Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Runa Evensen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ole Kvadsheim Nei
Utenfor EU kan vi verne om landbruket vår, sikre et bærekraftig fiske, ha en fri stemme i globale fora og styre egen pengepolitikk. Makten skal ligge hos folket ikke i Brussels korridorer. Da er det viktig at Norge ikke blir medlem i EU
Ja
EØS-avtalen ble aldri tilstrekkelig demokratisk behandlet da den ble vedtatt. Nå er det på tide at folket får si sin mening om avtalen.
Nei
Vi kan klare bedre enn EØS! Avtalen griper stadig inn i nye områder av norsk politikk og gjør mange av de seierne arbeiderbevegelsen har kjempet frem må vike for EUs frie flyt.
Ja
Frem til vi får på plass en ny og bedre avtale med EU er det viktig at vi bruker det handlingsrommet som finnes, og reserverer oss mot de EU-lovene som gir oss et dårligere samfunn.
Ja
EUs jernbanepakke 4 vil ramme tryggheten på norske tog. Tog er en for viktig del av infrastrukturen vår til at vi kan konkurranseutsette det. Her må Norge bruke vetoretten. EUs jernbanepakke 4 vil gjøre konkurranseutsetting til normen i norsk jernbanesektor innen 2023. Videre vil Norge være påkrevd å benytte EUs regler for jernbanesikkerhet, og må søke om tillatelse for å vike fra disse. LO, Norsk lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har alle uttrykt at disse sikkerhetsreglene er dårligere egnet for norske forhold enn de vi har i dag. Derfor sier også Rødt "Nei til EUs jernbanepakke 4!"
Nei
Å tilslutte seg EUs energiunion er en alvorlig suverenitetsavståelse som vil kunne medføre at Norges energipolitikk skal måtte godkjennes av EU. Det kan vi ikke finne oss i.
Solfrid Lerbrekk Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Eirik Faret Sakariassen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hadia Tadjik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Torstein Tvedt Solberg Nei Vet ikke Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Hege Haukeland Liadal Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Øystein Langholm Hansen Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Wenche I. Sola Nei
Kystpartiet er imot EU-EØS-Schengen og vil gjeninnføra grensekontroll. Kystpartiet er imot dei usolidariske og udemokratiske handelsavtalane/ avtalane; TISA - TIPP - TPP - CETA - ISDS - BIT t.d. som set vårt folkestyre, velferd, arbeidsliv, helsevelferd og mykje anna i stor fare.
Ja
Kystpartiet ynskjer folkerøysting om EØS og vil seie opp EØS avtalen. Kystpartiet meinar at me i Noreg i staden skal ha samarbeid mellom likeverdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
Nei
Kystpartiet vil seie opp EØS avtalen og bytta denne ut med t.d. ein handelsavtale eller ein anna avtale. Kystpartiet meinar at me i Noreg i staden skal ha samarbeid mellom likeverdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
Ja
Politikarane i Noreg godtek alt som EU -EØS kjem med, og tek dette inn i vårt regelverk. Noko som ei stor skam og som viser at politikarane i Noreg ikkje har respekt for hverken folkeviljen, Det Norske Folket eller landet vårt. Noreg burde bruka vetoretten/reservasjonsretten mykje oftare og ikkje godta alt som EU - EØS kjem med. Resultatet er no at Noreg har innført 11.013 EU-direktiver sidan 1994 og sagt nei til 0, og dermed brukt votoretten/reservasjonsretten i NULL - 0 - saker/gonger. Noko som både er svært pinleg for landet vårt og dessutan også er svært arrogant ovanfor Det Norske Folket.
Ja
Kystpartiet meinar at vetoretten burde vorte brukt mykje oftare, på lik linje som andre land brukar denne. Politikarane i Noreg godtek alt som EU -EØS kjem med, og tek dette inn i vårt regelverk. Noko som ei stor skam og som viser at politikarane i Noreg ikkje har respekt for hverken folkeviljen, Det Norske Folket eller landet vårt. Kystpartiet er imot konkurranseutsetjing av persontraffikken og jernbane drift/vedlikehald. Kystpartiet meinar at det er staten/NSB som skal driva og vedlikehalda jernbanen. Samt at ein må satsa på nye tog/utstyr, nye jernbanelinjer, godt vedlikehald og god drift.
Nei
Kystpartiet ynskjer ikkje Noreg skal verta underlagt EU sitt energibyrå ACER gjennom overføring av makt til overvakningsorganet ESA. Noreg er skal vera eit fritt og uavhengig land. ALDRI meir UNION sa Det Norske Folket i 1905.Grunnlova vart laga slik at den skal verna oss mot dette også i framtida! Mange politikarane er ikkje lenger tek så nøye med å fylgja Grunnlova og endrar gjerna den alt etter som det passar med saker dei vil ha gjennom.Aldri meir UNION sa Det Norske Folket i 1905 og me meinar det same no! Spørsmålet er kvifor fleirtalet av politikarane i Regjeringa og Stortinget ikkje lyttar til Det Norske Folket og folkeviljen og held det Norske Folket for narr?Kystpartiet meinar at me i Noreg i staden skal ha samarbeid mellom likeverdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
Geir Pollestad Nei Ja
Med forbehold om at vi har et klart alternativ som sikrer våre handelsinteresser og stemningen i folket tilsier at en slik avstemming kan bli jevn. Tidspunkt må vurderes.
Nei Ja Ja Nei
Generelt skeptisk til suverenitetsavgivelse - men hver sak må vurderes konkret.
Hanne Marte Vatnaland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anna Kvam Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Olaug Bollestad Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Geir Sigbjørn Toskedal Nei Nei
Jeg er overbevist om at EØS-avtalen tjener folket og landet veldig godt, men trenger stadig å oppdateres og forbedres som alle andre avtaler.
Ja Nei
Det er et virkemiddel som straks skal brukes dersom suvereniteten trues.
Vet ikke
Har foreløpig ikke satt meg godt nok inn i det forholdet.
Vet ikke
Spørsmålet er ledende. Må først se saken og vurdere konsekvensene.
Marie Brekke Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke Nei
Iselin Nybø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Marius Wenneck Rønnevik Ja
Min personlige mening. Venstre ønsker ikke dette i neste periode, men Venstre ønsker et sterkere og mer handlekraftig EU. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny fokeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
EØS-avtalen har bred støtte i befolkningen.
Vet ikke
Umulig å ta stilling til hypotetiske avtaler.
Vet ikke
Kommer helt an på i hvilket tilfelle. Det er ikke noe poeng i seg selv.
Nei Vet ikke
Bent Høie Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tina Bru Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sveinung Stensland Ja
Med et fullt medlemskap vil vi ha større innflytelse på utviklingen av Europa, som også er vårt viktigste eksportmarked.
Nei
EØS ble innført etter en lang politisk prosess og uten folkeavstemning. EØS tjener oss godt og sikrer tilgang på det europeiske fellesmarkedet. Det er viktig for norsk industri, norsk fiskeri
Ja Nei Nei Vet ikke
Margret Hagerup Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Aleksander Stokkebø Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Solveig Horne Ja
Jeg er for et EU medlemskap, men støtter partiets vedtatte program om dette.
Nei Ja Ja Nei Ja
Roy Steffensen Nei Ja Vet ikke Ja Nei Ja
I utgangspunktet positiv, men avventer å få sakspapirer til behandling i Stortinget
Terje Halleland Nei
Om Norge skal meldes inn i Eu må det skje gjennom folkeavstemning. Jeg kommer til å støtte resultatet av folkeavstemningen.
Nei Ja Nei Nei Ja
Dette handler ikke om å avgi suverenitet til EU, men å være til stede hvor viktige regulatoriske beslutninger blir tatt, da Norge har en tett tilknytning til energimarkedet i Europa.
Atle Simonsen Nei Nei Nei Ja Nei Ja

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21