Miljøpartiet De Grønne
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Håkon Borch Nei
Jeg mener at vi ikke bør gå inn i EU, men sammenlignet med EØS avtalen så mener jeg at et EU medlemskap faktisk er bedre. Hovedgrunn er at demokratiet i EU blir en abstrakt fjernøvelse som ikke vil oppleves som reell. EU er blitt for stor og rommer for mange motstridende interesser.
Ja
Vil arbeide for det internt i MDG.
Nei
EØSs store problem er mangel på demokrati. Grunnloven blir overkjørt. Vi må ta dette på alvor og finne en annen måte og samarbeide med EU på. Det demokratiske underskuddet er et så uløst problem i EØS avtalen at jeg ikke finner å kunne støtte den.
Ja Ja Nei
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Rasmus Hansson Vet ikke
Det kommer an på situasjonen og på et forhandlet utkast til avtale. Det foreligger ingen situasjon som tilsier medlemskap, og langt mindre noe avtaleutkast. Altså et politisk lite relevant spørsmål nå. EU overordnet er et svært godt og viktig prosjekt som har sikret demokrati i mange europeiske land som ikke hadde det, løftet masse folks levestandard, vært en sterk bidragsyter til fred i Europa, vært en viktig stemme for menneskerettigheter og demokrati internasjonalt, lagd mye bra politikk på mange områder blant annet miljø/klima. Så har EU i tillegg en haug med svakheter innenfor dette.
Nei
MDG mener det er usannsynlig at Norge kan få en bedre bilateral handelsavtale med EU enn EØS-avtalen ved å si opp EØS og starte ny forhandling nå.
Ja
MDG mener det er usannsynlig at Norge kan få en bedre bilateral handelsavtale med EU enn EØS-avtalen ved å si opp EØS og starte ny forhandling nå.
Ja Ja Ja
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Une Aina Bastholm Vet ikke
Vil følge en evt. folkeavstemning om et så viktig spørsmål.
Vet ikke
Spørsmålet er litt uklart. Vet ikke om jeg vil støtte å foreta en folkeavstemning, men jeg ville støttet det utfallet en evt. folkeavstemning ender med, med mindre jeg har grunn til å tro at folkeavstemningen har vært udemokratisk.
Ja
Men jeg (som den grønne gruppa i Europaparlamentet allerede gjør) vil jobbe for et EU-system og en EØS-avtale med mer åpenhet og deltakende demokrati, og bedre ivaretakelse av globalt, sosialt ansvar og klima- og miljøhensyn.
Ja Ja Ja
Jeg mener Norge må bidra til et skifte til fornybart i Europa. Da tror jeg vi også trenger en myndighet som er grenseoverskridende, for å sikre et sammenhengende europeisk kraftmarked.
Per Espen Stoknes Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Martin Løken Vet ikke
MDG ønsker en folkeavstemning og vil respektere utfallet av den.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Vi ønsker bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Se utfyllende kommentar til forrige spørsmål.
Ja Ja
Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig. Derfor bør vetoretten benyttes i denne saken.
Vet ikke
Vi har blitt tildelt et heldig land både før og etter snuoperasjonen fra fossil til fornybar energi (olje og vind-/vannkraft). Det er viktig at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. En slik energistøtte til Europa krever likevel at vi har to tanker i hodet samtidig, og ivaretar større deler norsk natur (både vassdrag, skog, hav og inngrepsfri natur) enn regjeringen legger opp til i dag.Hensynet til en fornybar og naturvennlig europeisk kraftforsyning må veies opp mot eventuelle tap av norsk suverenitet, som også må vektes tungt.
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingvild Kessel Nei
Men ønsker å respektere folkets mening dersom det gjennomføres en folkeavstemning.
Nei
Vi i De Grønne arbeider for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner, og vi bør derfor ikke trekke oss ut av EØS.
Ja Ja Ja
Jeg mener at jernbane og tog på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. Jeg og MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.» og «Stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner.
Ja
Jeg mener vi bør sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og jeg støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Det er i dag en del «hull» i reguleringen av kraftoverføring mellom land. ACER har derfor blitt opprettet for å tette noen av disse hullene og bidra til Europas skifte over til fornybar energi. ACER har vedtakskompetanse på enkelte grensekryssende spørsmål.
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ståle Sørensen Ja
Det er ikke et aktuelt spørsmål i neste Stortingsperiode. Svaret er Nei de neste fire årene og jeg vil IKKE arbeide for å starte en ny medlemskapsprosess de neste fire årene
Nei Vet ikke
Så lenge man ikke vet hva en slik avtale innebærer er det uansvarlig å svare ja eller nei på spørsmålet. Eøs har store mangler det vil en bilateral avtale også ha
Ja Ja Vet ikke
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Harald Moskvil Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Mona Nicolaysen Vet ikke
Jeg har et ambivalent forhold til flere av de internasjonale samarbeidsarenaene fordi jeg er usikker på om de er svaret på utfordringene i vår tid. Samtidig vil for eksempel EU kunne ha stor kraft til å skape viktige forandringer som enkeltland ikke kan klare. Hvis landene som er medlemmer der virkelig vil, kan vi få en sterk kraft i arbeidet med klima-, miljø og energiutfordringene vi står over for. Om Norge skulle vurdere EU-medlemsskap, mener jeg at det må skje ved en folkeavsteming og at storting og regjering må respektere resultatet av den.
Nei
Jeg mener det er viktigere saker å fokusere på i kommende stortingsperiode enn å bestemme om vi fortsatt skal være med i EØS eller ikke. Vi må heller bruke de mulighetene som ligger i avtalen til å ta bedre vare på klimaet og miljøet, og ikke minst bruke reservasjonsretten mot direktiver som har har negative konsekvenser for klima og miljø.
Ja Ja
Jeg mener reservasjonsrette brukes for lite. Jmf. svar på spm. 2, bør den brukes aktivt når direktiver strider mot viktige klima- og miljøhensyn, og også når direktiver griper inn i saker som helt åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Konkurranseutsetting fører til fragmentering. Jeg mener vi trenger en helhetlig satsing på tog og jernbane slik at det blir et reellt og godt alternativ til reiser med privatbil og fly.
Vet ikke
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Eivind Trædal Vet ikke
Spørsmålet om medlemskap i EU har ikke vært på agendaen på 23 år. De Grønne har derfor ikke inntatt et standpunkt for eller mot i gjeldende program. Selv mener jeg det finnes mange gode argumenter for medlemskap, men jeg følger partiets avventende linje.
Nei
EØS-avtalen er ikke optimal, men jeg mener en folkeavstemming for eller mot noe så komplekst som en handelsavtale kan skape mer forvirring enn opplysning. Jeg mener vårt forhold til EU via EØS-avtalen og andre avtaler bør være en selvfølgelig del av både valgkampen og den løpende politiske debatten, og at enhver regjering bør ha et bevisst forhold til hvordan vi bruker handlingsrommet vårt, men at en folkeavstemming for eller mot EØS har lite for seg.
Nei
Norge er et lite land, og det er lite som tyder på at vår forhandlingsposisjon overfor EU har styrket seg siden EØS-avtalen ble framforhandla. Derfor har jeg liten tro på at en ny bilateral handelsavtale vil være gunstig for Norge.
Vet ikke Ja Vet ikke
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Birte Simonsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Anna Kvam Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Arild Hermstad Ja
På kort sikt mener jeg likevel at det ikke er hensiktsmessig å sette igang en prosess nå med tanke på medlemskap. Men på prinsipielt grunnlag mener jeg at Norge bør være med i EU, særlig for å bidra til en bedre miljøpolitikk, og en bedre politikk for internasjonal solidaritet i alle EUs medlemsland.
Nei Ja Ja
Vi har knapt benyttet oss av denne muligheten, og særlig på miljø- og klimafeltet bør vi reservere oss dersom politikken dras i feil retning av EU
Ja Ja
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Stein Malkenes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Lage Nøst Vet ikke
Miljøpartiet De Grønne mener en eventuell ny diskusjon om norsk EU-medlemskap må forutsette reformer som styrker unionens demokratiske legitimitet. Spørsmålet om norsk medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Personlig er jeg positiv til både internasjonalt samarbeid og mer regionalt samarbeid i Europa, og jeg mener også at overnasjonale organisasjoner med mulighet til å binde medlemslandene til vedtak kan vise seg nødvendig for å unngå "free rider"-problematikk i for eksempel klima- og miljøpolitikken, men også med hensyn til skatteflukt og lignende. Dette er ikke nødvendigvis et argument for at Norge bør gå inn i EU slik situasjonen er i dag, da organisasjonen på en rekke områder, som for eksempel landbruk, fører en uansvarlig politikk i et generasjonsperspektiv. Men jeg lar meg ikke imponere av argumenter som at Norge for eksempel står friere til å gå foran i miljøpolitikken utenfor EU, all den tid Norge vitterlig IKKE har brukt sin frihet til å gå foran; hva gjelder klimagassutslipp er vi sinker i forhold til EU-landene. Dersom det en gang i framtiden skulle øynes håp om at EU kunne bli et samarbeidsorgan som prioriterer sosial og økologisk bærekraft fremfor markedsliberalisme, ville jeg ikke sette meg på bakbeina med henvisning til norsk selvråderett alene. Oppsummert: Internasjonalt samarbeid er bra, EU kan bli bedre.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.
Ja Ja
Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten. I dag er vi for restriktive.
Ja
De Grønne vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner. Vi vil etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig. Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse.
Ja
De Grønne vil jobbe for å sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi. Vi støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Når Europa skal avvenne seg fossil energi, er det viktig at vi deler på den rene strømmen. For å lette dette arbeidet, kan det være hensiktsmessig med en ACER som en regulator med myndighet på grenseoverskridende spørsmål for å sikre et sammenhengende europeisk kraftmarked. Norges voksende kraftoverskudd innebærer at vi kan bidra til det globale grønne skiftet med både balansekraft og industriprodukter fra kraftkrevende industri.
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Gjertrud Berg Nei
Et EU medlemskap bør avgjøres ved folkeavstemming.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.
Ja Ja
Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten.
Ja
Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.
Vet ikke
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingrid Liland Vet ikke
Jeg mener folkeavstemning må avgjøre dette.
Nei Vet ikke Ja Ja Nei
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Toine C. Sannes Vet ikke Vet ikke
Kunne også krysset for "nei". Landsmøtet 2017 vedtok å ikke kreve reforhandling av EØS avtalen kommende periode.
Ja Ja
De Grønnes landsmøte har vedtatt å bruke reservasjosretten mot direktiver som strider mot viktige miljø og klimahensyn eller som griper inn i saker som åpenbart skal bestemmes av nasjonalstaten
Ja Vet ikke
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Mikal Nerberg Vet ikke Nei Ja Ja Ja Ja
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ørjan Jensen Vet ikke Nei Ja Ja Ja Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21