Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Masud Gharahkhani Vet ikke
Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet.
Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Lise Christoffersen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Even Røed Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Solveig Vestenfor Nei
Har svart veit ikkje der eg førebels ikkje har godt nok grunnlag for å svare.
Ja Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Morten Wold Nei Ikke svart
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den bør reforhandles. Alternativer til EØS-avtalen vil være resultat av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja
Dette kommer an på hvordan en annen avtale vil se ut. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Utformingen av en handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Vet ikke
For FrP er det avgjørende i spørsmålet om Energipakke 4 at vi sikrer nasjonal kontroll over eierskapet. Det pågår nå en jobb fra norske myndigheter for å se på de ulike rettsakten som ren energipakke inneholder, for å kunne gjøre en vurdering.
Ja
Fremskrittspartiet ønsker en nasjonal minstelønn og er positive til initiativet i EU for å få det på plass. Ved å innføre en nasjonal minstelønn vil vi sikre at enhver arbeidstaker får en anstendig minstelønn.
Lavrans Kierulf Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Trond Helleland Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Sandra Bruflot Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Ønsker ikke et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen
Kristin Ørmen Johnsen Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Kjell Erland Grønbeck Nei Ja Ja Ja
Det må alltid gjennomgås avtaler om de er til det beste for Norges innbyggere. For meg er EØS avtalen helt ok, men det bør hele tiden vurderes kost nytte
Ja Ja
Margit Fausko Nei
MDG tek ikkje stilling til medlemsskap, og meiner at eit eventuelt medlemsskap må avgjerast ved folkerøysting. Skulle det bli ein slik, ville eg røysta NEI. Mat er heilt grunnleggjande. Auka sjølvforsyning er solidarisk i ei verd der matsuvereniteten blir truga av frihandel og store selskap. Eg kan ikkje godta tollfridommen på mat som EU inneber. Handlingsrommet til å heve prisen for å styrke dyrevelferd, miljøtilstand og løn til bonden og fiskaren kan me ikkje gje frå oss - snarare bør me styrke det. Importauken frå RÅK-varer og tollfrie kjøt- og ostekvoter må reverserast.
Vet ikke Vet ikke
EØS er ikkje perfekt, men gir mange fordelar og trygg føreseielegheit for norsk arbeidsliv. Av omsyn til styringsstabilitet og kritisk behov for å fokusere kreftene på natur- og klimaløysingar er det ikkje ein prioritert sak for meg å reforhandle no. Men me bør bruke vetoretten meir aktivt, særleg i spørsmål der arbeidsrettar, sjølvforsyning og miljøomsyn er dårleg tent med EØS-direktiv. MDG vil vidareføre det grunnleggjande prinsippet om at lønsforhandlingar skjer mellom partene i arbeidslivet. Elles er me tilhengarar av sterkare samarbeid med EU på klima- og flyktningspørsmål.
Ja Nei
Me meiner ACER er solidarisk og riktig. Korvidt verda klarar klimamåla er eit være eller ikkje-vere for milliardar av menneske, allereie i mi generasjon (1993) si levetid. Energisamarbeid gjer overgangen til fornybare kraftsystem enklare, og vasskraft er ein 'indrefilet' i kraftsystemet som kan hjelpe å regulere. Samstundes vil eg understreke naturomsyn går framfor lønsemd i energispørsmål for MDG, og me vil behalde norsk eigarskap over vasskrafta.
Nei
Linn-Elise Øhn Mehlen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per Olaf Lundteigen Nei Ja Nei
EØS avtalen er en tvangstrøye på vårt folkestyre og svekker derfor tilliten til Stortinget. EØS avtalen innebærer en samfunnsorganisering hvor folkevalgt styring av markedsøkonomien og innholdet i den private eiendomsretten må vike i forhold uregulert flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidsfolk over Norges landegrenser. Dette skaper stadig større forskjeller mellom folk , næringer og geografiske distrikter i Norge. Stortinget må bli viktigere. Da må folk støtte Sp sin strid for å få Norge ut av EØS !!
Ja Ja Nei
Sigrid Simensen Ilsøy Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Stian Bakken Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Kathy Lie Nei Ja Vet ikke
Vanskelig å svare på om man vil ha en handelsavtale med EU istedenfor EØS når man ikke vet hva handelsavtalen inneholder. Men en offentlig utredning av alternativer til EØS kan kanskje gi svar på hva man bør velge.
Ja Ja Nei
Audun Hammer Hovda Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Abid Raja Ja Nei Ja Nei Nei Ikke svart
Norge må avvente det endelige formatet på direktivet før vi kan ta eksplisitt stilling til dette. Jeg har forståelse for målet EU ønsker å oppnå, nemlig å bedre levestandarden og lønnsvilkårene til de lavest lønnede i Europa, men et direktiv bør ikke utfordre det norske trepartssamarbeidet, den kollektive lønnsdannelsen eller insentivet til å fagorganisere seg.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.