Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Tellef Inge Mørland Ikke svart
Viser til Arbeiderpartiets syn i disse spørsmålene.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Abel Cecilie Knibe Kroglund Nei Vet ikke
Er fornøyd med EØS-avtalen så langt men stiller meg ikke totalt avisende til mer kunnskap eller oversikt over handlingsrom
Ja Vet ikke Vet ikke
Vanskelig å si ja eller nei til noe vi ikke har sett. Arbeiderpartiet kommer til å stille tydelige krav til eventuell deltakelse i en ny energipakke. Vårt stortingsprogram sier tydelig ifra at Norge må bli tøffere i å bruke handlingsrommet EØS-avtalen gir oss til å stille krav og i det lengste legge ned veto.
Nei
Vi har arbeidet for å forhindre at direktivet skal gjelde for EØS og Norge. Jonas Gahr Støre sendte nylig brev til våre sosialdemokratiske kolleger i EU-parlamentet om dette og oppfordrer alle røde parlamentsmedlemmer å stanse det. Greie spørsmål, men litt krevende med ja, nei, vet ikke. Få ting er svart eller hvitt, det gjelder også på dette temaet.
Marius A Nilsen Nei
EU før Maastricht-traktaten i 1992, altså EF, var et bra prosjekt. Handel og toll, forenkling og samhandling. EU i dag er en byråkratisk mastodont som tar selvråderett fra alle medlemmer. Norge skal styres av det Norske Storting og det Norske folk, ikke Brussel.
Ja Nei Ja Ja Nei
Andreas Arff Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Svein Harberg Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Torunn Ostad Ja
På sikt mener jeg det er rett med medlemsskap i EU for å ha større innflytelse i det viktige europeiske samarbeidet, men det aller viktigste er å verne om EØS-avtalen. For bedriftene i min region er EØS-avtalen avgjørende. Europeisk samarbeid handler både om å sikre vekst og utvikling i Norge, og om solidaritet med landene rundt oss
Nei Ja Nei Nei Nei
Kjell Ingolf Ropstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jorunn Gleditsch Lossius Nei Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Oda Sofie Pettersen Nei
MDG tar ikke stilling til om Norge bør bli medlem av EU. Spørsmålet om et eventuelt norsk EU-medlemskap må avgjøres etter folkeavstemning.
Nei
MDG støtter en videreføring av EØS-avtalen.
Ja
Vi tror man kan oppnå mer innenfor EØS enn utenfor. Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mål om mer innsyn, mer demokrati, mer deltakelse og bedre ivaretakelse av menneskerettigheter og klima- og miljøhensyn. Vil være svært positive til å utrede hvordan dette kan gjøres gjennom en formalisert avtaleverk med EU, slik som EØS-avtalen.
Ja
MDG vil ta i bruk reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet
Nei
Energiforbruket må så raskt som mulig bli fornybart, både i Norge og andre land. De Grønne vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer. Et samordnet energisystem i Europa er en forutsetning for å nå klimamålene og sikre effektiv utnyttelse av infrastruktur og naturressurser. Både Norge, Europa og klimaet tjener på et felles energimarked. MDG vil derfor ikke ta i bruk vetoretten mot Ren Energi pakken (tidl. Energipakke 4)
Nei
Vi har merket oss at direktivet ikke er merket som EØS-relevant, det er vi enige i. EU-kommisjonen garanterer at deres forslag til direktiv lagt fram 28.10.2020 ikke skal gripe inn i det norske og nordiske systemet. Vi forventer at Norge som et land som har en velfungerende modell der lønn fastsettes gjennom kollektive forhandlinger, ikke skal bli tvunget til å lovfeste noen minstelønn. MDG er opptatt av å videreføre det grunnleggende prinsipp i Norge om at det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn og lønnsvekst. MDG støtter også prinsippet om organisasjonsfrihet og er ikke for at staten skal blande seg inn i hvor høy tariffavtaledekningen skal være.'
Lætif Akber Nei Ja Nei
Norge må ut av EØS avtalen. For å sikre markeder til norsk eksport og import trenger Norge handelsavtale.
Ja Ja Nei
Gro Anita Mykjåland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Senterpartiet støtter ikkje EU sitt føreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minstelønn i EU/EØS. Et viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partane i arbeidslivet står saman om å bygge opp og videreutvikle eit godt organisert arbeidsliv.
Anja Ninadsotter Abusland Nei Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke
Mirell Høyer-Berntsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Espen Lia Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Ingvild Wetrhus Thorsvik Ja Nei Ja Nei Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.