Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Runar Sjåstad Nei Vet ikke Ja
Pr i dag mener jeg EØS avtalen er viktig for Norge. Vanskelig å vurdere den opp mot en tenkt avtale som ikke foreligger.
Ja
Det er en rett som kan og bør benyttes etter vurderinger og behov. Etter min mening kunne den vært brukt oftere.
Nei Nei
Norge har et fungerende og godt regulert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og en kompetent og ansvarlig fagbevegelse. Lønn og lønnsforhandlinger er overlatt til partene i arbeidslivet. Lovverket tar myndighetene seg av. Arbeidstagere og arbeidsgivere som opererer i Norge skal følge Norsk lov og avtaleverk. Dette gjelder også utenlandske aktører. Vi har alle et ansvar for å hindre sosial dumping og utnytting av arbeidstagere. Et av virkemidlene er allmenngjøring av tariffavtaler . Den Norske modellen er etter mitt syn en bedre løsning enn definert minstelønn.
Marianne Sivertsen Næss Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sigurd Kvammen Rafaelsen Nei Ja
EØS-avtalen er en viktig bærebjelke for norsk næringsliv, men det er viktig å utrede avtalen og utforske handlingsrommet i større grad. Dypere kunnskap om en av våre mest sentrale samarbeidsavtaler vil aldri være feil og det bør samtidig utarbeides en ny Europamelding.
Ja Ja
Reservasjonsretten må brukes der det er hensiktsmessig for å ivareta norske interesser.
Vet ikke Nei
Bengt Rune Strifeldt Nei
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter
Nei
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den bør reforhandles. Om man skal erstatte EØS avtalen med en handelsavtale så kommer det an på hvordan resultatet av en annen avtale vil bli. Derfor ser jeg ikke hensikten med en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang og en ny handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Ja Ja Ja
Terje Hansen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Vetle Langedahl Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Kristen Albert Ellingsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Truls Olufsen-Mehus Nei Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Farid Shariati Nei
Nei - Generelt tar ikke MDG stilling til dette spørsmålet. Det er allerede avgjort i tidligere folkeavstemninger, og eventuell fremtidig medlemskap i EU må forankres i en folkeavstemning.
Nei
Nei - MDG har allerede signalisert at vi ikke ønsker utredninger. Vi har i 2018 stemt mot dette på Stortinget.
Ja
Ja - MDG tror på at Norge vil være tjent med at Norge ikke er helt isolert fra omverden, og at formalisert samarbeid med land i egen region er viktig for Norge. Vi ønsker at vi gjennom fellesskap sammen med andre likesinnede i andre land kan jobbe for mål om mer innsyn, hegna om menneskerettighetene og finne felles løsninger for klima- og miljø.
Ja
Ja - Norge bør bruke vetoretten særlig i saker som svekker norsk matsikkerhet, svekking av arbeiderrettigheter og direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn.
Nei
Nei - Vi er positive til Ren Energi pakken (tidliger kalt Energipakke 4) fordi det bidrar til et samordnet energisystem i Europa og er en forutsetning for å nå klimamålene og for at kull, olje og gass erstattes med fornybar energi.
Nei
Nei - Direktivet inkluderer ikke det norske og nordiske systemet. Vi forventer at Norge fastsetter lønn gjennom kollektive forhandlinger, og at Norge ikke skal bli tvunget å lovfeste noen minstelønn. For MDG er det et grunnleggende prisnipp om at det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn og lønnsvekst. MDG vil bevare modellen med kollektive forhandlinger som bærebjelke for lønnsfastsettelse.
Lars Ivar Wæhre Nei Ja Nei
Norge må ut av EØS-avtalen da den er et hinder for norsk suverenitet.
Ja Ja Nei
Geir Iversen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nancy Anti Nei Ja Ikke svart Ja Ja Nei
Heidi Holmgren Nei Ja Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Amy Brox Webber Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Johnny Ingebrigtsen Nei Ja Nei Ja Ja Ja
Trine Noodt Nei Nei Ja Vet ikke Vet ikke Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.