Høyre
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingjerd Schou Ja Nei Ja Nei
Uklart spørsmål
Nei Vet ikke
Tage Pettersen Ja
Mener dette er til det beste for Norge og EU.
Nei Ja Vet ikke
Helt avhengig av sak og ikke et generelt spørsmål.
Nei Vet ikke
Monica Carmen Gåsvatn Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Thor Edquist Nei
Prisen er for høy i forhold til hva vi får igjen med tanke på den gode EØS avtalen vi har. Sverige betaler f eks 4 ggr så mye PR innbygger som oss.
Nei
Avtalen er for viktig for norsk næringsliv til å fikle med den
Ja Vet ikke Nei
Det er konkurranse som driver verden fremover
Vet ikke
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jan Tore Sanner Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tone Trøen Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Nils Aage Jegstad Ja
Det er ikke et aktuelt spørsmål ved dette valget. Prinsipielt er for jeg formedlemskap i EU.
Nei Ja
EØS - avtalen dekker et mye større spekter av betydning for norske borgere. (Kandidaten har rettet svaret sitt etter at undersøkelsen ble publisert.)
Nei Nei
Konkurranseutsetting av persontrafikk er allerede nasjonal politikk både for buss, tog og båt.
Ja
Det innebærer ikke overføring av nasjonal myndighet.
Henrik Asheim Ja Nei Ja Nei
Det er ikke noe selvstendig mål å bruke vetoretten mer eller mindre, det avhenger av hva saken dreier seg om.
Nei Vet ikke
Turid Kristensen Ja
Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning.
Nei
EØS-avtalen er svært viktig for Norge av flere grunner, ikke minst for norsk næringsliv og samarbeid om forskning og utdanning. Jeg mener at avtalen er avgjørende for norsk økonomi og vårt samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei
Denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, men vi i Høyre er heller ikke i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Hårek Elvenes Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Bente Stein Mathisen Ja Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ine Eriksen Søreide Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Nikolai Astrup Ja
Men det er ikke aktuelt å søke om medlemskap i kommende periode.
Nei
EØS-avtalen har tjent Norge og norske arbeidsplasser svært godt i over 20 år. Den gir oss fullverdig tilgang til det indre markedet i Europa, på linje med våre konkurrenter i EU, og er derfor svært viktig for norsk verdiskaping, norske jobber og velferden i Norge. Siden 1992 er det kun en håndfull saker som har vært utfordrende for Norge, og de fleste av dem kan kompenseres med nasjonal politikk innenfor rammeverket av EØS-avtalen.
Ja
En bilateral handelsavtale vil ikke kunne gi norske bedrifter tilgang til det indre markedet i Europa på lik linje med våre konkurrenter i EU. En bilateral handelsavtale vil derfor kunne bidra til at norske jobber flyttes ut av landet. EØS-avtalen er spesielt viktig for de mange eksportbedriftene og -arbeidsplassene i distriktene i Norge.
Nei
De siste 20 årene har det kun vært en håndfull saker fra EU som har vært utfordrende for Norge, og de er stort sett løst gjennom aktivt påvirkningsarbeid og/eller nasjonal politikk innenfor EØS-avtalens handlingsrom. Reservasjonsretten bør brukes med varsomhet.
Nei
EUs Jernbanepakke åpner for konkurranse om persontrafikken, men samtidig ligger det begrensninger i direktivet for de medlemsland som ønsker å benytte seg av det. Spørsmålet er derfor galt stilt, og hvordan direktivet anvendes i Norge vil være gjenstand for nasjonal politikk. Når det er sagt, så mener jeg at det er positivt med konkurranse om persontrafikken. Vi har gode erfaringer fra anbudsutsettingen av Gjøvikbanen, der punktlighet, regularitet og kundetilfredshet ble bedre etter at NSB Anbud AS vant konkurransen om å drive strekningen. Vi har også gode erfaringer med Flytoget, som drives etter kommersielle prinsipper i konkurranse med NSB, selv om det er eid av Staten.
Ja
Norge er allerede en del av EUs indre energimarked, og det er derfor i Norges interesse at vi også tar del i ACER.
Michael Tetzschner Ikke svart
Står på Høyres program og ønsker ikke å svare.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Heidi Nordby Lunde Ja
Å ha en tilknytning til EU har ikke bare bidratt til å sikre vekst, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge gjennom forutsigbare og bedre rammer for vårt næringsliv, men sørger for at vi via handel er tilknytta vårt viktigste fellesskap for normer og verdier. Med dagens trusselbilde og sikkerhetssituasjon er EU viktigere enn noen sinne.
Vet ikke
Jeg mener at EØS-avtalen har vært så god for Norge at den dermed har ført til at vi aldri har tatt steget fullt og helt inn i EU. Hadde vi gått ut av EØS, er jeg overbevist om at vi ville vært med i EU. Det kan hende jeg ville stemt mot EØS-avtalen for å få oss inn som et fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet.
Ja
Under frihandelsavtalen, før EØS-avtalen, opplevde norsk næringsliv tollmurer og problemer med å eksportere varene sine.
Ja
Eksempelvis kunne vi sagt nei til EUs datalagringsdirektiv, da dette kunne påberopes å ikke være markedsrelevant. Men generelt mener jeg EUs pålegg om konkurranseutsetting og like konkurransevilkår er bra, og også gir norsk næringsliv mulighet til å konkurrere om like prosjekter i andre land.
Nei Ja
NVE har deltatt i det europeiske energiregulatorsamarbeidet gjennom CEER/ERGEG og vil ha en interesse i kontinuitet og videreføring av en slik deltakelse i ACER. ACER blir en premissleverandør både i saker som skal behandles i råd og Europarlament og i saker som skal behandles via ENTSO. Det er derfor sentralt at en fra norsk side kan delta med eksperter fra norsk regulator.
Mudassar Kapur Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Stefan Heggelund Ja
Dersom det blir aktuelt, må det holdes folkeavstemning.
Nei
De siste målingene viser at oppslutningen om EØS-avtalen har økt. Det er bra. Jeg mener EØS-avtalen er viktig for norske arbeidsplasser, og den har støtte blant partene i arbeidslivet.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Ja
Nei. Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill. Men det underliggende premisset i spørsmålet er unyansert. Det vi implementerer er gjerne minimumskrav hvor det er stort rom for lokale tilpasninger. Det gir viktige muligheter.
Ja
Det er feil at Jernbanepakke IV pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Mathilde Tybring-Gjedde Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kristian Tonning Riise Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Eli Wathne Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Olemic Thommessen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari-Anne Jønnes Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den er dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale kan. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS-avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
denne pålegger uansett i overskuelig fremtid ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken – Høyre er for øvrig slett ikke i mot denne type konkurranseutsetting
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Trond Helleland Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kristin Ørmen Johnsen Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Anders Werp Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Iselin Haugo Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kårstein Eidem Løvaas Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Lene Westgaard-Halle Ja Nei Ja Ja Nei Ja
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Solveig Sundbø Amundsen Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Emilie Schäffer Ja Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Svein Harberg Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Arne Thomassen Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingunn Foss Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU - medlemskap. Det virker lite sannsynlig i dag.
Nei
EØS avtalen tjener, og har tjent oss godt. tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene
Ja
EØS avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS avtalen ut av spill
Nei
Og denne pålegger uansett ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken - Høyre er for øvrig ikke imot denne type konkurranseutsetting
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Norunn Tveiten Benestad Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS - avtalen med full deltagelse i EU.I så fall må det holdes folkeavstemning om norsk medlemskap.
Nei
Jeg mener denne avtalen har tjent oss godt så lenge vi har stått utenfor EU. Tilgangen til det indre marked er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja Nei
Nei-bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei Vet ikke
Mathias Bernander Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Bent Høie Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tina Bru Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sveinung Stensland Ja
Med et fullt medlemskap vil vi ha større innflytelse på utviklingen av Europa, som også er vårt viktigste eksportmarked.
Nei
EØS ble innført etter en lang politisk prosess og uten folkeavstemning. EØS tjener oss godt og sikrer tilgang på det europeiske fellesmarkedet. Det er viktig for norsk industri, norsk fiskeri
Ja Nei Nei Vet ikke
Margret Hagerup Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Aleksander Stokkebø Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Erna Solberg Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Ja
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Ja
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Ove Trellevik Ja Nei
Avtalen blir fortløpende endret. Det er en dynamisk avtale.
Nei
En handelsavtale vil være et stort tilbakeskritt, og dekker på ingen måte behovene for samordning og samhandling.
Ja
Debatter har vært for polarisert. Jeg hadde forventet et mer "aktivt Storting" i flere saker.
Nei Vet ikke
Peter Christian Frølich Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Torill Eidsheim Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Tom-Christer Nilsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Kari Eskeland Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sigurd Hille Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Frida Melvær Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sven Flo Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Helge Orten Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU-medlemsskap.
Nei
EØS-avtalen er viktig for Norge og sikrer oss en tilknytning til EU's indre marked, som er viktig for norsk økonomi og samarbeidet med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen er mer omfattende enn en handelsavtale og dekker flere områder. I tillegg er EØS-avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Det er et spørsmål det er vanskelig å svare ja eller nei på, og som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Omfattende bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei
Jernbanereformen legger allerede opp til å kunne ta i bruk konkurranseutsetting i persontrafikken.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Marianne Synnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Vetle Wang Soleim Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Linda Hofstad Helleland Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Mari Holm Lønseth Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Det er per nå ikke aktuelt å avholde slik folkeavstemning.
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning av EØS-avtalen.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
Denne pålegger uansett ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken. Høyre er for øvrig ikke i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Guro Angell Gimse Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Agdestein Elin Nei
Ideelt sett mener jeg ja, men idag er norsk EU-medlemskap ikke en aktuell problemstilling. Regjeringen Høyre deltar i har ingen planer om å søke norsk medlemskap
Nei
Tilknytningen til det indre markedet i Europa er avgjørende for norsk økonomi, for arbeidsplassene og for Norges samarbeid med Europa. EØS-avtalen må ikke settes i spill gjennom en folkeavstemning
Ja
EØS avtalen har tjent Norge godt og gjør det fortsatt. Titusenvis av arbeidsplasser i Norge beror på denne avtalen, og markedsadgangen er avgjørende for norsk eksportnæring og for norsk økonomi. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Nei, bruk av vetoretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
Og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken
Ja
Ja, norsk deltagelse i ACER innbærer ikke myndighetsoverføring
Pål Sæther Eiden Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Margunn Ebbesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jonny Finstad Ja Nei Ja Vet ikke Nei Ja
Elizabeth Åsjord Sire Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kent Gudmundsen Ja
Skulle spørsmålet bli aktuelt i perioden må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeidet med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Nei
Dette er ikke et absolutt nei, men vi må huske at bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill og dette hensynet må vektlegges særlig tungt.
Nei
Premisset i spørsmålet er feil. Denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken. Uavhengig av dette er ikke Høyre motstander av denne type konkurranseutsetting i målet om best mulige tjenester.
Ja
Premisset i dette spørsmålet er også feil. Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Regina Alexandrova Ja
Deltakelse i EU vil bidra til større påvirkning og innflytelse på saker som berører Norge.
Nei Ja
Vår tilknytning til det indre markedet har stor betydning for vår økonomi, næringsvekst og europeisk samarbeid og innflytelse.
Nei Nei
Den pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken.
Ja
Deltakelse innebærer ikke myndighetsoverføring.
Geir Inge Sivertsen Ja Nei Ja Ja Nei Nei
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Marianne Haukland Vet ikke
EØS avtalen sikrer norske arbeidsplasser ved at vi som en eksportnasjon har tilgang til ett av verdens største marked. Norge eksporterte fisk for 61,3 milliarder i 2016.
Nei Ja
Det krever mer byråkrati for Norge å forhandle bilaterale handelsavtaler. Fordi vi i dag er medlem av EU gjennom EØS har vi frihandelsavtaler med alle land i EU, dette ville vært vanskeligere å oppnå dersom vi melder oss ut.
Nei
Vi har fått gjennomslag for differensiert arbeidsgiveravgift gjennom forhandlinger med EU, dette betyr at vi også kan oppnå gode resultater ved bruk av de verktøyene som finnes i EU systemet.
Nei
Mer konkurranse er bra for forbrukerne og transportnæringen.
Vet ikke
Frank Bakke-Jensen Ja
Ikke nå, men på lengre sikt tror jeg Norge vil være tjent med et enda tettere avtaleverk med våre nærmeste naboland.
Vet ikke
Umulig å svare på før man får en begrunnelse for folkeavstemmingen.
Ja Nei
Reservasjon må avklares fra sak til sak.
Nei Vet ikke
Spørsmålet er for upresist.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21