE har deltatt i det europeiske energiregulatorsamarbeidet gjennom CEER/ERGEG og vil ha en interesse i kontinuitet og videreføring av en slik deltakelse i ACER. ACER blir en premissleverandør både i saker som skal behandles i råd og Europarlament og i saker som skal behandles via ENTSO. Det er derfor sentralt at en fra norsk side kan delta med eksperter fra norsk regulator.
Mudassar Kapur Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Stefan Heggelund Ja
Dersom det blir aktuelt, må det holdes folkeavstemning.
Nei
De siste målingene viser at oppslutningen om EØS-avtalen har økt. Det er bra. Jeg mener EØS-avtalen er viktig for norske arbeidsplasser, og den har støtte blant partene i arbeidslivet.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Ja
Nei. Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill. Men det underliggende premisset i spørsmålet er unyansert. Det vi implementerer er gjerne minimumskrav hvor det er stort rom for lokale tilpasninger. Det gir viktige muligheter.
Ja
Det er feil at Jernbanepakke IV pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Mathilde Tybring-Gjedde Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Siv Jensen Nei Vet ikke Ja Ja Nei Vet ikke
Christian Tybring-Gjedde Nei Ja Vet ikke
Det kommer an på innholdet i de bilaterale avtalene
Vet ikke
Det vil hjelpe lite. Min motstand mot EØS avtalen er beror den siste "friheten". Nemlig fri flyt av arbeidskraft. Det har en rekke negative konsekvenser på sikt. Både når det gjelder arbeidsmarkedet generelt, men særlig mangelen på norsk kompetanse spesielt.
Vet ikke
Det avhenger av om hvorvidt det vil bli brukt utenlandsk arbeidskraft
Nei
Mazyar Keshvari Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Carl I Hagen Nei Ja Vet ikke Ja Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21