Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Tobias Drevland Lund Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ådne Naper Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sanja Pasovic Nei Ja Nei Ja Ja Ja
Terje Lien Aasland Nei Nei Ja Ikke svart
Det må avgjøres av hvilke saker det handler om
Ikke svart
Har ikke konkludert, men er i mot å konkurranseutsette persontrafikken.
Ikke svart
Slik de mange energisakene i EU nå ligger er ACER et av de temaene som virker mindre kontroversielt. Det er viktig at vi opprettholder full kontroll over vannkraftressursene samtidig som vi kan videreføre en lovgivning som sikrer en videreføring av det offentlige eierskapet knytta til vannkrafta.
Lene Vågslid Nei Nei Ja Ja
Der er nok eit større handlingsrom for å nytte vetorett til å sikre norske interesser betre enn det som blir gjort i dag.
Ja
Det er viktig at EØS-avtala sikrar god marknadsadgang for bedriftene våre og sikrar norske arbeidsplassar. Samtidig må me bruke det handlingsrommet som finst innanfor avtal betre. Det betyr også veto hvis det viser seg å vere viktig for norske interesser.
Vet ikke
Christian Tynning Bjørnø Nei Nei Ja Ja
Det kommer selvfølgelig veldig an på saken, men der det har stor betydning for norske interesser bør vi bruke vetoretten.
Ja
Jeg er veldig kritisk dersom den blir som foreslått. Men håper prosessen fører til et annet resultat.
Vet ikke
Lise Wiik Nei Nei Ja Ja Ja Ja
Sanna Solbak Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Åslaug Sem-Jacobsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Olav Urbø Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Mona Nicolaysen Vet ikke
Jeg har et ambivalent forhold til flere av de internasjonale samarbeidsarenaene fordi jeg er usikker på om de er svaret på utfordringene i vår tid. Samtidig vil for eksempel EU kunne ha stor kraft til å skape viktige forandringer som enkeltland ikke kan klare. Hvis landene som er medlemmer der virkelig vil, kan vi få en sterk kraft i arbeidet med klima-, miljø og energiutfordringene vi står over for. Om Norge skulle vurdere EU-medlemsskap, mener jeg at det må skje ved en folkeavsteming og at storting og regjering må respektere resultatet av den.
Nei
Jeg mener det er viktigere saker å fokusere på i kommende stortingsperiode enn å bestemme om vi fortsatt skal være med i EØS eller ikke. Vi må heller bruke de mulighetene som ligger i avtalen til å ta bedre vare på klimaet og miljøet, og ikke minst bruke reservasjonsretten mot direktiver som har har negative konsekvenser for klima og miljø.
Ja Ja
Jeg mener reservasjonsrette brukes for lite. Jmf. svar på spm. 2, bør den brukes aktivt når direktiver strider mot viktige klima- og miljøhensyn, og også når direktiver griper inn i saker som helt åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Konkurranseutsetting fører til fragmentering. Jeg mener vi trenger en helhetlig satsing på tog og jernbane slik at det blir et reellt og godt alternativ til reiser med privatbil og fly.
Vet ikke
Geir Jørgen Bekkevold Nei
Jeg mener vår nåværende tilknytningsform fremdeles er den beste løsningen for Norges forhold til EU. EØS-avtalen sikrer Norge adgang til EU`s indre marked og ikke minst samarbeid på mange viktige områder som bla utdanning og forskning.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vår viktigste eksportmarked.
Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja, KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
Krf mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvar for - og eierskap til infrastrukturen, for koordineringen og styringen av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle. Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for de reisende. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer konkurranseutsetting , som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Hanne Thurmer Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Eli Taugbøl Ja
Svarer som privatperson. Venstre mener at et norsk EU-medlemsskap bare kan avgjøres i Stortinget etter ny folkeavstemming, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei Ja Vet ikke
Rart spørsmål. Skal man bruke vetoretten, må det være konkrete saker å ta stilling til. For meg blir det merkelig å svare på om man skal være mer i mot på generelt grunnlag :)
Nei Vet ikke
Olav Kasland Nei Nei Ja Ja Nei Vet ikke
Solveig Sundbø Amundsen Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Emilie Schäffer Ja Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Bård Hoksrud Nei Ja Vet ikke
Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker at man skal reforhandle deler av EØS avtalen
Ja
Dette er en mulighet vi har og som bør kunne brukes dersom det er riktig ut ifra Norske forhold
Nei Nei
Dette med avgivelse av suverenitet er et vanskelig tema, og utgangspunktet mitt er at jeg er veldig skeptisk til det.
Stine Margrethe Knutsdatter Olsen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Det vil være bra for Norge og EU at vi med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Dette handler altså ikke om å gi noen som helst suverenitet til EU, men å sikre Norges mulighet til å påvirke på et felt som er viktig for oss, og der vi blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21