Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jonny Ingebrigtsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Fredrik Schulze-Krogh Nei Nei Nei Ja Ja Nei
Guro Aasaaren Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Tellef Inge Mørland Nei Nei Ja Ja
Ja, men det bør vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle.
Ja
Ja, dersom det er nødvendig for å hindre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen i Norge.
Vet ikke
For meg er det viktig at hjemfallsretten ivaretas. I tillegg må vi selv ha mulighet for å si nei til bygging av nye kraftkabler til utlandet, dersom vi mener dette er viktig for å sikre norske husholdninger og kraftkrevende industri tilgang til rimelig og fornybar energi.
Abel Cecilie Knibe Hanssen Nei Nei
Jeg opplever at det idag er bred støtte til EØS-avtalen i befolkningen og i det politiske flertallet.
Ja Vet ikke
Det er viktig med et aktivt medlemskap hvor bevisstheten om felles avgjørelser og regler er stor. Men jeg har ikke en konkret formening om frekvens i bruk av vetorett.
Vet ikke
Sterkt kritisk til å bli pålagt å konkurranseutsette persontrafikken men er ikke pr. idag sikker på om vetoretten skal benyttes.
Vet ikke
Sanna Solbak Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gro Anita Mykjåland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Oddbjørn Kylland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Eivind Trædal Vet ikke
Spørsmålet om medlemskap i EU har ikke vært på agendaen på 23 år. De Grønne har derfor ikke inntatt et standpunkt for eller mot i gjeldende program. Selv mener jeg det finnes mange gode argumenter for medlemskap, men jeg følger partiets avventende linje.
Nei
EØS-avtalen er ikke optimal, men jeg mener en folkeavstemming for eller mot noe så komplekst som en handelsavtale kan skape mer forvirring enn opplysning. Jeg mener vårt forhold til EU via EØS-avtalen og andre avtaler bør være en selvfølgelig del av både valgkampen og den løpende politiske debatten, og at enhver regjering bør ha et bevisst forhold til hvordan vi bruker handlingsrommet vårt, men at en folkeavstemming for eller mot EØS har lite for seg.
Nei
Norge er et lite land, og det er lite som tyder på at vår forhandlingsposisjon overfor EU har styrket seg siden EØS-avtalen ble framforhandla. Derfor har jeg liten tro på at en ny bilateral handelsavtale vil være gunstig for Norge.
Vet ikke Ja Vet ikke
Kjell ingolf Ropstad Nei
Vi som har vært motstandere av et norsk EU-medlemskap har virkelig fått rett. Det er fullt mulig å lykkes godt uten å være medlem i EU, ja bedre utenfor!
Nei
Jeg mener EØS-avtalen tjener oss godt, men den må brukes mer aktivt.
Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Jeg har ikke jobbet nok med denne saken enda.
Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius Nei Nei Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja, dette er et handlingsrom vi har og som vi i større grad bør benytte overfor uakseptable forslag.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og at staten fortsatt skal ha ansvaret og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.
Nei
KrF har stemte våren 2016 i mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Petter N Toldnæs Ja
Venstre ønsker ikke medlemskapsforhandlingar i neste stortingsperiode. Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre- og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistisk politikk. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og skape fred.
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.
Nei Nei Ja
Ingvild Wetrhus Thorsvik Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Svein Harberg Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Arne Thomassen Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Åshild Bruun-Gundersen Nei Nei
Norge trenger en handelsavtale med Europa. Det ville vært katastrofe dersom man sa opp avtaler om eksport av olje, gass, fisk og annet som skaffer Norge store inntekter.
Vet ikke
Norge trenger gode handelsavtaler, og da vil jeg gjerne se alternativene før jeg kan svare på om den ene avtalen er bedre enn den andre.
Ja Nei
Jeg støtter konkurranseutsetting. Det viktigste er gode tjenester, ikke at staten skal drive med alt.
Nei
Ingelinn Lossius-Skeie Nei
EU har utviklet seg i overnasjonal retning. Jeg har også tidligere stemt imot.
Vet ikke
Man må i så fall ha et reelt definert alternativ.
Vet ikke
Det kommer an på hvilke markeder vi får tilgang til i forhold til de vi har. Uansett, er det viktig at vi ivaretar det aller beste forhold til England og USA.
Ja
EØS medfører økt byråkrati. Det er viktig at våre forhandlere har stor evne til kritisk tenkning og til å forutse og utrede konsekvenser. Det er ikke alle beslutninger som er i norsk interesse og som er tilpasset norske forhold.
Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21