Om Nei til EUs kandidatundersøkelse 2017


Foran høstens stortingsvalg har Nei til EU bedt partienes øverste listekandidater svare på seks sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU.

Foruten stortingspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet, SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, omfatter undersøkelsen også toppkandidatene i Rødt, Kystpartiet og NKP. Totalt 417 kandidater, fra alle fylker.

De seks spørsmålene er:

1. Mener du at Norge skal bli medlem av EU?

2. Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?

3. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?

4. Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?

5. Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?

6. Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Svarene er ordnet i kategoriene «ja», «nei» eller «vet ikke». Hvis en kandidat har svart noe mer eller annet enn bare «ja» eller «nei», er svaret også gjengitt i sin helhet (avmerket med * og fremkommer ved å føre musepekeren over svaret). For de relativt få kandidatene som ikke har svart på ett eller flere spørsmål er dette angitt som «ikke besvart».

Hva mener Nei til EU?

Kandidatsvarene er gjengitt og kategorisert uten kommentarer eller noen slags rangering. Nei til EU anbefaler ikke bestemte parti eller kandidater. Undersøkelsen er ment som informasjon for velgere som er opptatt av EU og EØS-spørsmål.

Nei til EU er en av landets største politiske organisasjoner og jobber for å holde Norge utenfor EU.

Selv om Nei til EU er motstander av dagens EØS-avtale, er den langt bedre enn et EU-medlemskap. EØS-avtalen omfatter for eksempel ikke EUs pengeunion og euroen, utenriks- og sikkerhetspolitikken eller den felles landbrukspolitikken og fiskeriforvaltningen.

Nei til EU vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, som ikke nesten automatisk innfører EU-regler vi ikke ønsker. Så lenge vi har EØS-avtalen, arbeider Nei til EU for å reforhandle dagens avtale slik at vi tar vekk de verste sidene ved den, som overstyringen av norsk arbeidsliv.

Nei til EU er mot norsk gjennomføring av EUs Jernbanepakke IV, og mener reservasjonsretten må tas i bruk. Norge kan da avvise at den skal innføres i EØS.

Nei til EU mener reservasjonsretten i EØS må brukes langt mer aktivt for å ivareta nasjonale interesser. Hittil er den brukt kun én gang på 25 år, mot postdirektivet. Dette norske vetoet ble siden trukket tilbake av et nytt stortingsflertall.

Partienes standpunkt

I undersøkelsen har vi bedt om svar fra den enkelte kandidaten. I noen tilfeller varierer svarene mellom de ulike kandidatene fra samme parti.


Nei til EU gjennomførte også en kandidatundersøkelse for valget i 2013, som er oppsummert i Arbeidsnotat 5/2013: http://neitileu.no/content/download/47722/440348/version/5/file/Arbnotat+5+2013+Kandidatundersokelsen.pdf

Etter valget oppsummerte Nei til EU de valgte stortingsrepresentantenes syn på spørsmål om EU. Arbeidsnotat 10/2013: Hva mener de 169 representantene etter regjeringsdannelsen? http://neitileu.no/content/download/48581/447187/version/3/file/Arbnotat+10+2013+Stortingsrepresentantene.pdf

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21