Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Terje Aasland Nei Nei Ja Ja Vet ikke
På saker som ikke ennå er fremlagt er det umulig å ta stilling til slik som EUs 4 energipakke.
Nei
Lene Vågslid Nei Nei
Jeg mener at handlingsrommet i EØS-avtalen må utnyttes bedre og at Norge må ha en mer aktiv europapolitikk.
Ja
EØS er jo en handelsavtale med EU. En annen avtale vil ta mange år, kreve store ressurser og sannsynligvis bli dårligere for Norge enn EØS.
Ja
Dette har Arbeiderpartiet også gjort da vi satt i regjering (postdirektivet) og foreslått nylig i jernbanedirektivet
Vet ikke
EUs ren-energi-pakke har ikke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Vi kjemper imot at det blir fremmet et slikt direktiv, og vi stemmer imot forslaget fra Fremskrittspartiet om å innføre minstelønn i Norge. Dette direktivet er ennå ikke foreslått så vidt meg bekjent, og det er slik sett uklart hvordan det blir seende ut til slutt.
Jone Blikra Vet ikke
I spørsmålet knyttet til EU-medlemskap har jeg svart 'vet ikke'. Jeg stemte JA ved sist avstemming. EU-medlemskap er ikke en aktuell sak nå. Jeg ønsker å forholde meg til EU slik det fremstår ved en eventuell ny avstemming.
Nei Ja Ja Nei Nei
Bård Hoksrud Nei Nei
En avtale er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den avtalen bør reforhandles. Alternativer til en EØS-avtalen vil være resultat av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja
Dette vi selvfølgelig også komme an på hvordan en annen avtale vil se ut. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Utformingen av en handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Vet ikke
For meg er det avgjørende i spørsmålet om energipakke 4 at vi sikrer nasjonal kontroll over både eierskapet og bruken av våre energiressurser. Det pågår nå en jobb av norske myndigheter, for å se på de ulike rettsaktene som ren energipakke inneholder, for å kunne gjøre en vurdering, men jeg er veldig skeptisk til å støtte den.
Ja
Carina Thorvaldsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Mahmoud Farahmand Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Emilie Schäffer Ja Ja Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Oddbjørn Nørstrud Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Generelt skeptisk til så spesifikke vedtak fra EU.
Benedikte Nes Ikke svart
MDG tar ikke stilling til om Norge bør bli medlem av EU. Spørsmålet om et eventuelt norsk EU-medlemskap må avgjøres etter folkeavstemning. EU-parlamentet har vist vilje til å ta en aktiv rolle for å møte store utfordringer innenfor klima og miljø. Dette er utfordringer som krever internasjonalt samarbeid. Personlig er jeg likevel skeptisk til norsk EU-medlemskap på det nåværende tidspunkt. Særlig fordi jeg er opptatt av norsk matproduksjon, med mål om økt selvforsyning og matsuverenitet.
Nei Ja Ja Nei Nei
Tobias Drevland Lund Nei Ja Nei
Det er viktig at vi etter høstens valg får en politikk og et stortingsflertall som tør å stå opp mot overstyringa fra Brussel gjennom EØS-avtalen, som stanser markedstvangen og som beskytter hardt tilkjempede faglige rettigheter. Dette er en av hovedsakene for Rødt og for meg.
Ja Ja Nei
Åslaug Sem-Jacobsen Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Kjenner ikke særlig til saken, men er negativ i utgangspunktet.
Olav Urbø Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trond Ballestad Nei Ja Nei Ja Ja Ja
Jørn Langeland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Vilde Berg-Nilsen Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Carl-Erik Grimstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.