Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Eirik Tveiten Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Freddy André Øvstegård Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Camilla Eidsvold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lauvås Stein Erik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Elise Bjørnebekk-Waagen Nei Nei
Viser til Arbeiderpartiets valgprogram.
Vet ikke
Viser til Arbeiderpartiets valgprogram.
Ja
Som det står i Arbeiderpartiet sitt valgprogram ønsker vi å bruke handlingsrommet i EØS avtalen og støtter et organisert arbeidsliv.
Vet ikke Vet ikke
Svein Roald Hansen Ikke svart
Jeg går til valg på et partiprogram, ikke et spørreskjema. I konkrete saker hvor det ikke er direkte svar i partiprogrammet, behandler vi det på normal måte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Siv Henriette Jacobsen Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Steinar Bastesen Nei Ja
Vi har en frihandels avtale med EU som gjelder også i dag EØS er bare et lite tillegg.
Nei
Vi har jo en fri handelsavtale som ikke er sagt opp av noen av partene.
Ja
I de tillfellene derdet går ut over Norges suverenigtet må den brukes mere aktivt.
Ja
Jeg viser til tidligere svar.
Nei
Overføringskablene til EU betales i dag av forbrukerne i Norge og det heter Netleie, Kablene eies av Statkraft, og de er med å tømme våre kraft magasiner og vi bidrar til med å betale for kablene somtømmer våre magasiner. Så jeg tror vi bidrar nokk.
Ole Andre Myhrvold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Elin Johanne Tvete Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Håkon Borch Nei
Jeg mener at vi ikke bør gå inn i EU, men sammenlignet med EØS avtalen så mener jeg at et EU medlemskap faktisk er bedre. Hovedgrunn er at demokratiet i EU blir en abstrakt fjernøvelse som ikke vil oppleves som reell. EU er blitt for stor og rommer for mange motstridende interesser.
Ja
Vil arbeide for det internt i MDG.
Nei
EØSs store problem er mangel på demokrati. Grunnloven blir overkjørt. Vi må ta dette på alvor og finne en annen måte og samarbeide med EU på. Det demokratiske underskuddet er et så uløst problem i EØS avtalen at jeg ikke finner å kunne støtte den.
Ja Ja Nei
Line Henriette Holten Hjemdal Nei Nei Ja
(Kandidaten har rettet svaret sitt etter publisering).
Ja Nei Nei
Lars-Kristian Holøs Pettersen Nei
Vi er godt ivaretatt med EØS-avtalen. Vi har tilgang til EUs indre marked og samarbeid innenfor utdanning og forskning. Samtidig har vi handlefrihet på en rekke viktige områder som for eksempel landbruks- og fiskeripolitikk.
Nei Ja
Etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Å si nei til uakseptable EU-forslag er en mulighet vi har og som vi må benytte oss av. Eksempelvis slik KrF sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
Jernbanen er, og skal være, et offentlig ansvar hva gjelder eierskap til infrastruktur, styring av trafikken og utviklingen av jernbanens rolle. Samtidig er det viktig å videreføre jernbanereformen som allerede har åpnet for konkurranse på persontrafikk. En gradvis gjennomføring av dette skal gi bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Jernbanepakke IV dreier seg dog om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og jernbanetekniske momenter. Å bruke vetoretten mot dette, anses som lite sannsynlig.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her.
Finn-Erik Blakstad Ja
Vi trenger mer samarbeid. Ikke mindre.
Nei Ja Ja Nei Ja
Maren Hersleth Holsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ingjerd Schou Ja Nei Ja Nei
Uklart spørsmål
Nei Vet ikke
Tage Pettersen Ja
Mener dette er til det beste for Norge og EU.
Nei Ja Vet ikke
Helt avhengig av sak og ikke et generelt spørsmål.
Nei Vet ikke
Monica Carmen Gåsvatn Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Thor Edquist Nei
Prisen er for høy i forhold til hva vi får igjen med tanke på den gode EØS avtalen vi har. Sverige betaler f eks 4 ggr så mye PR innbygger som oss.
Nei
Avtalen er for viktig for norsk næringsliv til å fikle med den
Ja Vet ikke Nei
Det er konkurranse som driver verden fremover
Vet ikke
Ulf Leirstein Nei Ja Nei
Ønsker handelsavtale.
Ja Nei Vet ikke
Erlend Wiborg Nei Vet ikke Nei Ja Nei Vet ikke
Bjørnar Laabak Nei Ja Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Silje Kjosbakken Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nicholas Wilkinson Nei Ja
Jeg vil jobbe aktivt for at folkeavstemningen skal bli virkelighet.
Nei Ja Ja Nei
Sheida Sangtarash Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anniken Huitfeldt Ikke svart
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets partiprogram for 2017–2021. Vår politikk om Norges forhold til EU og EØS-avtalen er omtalt i programmet.
Ikke svart
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–2021
Ja Ikke svart
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Ikke svart
Arbeiderpartiet vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Ikke svart
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Sverre Myrli Nei Nei Ja Vet ikke
Når vi har spesielle nasjonale forhold bør reservasjonsretten benyttes.
Ja
Ja, hvis jernbanepakka blir slik den er foreslått, men det trur jeg ikke blir aktuelt. Jeg trur eksempelvis ikke at viktige jernbaneland som Tyskland og Frankrike går med på at jernbanetrafikken skal konkurranseutsettes.
Vet ikke
Nina Sandberg Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Åsmund Aukrust Nei Nei Ja
Mener bedre alternativ enn EØS avtalen er usannsynlig
Vet ikke
Det er ikke et mål i seg selv å bruke reservasjonsretten, men i tilfeller hvor særlige hensyn taler for det og alle andre alternativer er utprøvd, bør reservasjonsretten kunne brukes.
Vet ikke Vet ikke
Tuva Moflag Nei Nei
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–21
Ja Vet ikke
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Ja
Vi vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Nei
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Mani Hussaini Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Erik Strand Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sigbjørn Gjelsvik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Martha Tærud Nei Ja Ja Ja Ja Nei
Rasmus Hansson Vet ikke
Det kommer an på situasjonen og på et forhandlet utkast til avtale. Det foreligger ingen situasjon som tilsier medlemskap, og langt mindre noe avtaleutkast. Altså et politisk lite relevant spørsmål nå. EU overordnet er et svært godt og viktig prosjekt som har sikret demokrati i mange europeiske land som ikke hadde det, løftet masse folks levestandard, vært en sterk bidragsyter til fred i Europa, vært en viktig stemme for menneskerettigheter og demokrati internasjonalt, lagd mye bra politikk på mange områder blant annet miljø/klima. Så har EU i tillegg en haug med svakheter innenfor dette.
Nei
MDG mener det er usannsynlig at Norge kan få en bedre bilateral handelsavtale med EU enn EØS-avtalen ved å si opp EØS og starte ny forhandling nå.
Ja
MDG mener det er usannsynlig at Norge kan få en bedre bilateral handelsavtale med EU enn EØS-avtalen ved å si opp EØS og starte ny forhandling nå.
Ja Ja Ja
Ingunn E. Ulfsten Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Torleiv Ole Rognum Nei Nei Ja Vet ikke Nei Nei
Abid Q. Raja Ja
Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Venstre ønsker ikke forhandligner om EU-meldemskap i neste stortingsperiode. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder
Nei Nei Ja
Solveig Schytz Vet ikke
Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Venstre ønsker ikke forhandligner om EU-meldemskap i neste stortingsperiode. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land.
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.
Nei Nei Vet ikke
Jan Tore Sanner Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tone Trøen Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Nils Aage Jegstad Ja
Det er ikke et aktuelt spørsmål ved dette valget. Prinsipielt er for jeg formedlemskap i EU.
Nei Ja
EØS - avtalen dekker et mye større spekter av betydning for norske borgere. (Kandidaten har rettet svaret sitt etter at undersøkelsen ble publisert.)
Nei Nei
Konkurranseutsetting av persontrafikk er allerede nasjonal politikk både for buss, tog og båt.
Ja
Det innebærer ikke overføring av nasjonal myndighet.
Henrik Asheim Ja Nei Ja Nei
Det er ikke noe selvstendig mål å bruke vetoretten mer eller mindre, det avhenger av hva saken dreier seg om.
Nei Vet ikke
Turid Kristensen Ja
Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning.
Nei
EØS-avtalen er svært viktig for Norge av flere grunner, ikke minst for norsk næringsliv og samarbeid om forskning og utdanning. Jeg mener at avtalen er avgjørende for norsk økonomi og vårt samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei
Denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, men vi i Høyre er heller ikke i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Hårek Elvenes Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Bente Stein Mathisen Ja Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Hans Andreas Limi Nei Nei
Min oppfatning er at EØS avtalen slik den gjelder for Norge i dag bør videreføres med unntak for bl.a. såkalt eksport av velferdsgoder. Dette må begrenses innenfor gjeldende avtale. I så fall unødvendig med folkeavstemning.
Ja
Alternativet er ikke en handelsavtale pt. Det er ikke mulig å forhandle en avtale med EU som bare gir fordeler til Norge, vi må også påta oss noen forpliktelser. Det er slik internasjonale og nasjonale avtaler utformes.
Ja
I utgangspunktet JA, men det må være i spesielt viktige saker hvor det åpenbart er i strid med Norges interesser å følge beslutninger i EU. Direktiv og forordninger som fremmer like konkurranseregler i hele Europa er fordelaktiv for norsk næringsliv og norske forbrukere.
Nei Vet ikke
Avventer regjeringens forslag og behandling i Stortinget. Viktig å vurdere hvordan reglene utformes og hvilken påvirkning EFTA landene får gjennom ESA og EØS komiteen.
Himanshu Gulati Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari Kjønaas Kjos Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Gustavsen Nei Ja
Men det må være en forsvarlig deltagelse av avstemninge
Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Adrian Larsen Nei Ja Nei Ja
Fram til vi får erstatta EØS-avtalen må handlingsrommet benyttes til det fulle.
Ja Nei
Bjørnar Moxnes Nei Ja Nei
Vi må ut av husmannsavtalen EØS og få en normal handelsavtale med EU
Ja Ja Nei
Seher Aydar Nei Ja
Rødt jobber for at Norge skal bevare vår selvstendige stemme ved å si nei til EU. Vi vil også si opp EØS-avtalen til fordel for den gjeldende eller en reforhandlet handelsavtale. Inntil det skjer vil vi arbeide for at Norge bruker reservasjonsretten mot skadelige EU-direktiv.
Nei Ja Ja Nei
Kari Elisabeth Kaski Nei Ja Nei
Det må innebære at handelsavtalen er god, og at vi også får på plass en samarbeidsavtale. (Kandidaten har rettet svaret sitt etter publisering).
Ja Ja Nei
Petter Eide Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Olivia Corso Salles Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Jonas Gahr Støre Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Marianne Marthinsen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Ikke tatt stilling til bruk av veto i denne saken, men viktig å være sikre på at vi kan fortsette å ha offentlig kontroll med utviklingen av jernbanen.
Nei
Jeg er for norsk deltakelse i ACER, men med de tilpasningene Norge har fått. Justisdepartementets lovavdeling vurderer det slik at det ikke foreligger noen myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.
Jan Bøhler Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Siri Gåsemyr Staalesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Espen Barth Eide Ja
Dette er et prinsipielt standpunkt. Samtidig ser jeg ikke dette som en aktuell problemstilling for tiden.
Nei
Den nåværende tilknytningsformen til EU, gjennom EØS, har bred støtte. I dagens situasjon vil det være tilnærmet umulig for Norge alene å forhandle fram en bedre avtale en den vi fikk til da 6 daværende EFTA-land forhandlet med 12 daverende EU (EF)-land fra 1989-1992.
Ja
EØS-avtalen har tjent Norge svært godt og dekker et mye bredere felt enn tradisjonelle handelsavtaler. Samtidig mener jeg at handlingsromet I avtalen
Nei
Selv om jeg mener vi ikke skal legge ned såkalt "veto" i utide, eller mer presist sette deler av avtalen ut av spill, er det viktig at vi har muligheten, da muligheten for "veto" styrker oss i arbeidet for gode løsninger for Norge.
Nei
Se svaret over. Vi har lang erfaring i å finne løsninger innen rammen av EØS uten faktisk å bruke reservasjonsretten ("veto").
Ja
Zaineb Al-samarai Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Didrik Beck Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Tar ikke stilling nå
Vet ikke
Tar ikke stilling nå
Inger Helene Vaaten Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Aisha Naz Bhatti Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Syver Zachariassen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Une Aina Bastholm Vet ikke
Vil følge en evt. folkeavstemning om et så viktig spørsmål.
Vet ikke
Spørsmålet er litt uklart. Vet ikke om jeg vil støtte å foreta en folkeavstemning, men jeg ville støttet det utfallet en evt. folkeavstemning ender med, med mindre jeg har grunn til å tro at folkeavstemningen har vært udemokratisk.
Ja
Men jeg (som den grønne gruppa i Europaparlamentet allerede gjør) vil jobbe for et EU-system og en EØS-avtale med mer åpenhet og deltakende demokrati, og bedre ivaretakelse av globalt, sosialt ansvar og klima- og miljøhensyn.
Ja Ja Ja
Jeg mener Norge må bidra til et skifte til fornybart i Europa. Da tror jeg vi også trenger en myndighet som er grenseoverskridende, for å sikre et sammenhengende europeisk kraftmarked.
Per Espen Stoknes Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Hans Olav Syversen Nei
Jeg forholder meg til det vedtatte programmet for KrF
Nei
En gunstig avtale for Norge og vårt næringsliv
Ja Ja Nei Nei
Oddbjørg Minos Nei Ja Ja Ja Vet ikke Nei
Trine Skei Grande Nei Nei Ja Nei
Det er sakene som betyr noe ikke om en bruker den aktivt eller ikke.
Nei Ja
Ola Elvestuen Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Vi har nå en god løsning for NVEs deltagelse i ACER-samarbeidet som Norges energireguleringsmyndighet.
Guri Melby Ja
Men ønsker en folkeavstemning før et eventuelt medlemsskap, slik Venstre går inn for
Nei Ja Nei
Ikke et poeng i seg selv, men det betyr ikke at det ikke kan komme enkeltsaker der jeg ikke mener vetoretten bør brukes
Nei Vet ikke
Ine Eriksen Søreide Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Nikolai Astrup Ja
Men det er ikke aktuelt å søke om medlemskap i kommende periode.
Nei
EØS-avtalen har tjent Norge og norske arbeidsplasser svært godt i over 20 år. Den gir oss fullverdig tilgang til det indre markedet i Europa, på linje med våre konkurrenter i EU, og er derfor svært viktig for norsk verdiskaping, norske jobber og velferden i Norge. Siden 1992 er det kun en håndfull saker som har vært utfordrende for Norge, og de fleste av dem kan kompenseres med nasjonal politikk innenfor rammeverket av EØS-avtalen.
Ja
En bilateral handelsavtale vil ikke kunne gi norske bedrifter tilgang til det indre markedet i Europa på lik linje med våre konkurrenter i EU. En bilateral handelsavtale vil derfor kunne bidra til at norske jobber flyttes ut av landet. EØS-avtalen er spesielt viktig for de mange eksportbedriftene og -arbeidsplassene i distriktene i Norge.
Nei
De siste 20 årene har det kun vært en håndfull saker fra EU som har vært utfordrende for Norge, og de er stort sett løst gjennom aktivt påvirkningsarbeid og/eller nasjonal politikk innenfor EØS-avtalens handlingsrom. Reservasjonsretten bør brukes med varsomhet.
Nei
EUs Jernbanepakke åpner for konkurranse om persontrafikken, men samtidig ligger det begrensninger i direktivet for de medlemsland som ønsker å benytte seg av det. Spørsmålet er derfor galt stilt, og hvordan direktivet anvendes i Norge vil være gjenstand for nasjonal politikk. Når det er sagt, så mener jeg at det er positivt med konkurranse om persontrafikken. Vi har gode erfaringer fra anbudsutsettingen av Gjøvikbanen, der punktlighet, regularitet og kundetilfredshet ble bedre etter at NSB Anbud AS vant konkurransen om å drive strekningen. Vi har også gode erfaringer med Flytoget, som drives etter kommersielle prinsipper i konkurranse med NSB, selv om det er eid av Staten.
Ja
Norge er allerede en del av EUs indre energimarked, og det er derfor i Norges interesse at vi også tar del i ACER.
Michael Tetzschner Ikke svart
Står på Høyres program og ønsker ikke å svare.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Heidi Nordby Lunde Ja
Å ha en tilknytning til EU har ikke bare bidratt til å sikre vekst, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge gjennom forutsigbare og bedre rammer for vårt næringsliv, men sørger for at vi via handel er tilknytta vårt viktigste fellesskap for normer og verdier. Med dagens trusselbilde og sikkerhetssituasjon er EU viktigere enn noen sinne.
Vet ikke
Jeg mener at EØS-avtalen har vært så god for Norge at den dermed har ført til at vi aldri har tatt steget fullt og helt inn i EU. Hadde vi gått ut av EØS, er jeg overbevist om at vi ville vært med i EU. Det kan hende jeg ville stemt mot EØS-avtalen for å få oss inn som et fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet.
Ja
Under frihandelsavtalen, før EØS-avtalen, opplevde norsk næringsliv tollmurer og problemer med å eksportere varene sine.
Ja
Eksempelvis kunne vi sagt nei til EUs datalagringsdirektiv, da dette kunne påberopes å ikke være markedsrelevant. Men generelt mener jeg EUs pålegg om konkurranseutsetting og like konkurransevilkår er bra, og også gir norsk næringsliv mulighet til å konkurrere om like prosjekter i andre land.
Nei Ja
NVE har deltatt i det europeiske energiregulatorsamarbeidet gjennom CEER/ERGEG og vil ha en interesse i kontinuitet og videreføring av en slik deltakelse i ACER. ACER blir en premissleverandør både i saker som skal behandles i råd og Europarlament og i saker som skal behandles via ENTSO. Det er derfor sentralt at en fra norsk side kan delta med eksperter fra norsk regulator.
Mudassar Kapur Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Stefan Heggelund Ja
Dersom det blir aktuelt, må det holdes folkeavstemning.
Nei
De siste målingene viser at oppslutningen om EØS-avtalen har økt. Det er bra. Jeg mener EØS-avtalen er viktig for norske arbeidsplasser, og den har støtte blant partene i arbeidslivet.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Ja
Nei. Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill. Men det underliggende premisset i spørsmålet er unyansert. Det vi implementerer er gjerne minimumskrav hvor det er stort rom for lokale tilpasninger. Det gir viktige muligheter.
Ja
Det er feil at Jernbanepakke IV pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Mathilde Tybring-Gjedde Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Siv Jensen Nei Vet ikke Ja Ja Nei Vet ikke
Christian Tybring-Gjedde Nei Ja Vet ikke
Det kommer an på innholdet i de bilaterale avtalene
Vet ikke
Det vil hjelpe lite. Min motstand mot EØS avtalen er beror den siste "friheten". Nemlig fri flyt av arbeidskraft. Det har en rekke negative konsekvenser på sikt. Både når det gjelder arbeidsmarkedet generelt, men særlig mangelen på norsk kompetanse spesielt.
Vet ikke
Det avhenger av om hvorvidt det vil bli brukt utenlandsk arbeidskraft
Nei
Mazyar Keshvari Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Carl I Hagen Nei Ja Vet ikke Ja Nei Nei
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ronny Bekken Larsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Karin Andersen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Bersvend Salbu Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trettebergstuen Anette Ja
Prinsipielt ja. Men anser ikke dette for å være en aktuell sak nå. Om vi skal inn må folket ha bestemt det.
Vet ikke Ja Vet ikke
Umulig å svare så kategorisk på et slikt spørsmål.
Vet ikke Vet ikke
Nils Kristen Sandtrøen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tone Merete Sønsterud Nei Nei
Vi har en EØS avtale og jeg ser ingen grunn til å endre på det.
Ja
Fordi EØS-avtalen inneholder så mye mer, bla utveksling av studenter, dvs norske studenter kan studere i et annet EØS-land, samarbeid innen forskning som er viktig for Norge. Kan nevne avtaler som Erasmus og Horisont 2020.
Vet ikke
Det er ikke noe mål i seg selv, men hvis det er nødvendig så skal vi gjøre det, viser f.eks til Postdirektivet.
Ja Vet ikke
Per-Gunnar Sveen Nei Nei Ja Vet ikke
Norge må først og fremst aktivt utnytte handlingsrommet i avtalen, både inn i beslutningsprosessene og ved egne politiske handlinger, f.eks. tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Ikke tatt endelig stilling til det, men avventer hvordan den endelig blir. Det er imidlertid veldig viktig hvordan offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren sikres. Holder derfor muligheten åpen.
Vet ikke
Løsningen basert på finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Erik Strand Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trygve Slagsvold Vedum Nei Ja
Ja på rett tidspunkt. Det viktigste nå er å se hvilke nye muligheter Brexit gir for å sikre en bedre avtale mellom Norge og EU.
Nei Ja Ja Nei
Emilie Enger Mehl Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per Martin Sandtrøen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Martin Løken Vet ikke
MDG ønsker en folkeavstemning og vil respektere utfallet av den.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Vi ønsker bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Se utfyllende kommentar til forrige spørsmål.
Ja Ja
Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig. Derfor bør vetoretten benyttes i denne saken.
Vet ikke
Vi har blitt tildelt et heldig land både før og etter snuoperasjonen fra fossil til fornybar energi (olje og vind-/vannkraft). Det er viktig at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. En slik energistøtte til Europa krever likevel at vi har to tanker i hodet samtidig, og ivaretar større deler norsk natur (både vassdrag, skog, hav og inngrepsfri natur) enn regjeringen legger opp til i dag.Hensynet til en fornybar og naturvennlig europeisk kraftforsyning må veies opp mot eventuelle tap av norsk suverenitet, som også må vektes tungt.
Magne Rydland Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke Nei
Martine Havnen Tønnessen Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Ole Frode Mikkelsgård Nei
Ikke i dagens situasjon.
Nei
Ikke i dagens situasjon.
Ja
Ut fra dagens situasjon.
Ja Nei
Noe konkurranseutsetting av persontrafikk kan være positivt, men det krever at gjennomføringen er god.
Vet ikke
Det er av stor betydning at Norge arbeider for et stramt kvotesystem for klimagassutslipp, men dette spørsmålet må vurderes nærmere.
Mirjam Engelsjord Ja
Jeg mener at saken om EU medlemskap ikke er aktuell i kommende Stortingsperiode og at et eventuelt EU medlemskap må avgjøres i Stortinget basert på en folkeavstemning.
Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Kristian Tonning Riise Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Eli Wathne Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tor Andre Johnsen Vet ikke
Jeg var for Eu for 20 år siden men nå er jeg meget meget skeptisk.
Ja
Viktig å lytte til folket i slike saker, særlig siden vi ser at mer og mer av det som bestemmes i Europa får direkte eller indirekte påvirkning på folk fles ti Norge.
Vet ikke Ja
100%. Dette er meget viktig. Norge dilter alt for mye etter både i EU og EØS sammenheng. Vi må bli tøffere og tydeligere på hva som er best for Norge
Nei
Nei selvfølgelig ikke. Konkurranse er sunt, viktig og riktig
Nei
Johan Aas Nei Ja Vet ikke
Vil ha mer opplysninger om avtalen og eventuelle konsekvenser.
Ja Nei Nei
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Turid Thomassen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Olav Lahlum Nei Ja
Jfr. neste svar.
Ja
Med forbehold: Jeg vil prinsipielt foretrekke en bilateral handelsavtale, men selvsagt ikke dersom det er en avtale som gir dårligere vilkår og mindre selvråderett enn EØS-avtalen. Alternativene må være klare for at jeg skal kunne si endelig hva jeg foretrekker her. Støtter at man klargjør alternativene best mulig og deretter legger spørsmålet ut til folkeavstemning.
Ja Ja Nei
Lisbeth Fremstad Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Rigmor Åsrud Ikke svart
Jeg viser til formuleringene i vårt partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tore Hagebakken Ikke svart
Jeg viser til formuleringene i vårt partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Stine Renate Håheim Nei Vet ikke
Jeg mener dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.
Vet ikke
Umulig å ta stilling til før man eventuelt vet hva en slik handelsavtale vil sikre av norske interesser.
Ja
Reservasjonsretten bør benyttes der det er saklig riktig.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling til dette, da jeg ikke kjenner alle detaljer godt nok.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling, da jeg ikke kjenner saken godt nok.
Hilde Kristin Holtesmo Nei Nei Ja Nei Vet ikke Vet ikke
Erik Strand Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ivar Odnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Marit Knutsdatter Strand Nei Ja Nei Ja Vet ikke Nei
Ingvild Kessel Nei
Men ønsker å respektere folkets mening dersom det gjennomføres en folkeavstemning.
Nei
Vi i De Grønne arbeider for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner, og vi bør derfor ikke trekke oss ut av EØS.
Ja Ja Ja
Jeg mener at jernbane og tog på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. Jeg og MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.» og «Stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner.
Ja
Jeg mener vi bør sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og jeg støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Det er i dag en del «hull» i reguleringen av kraftoverføring mellom land. ACER har derfor blitt opprettet for å tette noen av disse hullene og bidra til Europas skifte over til fornybar energi. ACER har vedtakskompetanse på enkelte grensekryssende spørsmål.
Hilde Ekeberg Nei Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker og til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen.
Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja. KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Vet ikke
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Toril Kristiansen Nei Vet ikke
Dersom en ny regjering vurderer å søke medlemskap, mener jeg den først må legge dette frem i en folkeavstemning
Ja Ja Ja Nei
Ketil Kjenseth Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Ingjerd Thon Hagaseth Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Olemic Thommessen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari-Anne Jønnes Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den er dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale kan. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS-avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
denne pålegger uansett i overskuelig fremtid ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken – Høyre er for øvrig slett ikke i mot denne type konkurranseutsetting
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Morten Ørsal Johansen Nei Ja Ja
Det forutsetter at EØS avtalen sies opp og forhandles på nytt.
Ja Nei
Jeg er for konkurranseutsetting, men på vilkår Norge som selvstendig stat vedtar. Ingen andre skal vedta noe på våre vegne.
Nei
Enhver overføring av myndighet må skje etter nøye overveielse og i tråd med grunnloven.
Silje Diserud Nei Nei Nei Ja Nei Vet ikke
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jørgen Harboe Wilhelmsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Arne Nævra Nei Ja Nei Ja
Ja, vi har alt for lenge servilt godtatt alle direktiver. Ikke annet å vente med ihuga ja-partier ved rattet.
Ja
Viktige samferdselnett bør være på offentlige hender.
Nei
Dette er et av de viktigste områdene Norge må si nei. Energi er viktig et offentlig og nasjonalt anliggende, både strategisk og økonomisk.
Tonje Kopstad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Martin Kolberg Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lise Christoffersen Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Masud Gharahkhani Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ann Helene Sandum Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Niclas Tokerud Ja Nei Ja Nei
Vil ikke bruke vetorett bare for å bruke vetoretten.
Vet ikke Ja
Paul-Oddvar Hanssen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per Olaf Lundteigen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sigrid Simensen  Ilsøy Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ståle Sørensen Ja
Det er ikke et aktuelt spørsmål i neste Stortingsperiode. Svaret er Nei de neste fire årene og jeg vil IKKE arbeide for å starte en ny medlemskapsprosess de neste fire årene
Nei Vet ikke
Så lenge man ikke vet hva en slik avtale innebærer er det uansvarlig å svare ja eller nei på spørsmålet. Eøs har store mangler det vil en bilateral avtale også ha
Ja Ja Vet ikke
Jostein Rensel Nei
Alltid vært i mot at Norge skal bli medlem i EU
Nei
KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked.
Ja
Jeg tror en bilateral handelsavtale vil gi oss svekket markedstilgang enn dagens EØS
Ja
Absolutt: Eks. nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn
Nei
Utvikling av jernbanens rolle er et offentlig ansvar
Nei
Ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi
Cathrin Janøy Nei
Vi mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Vi slipper å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk. Vi beholder også større utenrikspolitisk handlefrihet der EU-landene nå taler med én stemme.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked.
Ja
En bilateral handelsavtale vil sannsynlig gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja. KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV
Nei
Rebekka Borsch Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tom Hedalen Vet ikke
Er prinsipielt for et tett europeisk samarbeid og norsk medlemskap i EU, men pt er medlemskap et mål som det ikke er behov for å realisere.
Nei
Er i hovedsak fornøyd med dagens avtale.
Vet ikke
Vanskelig å ta stilling til et alternativt som ikke er konkret.
Ja
I enkelte saker er og kan dette være nødvendig.
Nei Ja
Trond Helleland Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kristin Ørmen Johnsen Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Anders Werp Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Iselin Haugo Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Morten Wold Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Jon Helgheim Nei Ja Vet ikke Ja Nei Nei
Tone Heimdal Brataas Nei Ja Ja Ja Vet ikke Nei
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Maren Njøs Kurdøl Nei
Det er mange grunner til at Norge bør stå utenfor EU. Det handler om økonomi, demokrati og selvstendighet. Dersom det blir en ny EU-kamp vil jeg og Rødt sette andre politiske kamper til side for å jobbe for et fortsatt nei til EU!
Ja
Kommer jeg inn på Stortinget vil jeg ikke bare støtte en avstemning, men også jobbe for å få en avstemning om EØS.
Nei Ja Ja Nei
Vi bør ha selvstendig råderett over norsk strøm og den bør brukes til å støtte norsk industri heller enn krafteksport til utlandet.
Lars Egeland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Grete Wold Nei Ja Vet ikke
Trolig ikke, men må kjenne til innhold i en handelsavtale før endelig svar på det
Vet ikke
Trolig ja, men kjenner ikke til når og i hvilket omfang det benyttes og hvilke muligheter som ikke brukes i dag . så derfor vet ikke.
Ja Nei
Dag Terje Andersen Ikke svart
Jeg viser til Arbeiderpartiets partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Maria-Karine Aasen-Svensrud Ikke svart
Jeg viser til Arbeiderpartiets partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lozan Balisany Nei
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for 2017–2021. Vår politikk om Norges forhold til EU og EØS-avtalen er omtalt i programmet.
Nei
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–21
Ja Nei
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv, for eksempel
Vet ikke
Vi vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Vet ikke
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Arve Høiberg Nei Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke
Jan Audun Kjøndal Nei
Vi har vært i union i flere hundre år tidligere og har ikke vært fornøyd med det. De har tappet Norge for alt.
Ja Nei Ja Ja Nei
Kathrine Kleveland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per-Asbjørn Andvik Nei Vet ikke
Temaet er for dårlig belyst og diskutert ift konsekvenser for Norge.
Vet ikke Ja Vet ikke
Kan for lite pt om konsekvenser og innhold.
Nei
Harald Moskvil Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anders Tyvand Nei Nei Ja Ja Vet ikke Ja
Dorthe Kyvik Bårnes Nei Nei Ja Vet ikke Ja Nei
Carl-Erik Grimstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari-Lise Rørvik Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kårstein Eidem Løvaas Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Lene Westgaard-Halle Ja Nei Ja Ja Nei Ja
Morten Stordalen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Ellen Eriksen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Tobias Drevland Lund Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ådne Naper Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sanja Pasovic Nei Ja Nei Ja Ja Ja
Terje Lien Aasland Nei Nei Ja Ikke svart
Det må avgjøres av hvilke saker det handler om
Ikke svart
Har ikke konkludert, men er i mot å konkurranseutsette persontrafikken.
Ikke svart
Slik de mange energisakene i EU nå ligger er ACER et av de temaene som virker mindre kontroversielt. Det er viktig at vi opprettholder full kontroll over vannkraftressursene samtidig som vi kan videreføre en lovgivning som sikrer en videreføring av det offentlige eierskapet knytta til vannkrafta.
Lene Vågslid Nei Nei Ja Ja
Der er nok eit større handlingsrom for å nytte vetorett til å sikre norske interesser betre enn det som blir gjort i dag.
Ja
Det er viktig at EØS-avtala sikrar god marknadsadgang for bedriftene våre og sikrar norske arbeidsplassar. Samtidig må me bruke det handlingsrommet som finst innanfor avtal betre. Det betyr også veto hvis det viser seg å vere viktig for norske interesser.
Vet ikke
Christian Tynning Bjørnø Nei Nei Ja Ja
Det kommer selvfølgelig veldig an på saken, men der det har stor betydning for norske interesser bør vi bruke vetoretten.
Ja
Jeg er veldig kritisk dersom den blir som foreslått. Men håper prosessen fører til et annet resultat.
Vet ikke
Lise Wiik Nei Nei Ja Ja Ja Ja
Sanna Solbak Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Åslaug Sem-Jacobsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Olav Urbø Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Mona Nicolaysen Vet ikke
Jeg har et ambivalent forhold til flere av de internasjonale samarbeidsarenaene fordi jeg er usikker på om de er svaret på utfordringene i vår tid. Samtidig vil for eksempel EU kunne ha stor kraft til å skape viktige forandringer som enkeltland ikke kan klare. Hvis landene som er medlemmer der virkelig vil, kan vi få en sterk kraft i arbeidet med klima-, miljø og energiutfordringene vi står over for. Om Norge skulle vurdere EU-medlemsskap, mener jeg at det må skje ved en folkeavsteming og at storting og regjering må respektere resultatet av den.
Nei
Jeg mener det er viktigere saker å fokusere på i kommende stortingsperiode enn å bestemme om vi fortsatt skal være med i EØS eller ikke. Vi må heller bruke de mulighetene som ligger i avtalen til å ta bedre vare på klimaet og miljøet, og ikke minst bruke reservasjonsretten mot direktiver som har har negative konsekvenser for klima og miljø.
Ja Ja
Jeg mener reservasjonsrette brukes for lite. Jmf. svar på spm. 2, bør den brukes aktivt når direktiver strider mot viktige klima- og miljøhensyn, og også når direktiver griper inn i saker som helt åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Konkurranseutsetting fører til fragmentering. Jeg mener vi trenger en helhetlig satsing på tog og jernbane slik at det blir et reellt og godt alternativ til reiser med privatbil og fly.
Vet ikke
Geir Jørgen Bekkevold Nei
Jeg mener vår nåværende tilknytningsform fremdeles er den beste løsningen for Norges forhold til EU. EØS-avtalen sikrer Norge adgang til EU`s indre marked og ikke minst samarbeid på mange viktige områder som bla utdanning og forskning.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vår viktigste eksportmarked.
Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja, KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
Krf mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvar for - og eierskap til infrastrukturen, for koordineringen og styringen av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle. Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for de reisende. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer konkurranseutsetting , som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Hanne Thurmer Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Eli Taugbøl Ja
Svarer som privatperson. Venstre mener at et norsk EU-medlemsskap bare kan avgjøres i Stortinget etter ny folkeavstemming, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei Ja Vet ikke
Rart spørsmål. Skal man bruke vetoretten, må det være konkrete saker å ta stilling til. For meg blir det merkelig å svare på om man skal være mer i mot på generelt grunnlag :)
Nei Vet ikke
Olav Kasland Nei Nei Ja Ja Nei Vet ikke
Solveig Sundbø Amundsen Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Emilie Schäffer Ja Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Bård Hoksrud Nei Ja Vet ikke
Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker at man skal reforhandle deler av EØS avtalen
Ja
Dette er en mulighet vi har og som bør kunne brukes dersom det er riktig ut ifra Norske forhold
Nei Nei
Dette med avgivelse av suverenitet er et vanskelig tema, og utgangspunktet mitt er at jeg er veldig skeptisk til det.
Stine Margrethe Knutsdatter Olsen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Det vil være bra for Norge og EU at vi med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Dette handler altså ikke om å gi noen som helst suverenitet til EU, men å sikre Norges mulighet til å påvirke på et felt som er viktig for oss, og der vi blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa.
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jonny Ingebrigtsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Fredrik Schulze-Krogh Nei Nei Nei Ja Ja Nei
Guro Aasaaren Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Tellef Inge Mørland Nei Nei Ja Ja
Ja, men det bør vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle.
Ja
Ja, dersom det er nødvendig for å hindre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen i Norge.
Vet ikke
For meg er det viktig at hjemfallsretten ivaretas. I tillegg må vi selv ha mulighet for å si nei til bygging av nye kraftkabler til utlandet, dersom vi mener dette er viktig for å sikre norske husholdninger og kraftkrevende industri tilgang til rimelig og fornybar energi.
Abel Cecilie Knibe Hanssen Nei Nei
Jeg opplever at det idag er bred støtte til EØS-avtalen i befolkningen og i det politiske flertallet.
Ja Vet ikke
Det er viktig med et aktivt medlemskap hvor bevisstheten om felles avgjørelser og regler er stor. Men jeg har ikke en konkret formening om frekvens i bruk av vetorett.
Vet ikke
Sterkt kritisk til å bli pålagt å konkurranseutsette persontrafikken men er ikke pr. idag sikker på om vetoretten skal benyttes.
Vet ikke
Sanna Solbak Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gro Anita Mykjåland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Oddbjørn Kylland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Eivind Trædal Vet ikke
Spørsmålet om medlemskap i EU har ikke vært på agendaen på 23 år. De Grønne har derfor ikke inntatt et standpunkt for eller mot i gjeldende program. Selv mener jeg det finnes mange gode argumenter for medlemskap, men jeg følger partiets avventende linje.
Nei
EØS-avtalen er ikke optimal, men jeg mener en folkeavstemming for eller mot noe så komplekst som en handelsavtale kan skape mer forvirring enn opplysning. Jeg mener vårt forhold til EU via EØS-avtalen og andre avtaler bør være en selvfølgelig del av både valgkampen og den løpende politiske debatten, og at enhver regjering bør ha et bevisst forhold til hvordan vi bruker handlingsrommet vårt, men at en folkeavstemming for eller mot EØS har lite for seg.
Nei
Norge er et lite land, og det er lite som tyder på at vår forhandlingsposisjon overfor EU har styrket seg siden EØS-avtalen ble framforhandla. Derfor har jeg liten tro på at en ny bilateral handelsavtale vil være gunstig for Norge.
Vet ikke Ja Vet ikke
Kjell ingolf Ropstad Nei
Vi som har vært motstandere av et norsk EU-medlemskap har virkelig fått rett. Det er fullt mulig å lykkes godt uten å være medlem i EU, ja bedre utenfor!
Nei
Jeg mener EØS-avtalen tjener oss godt, men den må brukes mer aktivt.
Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Jeg har ikke jobbet nok med denne saken enda.
Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius Nei Nei Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja, dette er et handlingsrom vi har og som vi i større grad bør benytte overfor uakseptable forslag.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og at staten fortsatt skal ha ansvaret og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.
Nei
KrF har stemte våren 2016 i mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Petter N Toldnæs Ja
Venstre ønsker ikke medlemskapsforhandlingar i neste stortingsperiode. Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre- og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistisk politikk. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og skape fred.
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.
Nei Nei Ja
Ingvild Wetrhus Thorsvik Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Svein Harberg Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Arne Thomassen Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Åshild Bruun-Gundersen Nei Nei
Norge trenger en handelsavtale med Europa. Det ville vært katastrofe dersom man sa opp avtaler om eksport av olje, gass, fisk og annet som skaffer Norge store inntekter.
Vet ikke
Norge trenger gode handelsavtaler, og da vil jeg gjerne se alternativene før jeg kan svare på om den ene avtalen er bedre enn den andre.
Ja Nei
Jeg støtter konkurranseutsetting. Det viktigste er gode tjenester, ikke at staten skal drive med alt.
Nei
Ingelinn Lossius-Skeie Nei
EU har utviklet seg i overnasjonal retning. Jeg har også tidligere stemt imot.
Vet ikke
Man må i så fall ha et reelt definert alternativ.
Vet ikke
Det kommer an på hvilke markeder vi får tilgang til i forhold til de vi har. Uansett, er det viktig at vi ivaretar det aller beste forhold til England og USA.
Ja
EØS medfører økt byråkrati. Det er viktig at våre forhandlere har stor evne til kritisk tenkning og til å forutse og utrede konsekvenser. Det er ikke alle beslutninger som er i norsk interesse og som er tilpasset norske forhold.
Nei Nei
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Yngve Kronstad-Johansen Nei Ja Nei
(Kandidaten har rettet svaret sitt etter publisering).
Ja Ja Nei
Mali Steiro Tronsmoen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Morgan Salminen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kari Henriksen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Odd Omland Nei Nei Ja Vet ikke
Må brukes når det er nødvendig.
Vet ikke
Har ikke nok kunnskap om spørsmålet på nåværende tidspunkt.
Vet ikke
Har ikke nok kunnskap om spørsmålet på nåværende tidspunkt.
Astrid Margrethe Hilde Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Svein-Gunnar Sivertsen Nei Ja Nei Ja
Vi bør melde oss ut av avtalen vi har med EU
Ja Nei
Jeg er motstander av hele EU
Ole Magne Omdal Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Randi Fredriksen Ihme Nei Ja Ja Ja Ja Nei
Birte Simonsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Fredrik Grøvan Nei
Jeg mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Samtidig slipper vi å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk. Vi beholder også større utenrikspolitisk handlefrihet der EU-landene nå taler med én stemme.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker og til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen.
Ja
Etter min vurdering vil en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Jeg mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Torhild Bransdal Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Petter N Toldnæs Ja
Venstre ønsker ikke medlemskapsforhandlingar i neste stortingsperiode. Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre- og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistisk politikk. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og skape fred.
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.
Nei Nei Ja
Ingvild Wetrhus Thorsvik Ja
Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon.
Nei Ja Nei Nei Ja
Ingunn Foss Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU - medlemskap. Det virker lite sannsynlig i dag.
Nei
EØS avtalen tjener, og har tjent oss godt. tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene
Ja
EØS avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS avtalen ut av spill
Nei
Og denne pålegger uansett ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken - Høyre er for øvrig ikke imot denne type konkurranseutsetting
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Norunn Tveiten Benestad Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS - avtalen med full deltagelse i EU.I så fall må det holdes folkeavstemning om norsk medlemskap.
Nei
Jeg mener denne avtalen har tjent oss godt så lenge vi har stått utenfor EU. Tilgangen til det indre marked er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja Nei
Nei-bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei Vet ikke
Mathias Bernander Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Gisle Meininger Saudland Ikke svart
Det mener jeg bør avgjøres av en folkeavstemning og vil følge resultatet av den.
Nei
Jeg mener det er medlemskapet i unionen og ikke avtalen Norge inngår med unionen som skal til folkeavstemning.
Ja
med mindre - og mot formodning, at den bilaterale avtalen skulle vise seg å være bedre for Norge enn EØS avtalen.
Ja
jeg mener vi har for mange pålegg som har liten relevans for Norge og som vi "må" gjennomføre. Det koster norske skattebetalere mye penger og er noe vi må utfordre EU på.
Nei
konkurranse er bra - Også i Norge.
Ikke svart
Det har jeg ikke tatt stilling til enda.
Theodor Barndon Helland Ja
Norges fortsatte gode forhold til EU er viktig. Hvorvidt Norge bør bli medlem av EU nå eller senere er jeg usikker på.
Nei
Jeg mener at Norges befolkning er tjent med et tett og godt forhold til resten av Europa. Politikere bør jobbe for å forbedre EU og EØS-avtalen, ikke for å forverre vårt forhold til Europa for øvrig.
Ja
EØS-avtalen har gitt Norge enorme økonomiske fordeler. Å tro at Norge kan oppnå tilsvarende bilaterale ordninger som eksempelvis Storbritannia håper på er for meg utenkelig.
Ja
Uten å være medlem av EU ratifiserer Norge flere direktiver enn de fleste EU-land. I enkelte spørsmål kan og bør vi si nei til å innføre EU-direktiver av formyndersk art.
Nei
Norsk jernbane bør konkurranseutsettes, kanskje også privatiseres.
Nei
Norsk energi er og bør i nærmeste fremtid være i tilsvarende særstilling som nå.
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Runa Evensen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ole Kvadsheim Nei
Utenfor EU kan vi verne om landbruket vår, sikre et bærekraftig fiske, ha en fri stemme i globale fora og styre egen pengepolitikk. Makten skal ligge hos folket ikke i Brussels korridorer. Da er det viktig at Norge ikke blir medlem i EU
Ja
EØS-avtalen ble aldri tilstrekkelig demokratisk behandlet da den ble vedtatt. Nå er det på tide at folket får si sin mening om avtalen.
Nei
Vi kan klare bedre enn EØS! Avtalen griper stadig inn i nye områder av norsk politikk og gjør mange av de seierne arbeiderbevegelsen har kjempet frem må vike for EUs frie flyt.
Ja
Frem til vi får på plass en ny og bedre avtale med EU er det viktig at vi bruker det handlingsrommet som finnes, og reserverer oss mot de EU-lovene som gir oss et dårligere samfunn.
Ja
EUs jernbanepakke 4 vil ramme tryggheten på norske tog. Tog er en for viktig del av infrastrukturen vår til at vi kan konkurranseutsette det. Her må Norge bruke vetoretten. EUs jernbanepakke 4 vil gjøre konkurranseutsetting til normen i norsk jernbanesektor innen 2023. Videre vil Norge være påkrevd å benytte EUs regler for jernbanesikkerhet, og må søke om tillatelse for å vike fra disse. LO, Norsk lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har alle uttrykt at disse sikkerhetsreglene er dårligere egnet for norske forhold enn de vi har i dag. Derfor sier også Rødt "Nei til EUs jernbanepakke 4!"
Nei
Å tilslutte seg EUs energiunion er en alvorlig suverenitetsavståelse som vil kunne medføre at Norges energipolitikk skal måtte godkjennes av EU. Det kan vi ikke finne oss i.
Solfrid Lerbrekk Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Eirik Faret Sakariassen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hadia Tadjik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Torstein Tvedt Solberg Nei Vet ikke Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Hege Haukeland Liadal Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Øystein Langholm Hansen Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Wenche I. Sola Nei
Kystpartiet er imot EU-EØS-Schengen og vil gjeninnføra grensekontroll. Kystpartiet er imot dei usolidariske og udemokratiske handelsavtalane/ avtalane; TISA - TIPP - TPP - CETA - ISDS - BIT t.d. som set vårt folkestyre, velferd, arbeidsliv, helsevelferd og mykje anna i stor fare.
Ja
Kystpartiet ynskjer folkerøysting om EØS og vil seie opp EØS avtalen. Kystpartiet meinar at me i Noreg i staden skal ha samarbeid mellom likeverdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
Nei
Kystpartiet vil seie opp EØS avtalen og bytta denne ut med t.d. ein handelsavtale eller ein anna avtale. Kystpartiet meinar at me i Noreg i staden skal ha samarbeid mellom likeverdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
Ja
Politikarane i Noreg godtek alt som EU -EØS kjem med, og tek dette inn i vårt regelverk. Noko som ei stor skam og som viser at politikarane i Noreg ikkje har respekt for hverken folkeviljen, Det Norske Folket eller landet vårt. Noreg burde bruka vetoretten/reservasjonsretten mykje oftare og ikkje godta alt som EU - EØS kjem med. Resultatet er no at Noreg har innført 11.013 EU-direktiver sidan 1994 og sagt nei til 0, og dermed brukt votoretten/reservasjonsretten i NULL - 0 - saker/gonger. Noko som både er svært pinleg for landet vårt og dessutan også er svært arrogant ovanfor Det Norske Folket.
Ja
Kystpartiet meinar at vetoretten burde vorte brukt mykje oftare, på lik linje som andre land brukar denne. Politikarane i Noreg godtek alt som EU -EØS kjem med, og tek dette inn i vårt regelverk. Noko som ei stor skam og som viser at politikarane i Noreg ikkje har respekt for hverken folkeviljen, Det Norske Folket eller landet vårt. Kystpartiet er imot konkurranseutsetjing av persontraffikken og jernbane drift/vedlikehald. Kystpartiet meinar at det er staten/NSB som skal driva og vedlikehalda jernbanen. Samt at ein må satsa på nye tog/utstyr, nye jernbanelinjer, godt vedlikehald og god drift.
Nei
Kystpartiet ynskjer ikkje Noreg skal verta underlagt EU sitt energibyrå ACER gjennom overføring av makt til overvakningsorganet ESA. Noreg er skal vera eit fritt og uavhengig land. ALDRI meir UNION sa Det Norske Folket i 1905.Grunnlova vart laga slik at den skal verna oss mot dette også i framtida! Mange politikarane er ikkje lenger tek så nøye med å fylgja Grunnlova og endrar gjerna den alt etter som det passar med saker dei vil ha gjennom.Aldri meir UNION sa Det Norske Folket i 1905 og me meinar det same no! Spørsmålet er kvifor fleirtalet av politikarane i Regjeringa og Stortinget ikkje lyttar til Det Norske Folket og folkeviljen og held det Norske Folket for narr?Kystpartiet meinar at me i Noreg i staden skal ha samarbeid mellom likeverdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
Geir Pollestad Nei Ja
Med forbehold om at vi har et klart alternativ som sikrer våre handelsinteresser og stemningen i folket tilsier at en slik avstemming kan bli jevn. Tidspunkt må vurderes.
Nei Ja Ja Nei
Generelt skeptisk til suverenitetsavgivelse - men hver sak må vurderes konkret.
Hanne Marte Vatnaland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anna Kvam Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Olaug Bollestad Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Geir Sigbjørn Toskedal Nei Nei
Jeg er overbevist om at EØS-avtalen tjener folket og landet veldig godt, men trenger stadig å oppdateres og forbedres som alle andre avtaler.
Ja Nei
Det er et virkemiddel som straks skal brukes dersom suvereniteten trues.
Vet ikke
Har foreløpig ikke satt meg godt nok inn i det forholdet.
Vet ikke
Spørsmålet er ledende. Må først se saken og vurdere konsekvensene.
Marie Brekke Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke Nei
Iselin Nybø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Marius Wenneck Rønnevik Ja
Min personlige mening. Venstre ønsker ikke dette i neste periode, men Venstre ønsker et sterkere og mer handlekraftig EU. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny fokeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
EØS-avtalen har bred støtte i befolkningen.
Vet ikke
Umulig å ta stilling til hypotetiske avtaler.
Vet ikke
Kommer helt an på i hvilket tilfelle. Det er ikke noe poeng i seg selv.
Nei Vet ikke
Bent Høie Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tina Bru Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sveinung Stensland Ja
Med et fullt medlemskap vil vi ha større innflytelse på utviklingen av Europa, som også er vårt viktigste eksportmarked.
Nei
EØS ble innført etter en lang politisk prosess og uten folkeavstemning. EØS tjener oss godt og sikrer tilgang på det europeiske fellesmarkedet. Det er viktig for norsk industri, norsk fiskeri
Ja Nei Nei Vet ikke
Margret Hagerup Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Aleksander Stokkebø Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Solveig Horne Ja
Jeg er for et EU medlemskap, men støtter partiets vedtatte program om dette.
Nei Ja Ja Nei Ja
Roy Steffensen Nei Ja Vet ikke Ja Nei Ja
I utgangspunktet positiv, men avventer å få sakspapirer til behandling i Stortinget
Terje Halleland Nei
Om Norge skal meldes inn i Eu må det skje gjennom folkeavstemning. Jeg kommer til å støtte resultatet av folkeavstemningen.
Nei Ja Nei Nei Ja
Dette handler ikke om å avgi suverenitet til EU, men å være til stede hvor viktige regulatoriske beslutninger blir tatt, da Norge har en tett tilknytning til energimarkedet i Europa.
Atle Simonsen Nei Nei Nei Ja Nei Ja
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jeanette Syversen Nei
Vi ønsker en folkeavstemning om EØS avtalen, og at handelsavtalen fra 1973 igjen aktualiseres hvis flertallet vil ut av EØS.
Ja Nei
EØS avtalen legger til rette for sosial dumping og undergraver våre nasjonale kollektive tariff avtaler. Dette vil vi til lags.
Ja Ja
Vi ønsker å stanse privatisering/kommerialisering av post, jernbane og offentlig sektor.
Nei
Audun Lysbakken Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gina Barstad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Magne Rommetveit Nei
Ikkje aktuelt nå, kanskje seinare
Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kjenner ikkje saka godt nok
Jette Christensen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Eigil Knutsen Ja Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ruth Grung Nei
Det er ikke en aktuell problemstilling i kommende stortingsperiode
Nei
Mener folkeavstemning ikke er rett å bruke i en slik sak
Ja
Det er ikke realistisk å få etablert bilaterale avtaler som er bedre enn EØS
Ja
Spesielt på områder som går på arbeidstakerrettigheter
Vet ikke
Har ikke satt meg godt nok inn i saken
Vet ikke
Leif Sande Ja Nei Ja Nei Vet ikke
Prøve å få på plass ordninger som er greie for oss tilpasset rammen, men bør bruke veto om det ikke er mulig å unngå at persontrafikken konkurranseutsettes.
Ja
Men spørs selvsagt hvilken myndighet som overføres.
Linda Merkesdal Vet ikke Nei Ja Ja Ja Nei
Steinar Bastesen Nei
Vi har frihandelsavtale EØS er bare en påbygning, å være medlem er bare tull.
Ja
Jeg viser til mitt forrige svar.
Vet ikke
Viser til mitt forrige svar.
Ja
For å bevare vår selvstendighet.
Ja
Vi må ha råderett over oss selv.
Nei
Vi tømmer våre kraftmagasiner og eksporterer til EU det må bli slutt på det er bare for å gjøre andre privatpersoner rike ved å selge våre felles verdier, det er folket som eier disse.
Kjersti Toppe Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nils T Bjørke Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Inge Myrvold Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Arild Hermstad Ja
På kort sikt mener jeg likevel at det ikke er hensiktsmessig å sette igang en prosess nå med tanke på medlemskap. Men på prinsipielt grunnlag mener jeg at Norge bør være med i EU, særlig for å bidra til en bedre miljøpolitikk, og en bedre politikk for internasjonal solidaritet i alle EUs medlemsland.
Nei Ja Ja
Vi har knapt benyttet oss av denne muligheten, og særlig på miljø- og klimafeltet bør vi reservere oss dersom politikken dras i feil retning av EU
Ja Ja
Knut Arild Hareide Nei
Rent personlig er jeg tilhenger av norsk EU-medlemskap, men som stortingsrepresentant velges jeg inn på KrFs program, og KrF ønsker ikke at Norge skal bli medlem av EU. Jeg tok heller ikke dissens på dette punktet under programbehandlingen. KrF mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Samtidig slipper vi å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk. Vi beholder også større utenrikspolitisk handlefrihet der EU-landene nå taler med én stemme.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har etter alt å dømme vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med alle de negative konsekvensene de ville fått for norsk økonomi og demokrati. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og dermed risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker . Ikke minst mener KrF at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Ja
Etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Torill Selsvold Nyborg Ikke svart
Ønskjer ikkje å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Terje Breivik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Idun Kristine Bortne Ja
Min personlige mening
Nei
EØS-avtalen har stor støtte i folket.
Vet ikke
Dette er jo helt hypotetisk
Vet ikke
Vanskelig å svare generelt.
Nei Vet ikke
Her blandes ulike organisasjoner. Jeg skjønner ikke spørsmålet
Erna Solberg Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Ja
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Ja
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Ove Trellevik Ja Nei
Avtalen blir fortløpende endret. Det er en dynamisk avtale.
Nei
En handelsavtale vil være et stort tilbakeskritt, og dekker på ingen måte behovene for samordning og samhandling.
Ja
Debatter har vært for polarisert. Jeg hadde forventet et mer "aktivt Storting" i flere saker.
Nei Vet ikke
Peter Christian Frølich Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Torill Eidsheim Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Tom-Christer Nilsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Kari Eskeland Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sigurd Hille Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Helge Andre Njåstad Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Silje Hjemdal Nei Ja Vet ikke Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER.
Torkil Åmland Nei
Har alltid vært mot medlemskap
Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Vanskelig å si, må vurdere sakene.
Vet ikke
Kjenner ikke til pakken godt nok til å svare
Vet ikke
Kjenner ikke godt nok til det
Laila Reiertsen Nei Ja Nei Ja Nei Nei
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingunn Kandal Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Vibeke Johnsen Nei Ja Nei Ja
Noreg har vore alt for passive og burde prøvd vetoretten i viktige saker, td postdirektiva.
Ja Nei
Gaute Losnegård Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ingrid Bjørketun Heggø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hilmar Høl Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Helge Robert Midtbø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Signe Navarsete Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Steinar Nes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sigurd Reksnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Stein Malkenes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Tore Storehaug Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Trude Brosvik Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Sveinung Rotevatn Ja
Mitt personlege syn er ja. Men dette må ei folkerøysting avgjere.
Nei
Det er stor støtte til EØS-avtalen både i folket og på Stortinget. Då ser eg ikkje behovet for ei folkerøysting.
Vet ikke
Det er umogleg å ta stilling til ein hypotetisk "handelsavtale" som ikkje finst.
Vet ikke
Det er ikkje eit mål i seg sjølv å bruke reservasjonsretten meir eller mindre. Det kjem heilt ann på saka.
Nei Vet ikke
Noreg kan ikkje "underleggast" eit EU-byrå via ESA. ESA opererer uavhengig av EU, og Noreg er del av dette samarbeidet gjennom EFTA.
Gunhild Berge Stang Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Frida Melvær Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sven Flo Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Britt Dalsbotten Nei Ja Ja Ja Nei Ja
Lars Svein Drabløs Nei Nei Ja Vet ikke Nei Ja
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Stein Kristiansen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Yvonne Wold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anders Lindbeck Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Else-May Botten Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Fredric Bjørdal Nei Nei Ja Ja
Reservasjonsretten er ein av fleire måtar å bruke handlingsrommet på. Eg vil i tillegg utnytte handlingsrommet maksimalt gjennom tidleg medverknad i EU-prosessar og ved å gjennomføre politiske tiltak som t.d. tiltak for eit seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Eg vil ta stilling til jernbanepakken når han er klar. Mitt utgangspunkt er at eg ikkje ønskjer ei privatisering av jernbana. Arbeidarpartiet vil sikre offentleg eigarskap og kontroll i jernbanesektoren.
Ja
Arbeidarpartiet meiner at løysinga norske myndigheiter har kome fram til basert på den såkalla finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Tove-Lise Torve Ja
Arbeiderpartiet vil ha folkeavstemming dersom EU-spørsmålet kommer opp i kommende stortingsperiode. Folkeavstemmingen skal være forpliktende for oss folkevalgte. Det er ikke aktuelt for meg å stemme for medlemskap i EU i Stortinget dersom folket har sagt nei. Dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering vil jeg selvsagt forholde meg til EU-spørsmålet slik regjeringsplattformen omtaler dette.
Nei Ja
Jeg foretrekker EØS-avtalen framfor en bilateral handelsavtale fordi EØS-avtalen er viktig for Norge også på andre områder enn handel.
Nei
Jeg mener bruken av reservasjonsretten gjennom EØS-avtalen må forvaltes klokt og må vurderes fra sak til sak. Arbeiderpartiets politikk er å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, blant annet gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene. Et eksempel på dette er påvirkning for vår politikk for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Konkurranseutsetting/privatisering av togtjenester er ikke Arbeiderpartiets politikk. Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. Vi tar stilling til EUs jernbanepakke IV når den er endelig klar.
Vet ikke
Norske myndigheter har kommet fram til en løsning basert på den såkalte finanstilsynsmodellen. Arbeiderpartiet mener at dette vil ivareta norske interesser.
Anne Kristin Bryne Ja Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Ja
Lars Helge Meidell Nei Ja
Det er viktig at folket gis muligheten til å velge hvor makten skal ligge - Brüssel eller Norge.
Nei Ja Ja Nei
Jenny Klinge Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Geir Inge Lien Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lage Nøst Vet ikke
Miljøpartiet De Grønne mener en eventuell ny diskusjon om norsk EU-medlemskap må forutsette reformer som styrker unionens demokratiske legitimitet. Spørsmålet om norsk medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Personlig er jeg positiv til både internasjonalt samarbeid og mer regionalt samarbeid i Europa, og jeg mener også at overnasjonale organisasjoner med mulighet til å binde medlemslandene til vedtak kan vise seg nødvendig for å unngå "free rider"-problematikk i for eksempel klima- og miljøpolitikken, men også med hensyn til skatteflukt og lignende. Dette er ikke nødvendigvis et argument for at Norge bør gå inn i EU slik situasjonen er i dag, da organisasjonen på en rekke områder, som for eksempel landbruk, fører en uansvarlig politikk i et generasjonsperspektiv. Men jeg lar meg ikke imponere av argumenter som at Norge for eksempel står friere til å gå foran i miljøpolitikken utenfor EU, all den tid Norge vitterlig IKKE har brukt sin frihet til å gå foran; hva gjelder klimagassutslipp er vi sinker i forhold til EU-landene. Dersom det en gang i framtiden skulle øynes håp om at EU kunne bli et samarbeidsorgan som prioriterer sosial og økologisk bærekraft fremfor markedsliberalisme, ville jeg ikke sette meg på bakbeina med henvisning til norsk selvråderett alene. Oppsummert: Internasjonalt samarbeid er bra, EU kan bli bedre.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.
Ja Ja
Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten. I dag er vi for restriktive.
Ja
De Grønne vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner. Vi vil etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig. Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse.
Ja
De Grønne vil jobbe for å sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi. Vi støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Når Europa skal avvenne seg fossil energi, er det viktig at vi deler på den rene strømmen. For å lette dette arbeidet, kan det være hensiktsmessig med en ACER som en regulator med myndighet på grenseoverskridende spørsmål for å sikre et sammenhengende europeisk kraftmarked. Norges voksende kraftoverskudd innebærer at vi kan bidra til det globale grønne skiftet med både balansekraft og industriprodukter fra kraftkrevende industri.
Steinar Reiten Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Simon M. Grimstad Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Pål Farstad Nei Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Lena Landsverk Sande Nei
Helse, mattryggleik, antibiotikapolitikk, landbruk, fiske mm
Vet ikke
Må sette meg meir inn i dette OM ei folkerøysting vert aktuelt
Vet ikke
Hypotetisk... treng meir kunnskap før ei slik avgjerd evt. kan takast
Ja
OM det er naudsynt for å ta vare på våre verdiar og vår tryggleik. Ikkje veto utan at det har eit klart mål om å beskytte
Nei Nei
Helge Orten Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU-medlemsskap.
Nei
EØS-avtalen er viktig for Norge og sikrer oss en tilknytning til EU's indre marked, som er viktig for norsk økonomi og samarbeidet med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen er mer omfattende enn en handelsavtale og dekker flere områder. I tillegg er EØS-avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Det er et spørsmål det er vanskelig å svare ja eller nei på, og som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Omfattende bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei
Jernbanereformen legger allerede opp til å kunne ta i bruk konkurranseutsetting i persontrafikken.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Marianne Synnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Vetle Wang Soleim Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sylvi Listhaug Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jon Georg Dale Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jan Steinar Engeli Johansen Nei Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ragna Vorkinnslien Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lars Haltbrekken Nei
Hensynet til folkestyret, miljø og solidaritet med resten av verden gjør at jeg er mot norsk EU medlemskap.
Ja Nei Ja Ja Nei
Mona Berger Nei Nei Ja Nei Ja Ja
Trond Giske Nei Nei Ja
Det er en stor fordel for Norge og norske arbeidsplasser at vi har en avtale med EU som gjør at norske varer og tjenester som er godkjent i Norge automatisk kan selges til alle EU-land uten ekstra byråkrati og godkjenninger. Jeg er skeptisk til å skulle reforhandle forholdet mellom Norge og EU i situasjon hvor EU er mye større og sterkere enn da EØS-avtalen ble inngått. Det er lite trolig at reforhandling ville føre til en styrket posisjon for Norge.
Ja
Vi må både være mer aktive i utformingen av regelverket som blir gjeldene i EØS-avtalen, og være åpne for å bruke forhandlingsmekanismen og eventuelt reservasjonsretten dersom viktige interesser står på spill.
Ikke svart
Jeg ønsker ikke å besvare dette spørsmålet med de alternativene dere har satt opp, men viser til Arbeiderpartiets ansvarlige på de respektive saksområdene.
Ikke svart
Jeg ønsker ikke å besvare dette spørsmålet med de alternativene dere har satt opp, men viser til Arbeiderpartiets ansvarlige på de respektive saksområdene.
Eva Kristin Hansen Nei Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Jorodd Asphjell Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kirsti Leirtrø Nei Nei Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Kristian Torve Nei Nei Ja
For øvrig vanskelig å svare på, all den tid det ikke er fremforhandlet alternativ til dagens EØS-avtale.
Ja Ja Vet ikke
Heidi Greni Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Geir Arild Espnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gjertrud Berg Nei
Et EU medlemskap bør avgjøres ved folkeavstemming.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.
Ja Ja
Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.
Vet ikke
Geirmund Lykke Nei
Rent personlig er jeg åpen for å vurdere norsk EU-medlemskap, men som stortingsrepresentant velges jeg inn på KrFs program, og KrF ønsker ikke at Norge skal bli medlem av EU.
Nei Ja Ja Nei Nei
Karin Bjørkhaug Ja
Den beste løsningen for Norges forhold til EU er vår nåværende tilknytning. EØS-avtalen sikrer oss tilgang til EUs indre marked og tilgang til samarbeid innenfor utdanning og forskning m.m.
Nei Ja Ja
Eks.: KrF sa nei til at vi skulle underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei Nei
KrF ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi.
Jon Gunnes Vet ikke Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Tove Eivindsen Ja
Ja, men ikke nå. Brexit må roe seg.
Nei
Norge er avhengige av EØS. Eneste alternativ til avslutning er å gå inn i EU.
Ja Vet ikke Nei Ja
Linda Hofstad Helleland Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Mari Holm Lønseth Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Det er per nå ikke aktuelt å avholde slik folkeavstemning.
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning av EØS-avtalen.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
Denne pålegger uansett ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken. Høyre er for øvrig ikke i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Guro Angell Gimse Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sivert Bjørnstad Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Lill Harriet Sandaune Nei Ja Nei Ja Nei
FrP ønsker konkurranseutsetting av persontrafikken
Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Tormod Overland Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Espen Myhr Grandalsmo Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Torgeir Strøm Nei
EU er først og fremst et markedsliberalistisk prosjekt. Det er negativt for fagbevegelsen, sjølråderetten og internasjonal solidaritet.
Ja
EØS bidrar til sosial dumping, hindrer politisk styring i distriktspolitikken. EØS er abonnement på høyrepolitikk.
Nei
En handelsavtale vil styrke folkestyret i Norge.
Ja
vetoretten bør brukes aktivt for å bevare vår velferdsstat og folkestyre
Ja
Jernbanen tilhører det norske folk. Privatisering av jernbanen er en del av høyresidas nedbygging av velferdsstaten.
Nei
Energiressursene må fortsatt være under full nasjonal styring.
Siv Furunes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
(Kandidaten har rettet svaret sitt etter at undersøkelsen ble publisert)
Ingvild Kjerkol Ikke svart
Henviser til Aps partiprogram
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Arild Grande Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jorid Nordmelan Nei Nei
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for 2017–2021. En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av det programmet.
Ja Vet ikke
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv, for eksempel.
Vet ikke
Vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen, men vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Vet ikke
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Gaute Skjervø Nei Nei Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke
Morten Selven Nei Ja Nei Vet ikke Nei Nei
Marit Arnstad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Bjørn Arild Gram Nei Ja Nei Ja Vet ikke Nei
Ingrid Liland Vet ikke
Jeg mener folkeavstemning må avgjøre dette.
Nei Vet ikke Ja Ja Nei
Åste Marie Lande Lindau Nei Nei Ja
Bilateral handelsavtale kan gi Norge svekket markedstilgang til Norges viktigste eksportmarked. Dette medfører negative konsekvenser for bedrifter og arbeisplasser.
Ja
Ja vi kan gjerne i større grad benytte oss av det handlingsrommet som vi har til å si nei til uakseptable EU-forslag
Vet ikke Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs Finanstilsyn og mange av de samme argumentene vil også gjelde her. KrF ønsker ikke å overføre suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi.
Børge Lund Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Andre N Skjelstad Nei Nei Vet ikke Vet ikke Nei Vet ikke
Anne Cecilie Holm Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Agdestein Elin Nei
Ideelt sett mener jeg ja, men idag er norsk EU-medlemskap ikke en aktuell problemstilling. Regjeringen Høyre deltar i har ingen planer om å søke norsk medlemskap
Nei
Tilknytningen til det indre markedet i Europa er avgjørende for norsk økonomi, for arbeidsplassene og for Norges samarbeid med Europa. EØS-avtalen må ikke settes i spill gjennom en folkeavstemning
Ja
EØS avtalen har tjent Norge godt og gjør det fortsatt. Titusenvis av arbeidsplasser i Norge beror på denne avtalen, og markedsadgangen er avgjørende for norsk eksportnæring og for norsk økonomi. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Nei, bruk av vetoretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
Og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken
Ja
Ja, norsk deltagelse i ACER innbærer ikke myndighetsoverføring
Pål Sæther Eiden Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Espen Teigen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også EU. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et effektivt kraftsystem i Norge. Der er Statnett og NVE gjør en viktig jobb. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i Acer der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Tommy Skatland Nei Nei Nei Ja Nei Nei
Janne Kathrine Jørstad Larsen Nei Nei Nei Ja Nei Nei
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Hugo Sandoval Nei
Folket har sagt NEI to ganger
Ja
Det er det eneste språk makthaverne forstår ( flertallets NEI)
Nei Ja Ja Nei
Synne Høyforsslett Bjørbæk Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Mona Fagerås Nei
Folket har talt - to ganger.
Ja
EØS-avtalen ble sneket inn bakveien. Det er på tide at folk får si sin mening om en avtale som etter hvert regulerer nær sagt alle områder av norsk politikk og samfunnsliv.
Nei
En bilateral handelsavtale vil frigjøre oss fra overnasjonal styring, og er selvfølgelig å foretrekke dersom vi skal beskytte selvråderett og demokratisk spillerom i landet vårt.
Ja
Redselen for å støte EU har gjort at Stortinget bare én eneste gang har sagt nei. Det vetoet ble raskt opphevet av dagens regjering. Norge bør og skal si nei langt oftere til skadelige direktiver, hvis jeg har noe jeg skulle ha sagt.
Ja
Både kontroll med infrastruktur, arbeidsliv og sikkerhet tilsier at NSB også i fremtiden bør drive jernbanen i Norge. Det blir i tillegg billigere og mer effektivt slik.
Nei
Nei! Norge må selv ha full kontroll med nett og kraftproduksjon. Det er absurd å overlate kontrollen med vår kanskje viktigste konkurransefaktor for industrien til et konkurrerende marked.
Marius Jøsevold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Eirik Sivertsen Ja Nei Ja Nei
Det må vurderes konkret i hver enkel sak, og er ikke et mål i seg selv.
Vet ikke
Det er fortsatt uklarheter knyttet til hva som er de konkrete konsekvensene for den norske jernbanesektoren.
Vet ikke
Åsunn Lyngedal Ja
Det er uaktuelt i dag, men vil være best i forhold til innflytelse for Norge
Nei
Siden det ikke har vært aktuelt før seg jeg ikke hvorfor det skulle være det nå, avtalen har tjent oss lenge
Nei
Det vil avhenge av innholdet i avtalen og ser i dag kun ut som en hypotetisk mulighet.
Nei
Benytter Norge vetoretten vil deler av EØS avtalen falle bort. Den vil kunne uthules på en uforutsigbar måte. Påvirkning må skje i forkant av vedtak av ny lovgivning i EU
Nei Vet ikke
Kjenner ikke nok til hvordan dette påvirker vår suverenitet på energiområdet
Kjell-Idar Juvik Nei Nei Ja
Kan jo endres avhengig av hva som skjer med samarbeidet i Europa
Ja Ja Nei
Rita Lekang Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Simon Johnsen Nei Nei Ja Vet ikke Ja Nei
Per-Roger Vikten Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Willfred Nordlund Nei Ja
EØS er en dårlig avtale for Norge, som bør erstattes med en bilateral handelsavtale. Hvorvidt en folkeavstemning er nødvendig er jeg noe usikker på.
Nei Ja Ja
Slike pålegg som ikke nødvendigvis tar hensyn til de norske forholdene er nettopp slike omstendigheter som er bakgrunnen for at jeg mener avtalen bør avsluttes til fordel for en annen.
Nei
Siv Mossleth Nei Vet ikke
Ønsker handelsavtale framfor EØS, men dette kan endres uten folkeavstemming.
Nei Ja Ja Nei
Toine C. Sannes Vet ikke Vet ikke
Kunne også krysset for "nei". Landsmøtet 2017 vedtok å ikke kreve reforhandling av EØS avtalen kommende periode.
Ja Ja
De Grønnes landsmøte har vedtatt å bruke reservasjosretten mot direktiver som strider mot viktige miljø og klimahensyn eller som griper inn i saker som åpenbart skal bestemmes av nasjonalstaten
Ja Vet ikke
Dagrun Eriksen Nei
Vår nåværende tilknytningsform er den beste løsningen for oss. Vi sikres adgang til det indre markedet samtidig som vi sikres nasjonal handlefrihet på viktige områder som tollunionen, sikkerhetspolitikk, landbruk og fiskeripolitikk. Samt at vi har en mye større utenrikspolitisk handlefrihet.
Nei
Viser til argumenter om EØS i svaret
Ja
Hvis vi i det hele tatt skulle klare å få til en egen handelsavtale vil den veldig sannsynlig gi oss svekket markedsadgang det vil være veldig negativt for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja Vet ikke Nei
Mange av argumentene som gjaldt for at vi stemte mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn vil også gjelde her. Vi vil ikke overføre vår suverenitet til ESA på et så viktig område for Norge som energi.
Øystein Sivertsen Sørvig Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ida Johnsen Vet ikke
Folkeavstemming må avgjøre spørsmålet om norsk medlemska i EU
Nei
Jeg ser ingen grunn til å ha folkeavstemming om EØS-avtalen
Ja
Vi trenger multilaterale avtaler, og EØS forplikter Norge til samarbeid i Europa
Nei Nei Vet ikke
Anja Johansen Vet ikke
Stemte nei i 1994. Nå heller jeg mot ja.
Nei
Synes ikke Norge skal gå ut av avtalen.
Ja
Fordi EØS-avtalen regulerer mer enn handel, bl.a. arbeidsforhold
Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Margunn Ebbesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jonny Finstad Ja Nei Ja Vet ikke Nei Ja
Elizabeth Åsjord Sire Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Kjell-Børge Freiberg Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hanne Dyveke Søttar Vet ikke
Pr i dag usikker. Tidligere ja, men syns EU har endret seg mye i negativ retning. Kommer ann på hva man evt ville få frem i en avtale, men tror dette aldri vil skje uansett :)
Nei Ja
EØS-avtalen er mer omfattende enn en ren handelsavtale
Ja Nei Ja
Dette er ikke myndighetsoverføring slik dere påstår
Dagfinn Olsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kato Bjørkli Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jens Ingvald Olsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Torgeir Knag Fylkesnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Katrine Boel Gregussen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Cecilie Myrseth Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Martin Henriksen Nei Nei
Det er i dag ingen klare alternativer til EØS-avtalen, og spørsmålet om folkeavstemning blir derfor hypotetisk og lite formålstjenlig.
Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Kari-Anne Opsal Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Eirin Kjær Nei Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke
Ahmed Aadan Warsame Nei Nei Nei Ja Ja Nei
Sandra Borch Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Svein Leiros Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Mikal Nerberg Vet ikke Nei Ja Ja Ja Ja
Helga Marie Bjerke Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Nikolai Berglund Skogan Nei Ja Ja Ja Nei Nei
Morten Skandfer Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Even Aronsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kent Gudmundsen Ja
Skulle spørsmålet bli aktuelt i perioden må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeidet med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Nei
Dette er ikke et absolutt nei, men vi må huske at bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill og dette hensynet må vektlegges særlig tungt.
Nei
Premisset i spørsmålet er feil. Denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken. Uavhengig av dette er ikke Høyre motstander av denne type konkurranseutsetting i målet om best mulige tjenester.
Ja
Premisset i dette spørsmålet er også feil. Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Regina Alexandrova Ja
Deltakelse i EU vil bidra til større påvirkning og innflytelse på saker som berører Norge.
Nei Ja
Vår tilknytning til det indre markedet har stor betydning for vår økonomi, næringsvekst og europeisk samarbeid og innflytelse.
Nei Nei
Den pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken.
Ja
Deltakelse innebærer ikke myndighetsoverføring.
Geir Inge Sivertsen Ja Nei Ja Ja Nei Nei
Per-Willy Amundsen Nei Ja Nei Ja Nei Vet ikke
Kristian Wilsgård Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hanne CS Iversen Nei Ja Vet ikke
Avhenger av innholdet i en avtale
Ja Nei Nei
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ane Margrethe Ugelvik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kirsti Bergstø Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jan Olsen Nei Vet ikke Nei Ja Ja Nei
Runar Sjåstad Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ingalill Olsen Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Steinar Karlstrøm Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Bengt Stabrun Johansen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Geir Iversen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nancy Anti Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Ørjan Jensen Vet ikke Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ann Solveig Nystad Nei Nei Ja Ja Nei Vet ikke
Trygve Bakkehaug Nei Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked.
Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja. KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. Men jeg tenker også at vi fortsatt skal være nøye med hvor og hva vi bruker den på.
Nei
Dette er et tema hvor jeg tenker at er litt usikker.KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Trine Noodt Nei Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Isak Ole Hætta Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Marianne Haukland Vet ikke
EØS avtalen sikrer norske arbeidsplasser ved at vi som en eksportnasjon har tilgang til ett av verdens største marked. Norge eksporterte fisk for 61,3 milliarder i 2016.
Nei Ja
Det krever mer byråkrati for Norge å forhandle bilaterale handelsavtaler. Fordi vi i dag er medlem av EU gjennom EØS har vi frihandelsavtaler med alle land i EU, dette ville vært vanskeligere å oppnå dersom vi melder oss ut.
Nei
Vi har fått gjennomslag for differensiert arbeidsgiveravgift gjennom forhandlinger med EU, dette betyr at vi også kan oppnå gode resultater ved bruk av de verktøyene som finnes i EU systemet.
Nei
Mer konkurranse er bra for forbrukerne og transportnæringen.
Vet ikke
Frank Bakke-Jensen Ja
Ikke nå, men på lengre sikt tror jeg Norge vil være tjent med et enda tettere avtaleverk med våre nærmeste naboland.
Vet ikke
Umulig å svare på før man får en begrunnelse for folkeavstemmingen.
Ja Nei
Reservasjon må avklares fra sak til sak.
Nei Vet ikke
Spørsmålet er for upresist.
Bengt Rune Strifeldt Nei Ja Nei Ja Ja
Jeg er for å konkurranseutsette persontrafikken, men dette bør gjøres på frivillig basis.
Nei
Monica Hauge Stiansen Nei
Vi får ikke råderett over våre egne ressurser
Ja
Dette er en viktig sak for Norge så våre innbyggere må få uttale seg om hva de ønsker
Nei
EØS har mye regelverk som er for tungvindt. Tror Norge med gode forhandlere i spissen vil fremme mye bedre våre interesser enn det noen i Brussel kan.
Ja
Vi må være klare og tydelige på hva vi mener og hva vi ikke godtar.
Ja
Jeg mener at Norge skal bestemme selv om vi skal konkurranseutsette persontrafikken eller ikke.
Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21