Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Rigmor Aasrud Vet ikke
Pr i dag er ikke det aktuelt, men Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa.
Nei
EØS-avtalen er svært viktig for Norge og har også stor oppslutning blant folk.
Ja Vet ikke
Det er mulig, kommer an på sakene.
Vet ikke
Ikke slik jeg ser det nå.
Nei
I Norge har vi gode ordninger med sterke fagforeninger, men jeg skjønner at fagforeninger i mange land ser det som en mulighet til å bedre lønnsforholdene.
Rune Støstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ingrid Tønseth Myhr Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Carl Ivar Hagen Nei Ja
Utredning i spm. 2 kan ikke skade. Kun mer kunnskap!
Vet ikke
Spm. 3 er umulig, må vite innholdet i en handelsavtale før det kan velges.
Ja Ja Ja
Lars Rem Nei Ja Ja Nei Ja Vet ikke
Kari-Anne Jønnes Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Trepartsammarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Hverken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Hans Olav Sundfør Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Charlotte Veland Hoven Nei Nei Ja
Spørsmålsstillinga er hypotetisk og helt urealistisk. Jeg ønsker ikke å sette EØS-avtalen på spill med å late som det er mulig å få til en bedre løsning med en tenkt handelsavtale. Brexit burde lært alle det.
Nei
Vetoretten er viktig, men vi må kun bruke den i tilfeller der det er helt nødvendig for Norge.
Nei Nei
Dette er ikke drøftet i KrF. Min ryggmargsrefleks tilsier skepsis i og med at det er store forskjeller i kostnadsnivå og økonomi i de ulike landene.
Karina Ødegård Nei
MDG ser det per dato ikke som aktuelt å søke EU-medlemskap.
Ja Vet ikke
Det er avhengig av avtalen.
Ja Ja
Det bør kunne vurderes.
Ja
Den norske modellen er basert på trepartssamarbeidet og den har vist å være god for Norge. En lovfestet minstelønn kan fort bli en norm for minstelønn, og den bør i tilfelle være tilpasset lønnsnivået i Norge for å få en reell funksjon utover lønnsdumping.
Bjørn Kristiansen Ikke svart Ja Nei Ja Ja Nei
Marit Knutsdatter Strand Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Bengt Fasteraune Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kjersti Bjørnstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Anne Lise Fredlund Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Olav Lahlum Nei Ja Vet ikke
Det vil jeg ta stilling til når den viktige utredningen fra spørsmål 2 er gjennomført.
Ja Ja Nei
Stine Hansen Ja Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Må avvente endelig format på direktivet. Så det er for tidlig å si.
Jo Are Aamodt Brænden Ja
Jeg er i utgangspunkt for norsk medlemskap i EU. Både Norge og EU utvikler seg og vi må foreta en konkret vurdering av tilknytningen på det tidspunkt det blir en aktuell problemstilling. Problemstillingen er ikke aktuell i kommende stortingsperiode.
Nei
Jeg ser ikke behovet for en utredning av en annen avtale enn EØS avtalen. EØS avtalen har virket bra. Et medlemskap ville vært bedre.
Ja
Det er ikke realistisk med en handelsavtale som gir oss like store fordeler som EØS avtalen når det gjelder mulighet til påvirkning, tilgang til markedet og et bidrag til forpliktende europeisk samarbeid.
Nei
Norge bør bli mer selvbevisst i sin praktisering av EØS avtalen. Spørsmålet forutsetter at det er forhold hvor Norge burde benyttet reservasjonsretten hvor dette ikke har blitt gjort, et ja nei spørsmål på dette blir derfor noe upresist. I ethvert samarbeid om det er internasjonalt, europeisk, nordisk eller annet, er det viktig at Norge evner å fremme sine interesser.
Vet ikke
Spørsmålet forutsetter en myndighetsoverføring, som ikke er gitt er korrekt, jeg har imidlertid ikke hatt mulighet til å sette med tilstrekkelig inn i spørsmålet til kunne svare.
Vet ikke
Det er ikke mulig å svare på dette før en har sett hvordan innretningen på forslaget vil være.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.