Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Kari Henriksen Ja
Ja, jeg er prinsipielt for medlemskap, men er realistisk. Det er ikke aktuelt i neste periode å søke.
Nei Ja Ja
Ja. Og vi skal sette tydelige krav og være aktive i evt framtidige forhandlinger. Under behandlingen av Energipakke tre, gjorde vi det og fikk både evaluering og framtidig statlig eierskap på plass. Hadde ikke blitt sånn hvis vi bare stemte nei.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling til den enda. Er lenger fram i tid. Men i evt forhandlinger skal også der Norges interesser være framtredende.
Nei
Kai Steffen Østensen Ja
Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet. Jeg tror vi får mer igjen av samarbeidet med EU ved å gå inn i det, men respekterer dem som ikke ønsker.
Nei
Vi ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja Vet ikke
Så vidt meg bekjent har ikke EUs ren-energi-pakke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og Ap er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet, og det er uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Gisle Meininger Saudland Nei Ja
Jeg mener det er klokt å innhente mest mulig kunnskap.
Vet ikke
Jeg vil vite mulighetene og alternativene før jeg sier ja eller nei. En eventuell utredning bør belyse det godt.
Ja Ja Ja
Alf Erik Andersen Vet ikke
Vanskelig å bare svare ja/nei eller vet ikke. Er ikke godt nok kjent med konsekvenser og muligheter av det ene eller det andre. Jeg er skeptisk til å i det hele tatt vurdere EU medlemskap. Heller mot Nei nå.
Ja Ja
Når det gjelder EØS mener jeg bestemt næringslivet nærmest er avhengig av den avtalen, men jeg mener den må vurderes nøye og vi må være enda mer aktive i forhandlinger/veto i EØS avtalen. Blir frustrert av de som tror at vi nærmest kan mure oss inne her i høye nord og tro at vi/næringslivet skal klare oss uten handelsavtaler, fri flyt av varer og tjenester/arbeidskraft.
Ja Vet ikke Nei
Ingunn Foss Ja
Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemming.
Nei Ja Vet ikke Nei Nei
Aase Marthe J. Horrigmo Ja Nei Ja
Ja, EØS er en helhetlig avtale som også sikrer nordmenn rettigheter. Det er viktig. Jeg tror også tror det er lite sannsynlig at vi vi klare å forhandle frem en bedre avtalen enn den vi har i dag.
Nei
Nei, jeg mener ikke det er noe mål i seg selv å bruke vetoretten.
Nei Nei
Nei. Trepartssamarbeidet står sterkt i Norge. Minstelønn kan både forringe dette samarbeidet, og jeg frykter at en minstelønn kan bli en makslønn.
Kjell Ingolf Ropstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jorunn Gleditsch Lossius Nei Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Oda Sofie Pettersen Nei
MDG tar ikke stilling til om Norge bør bli medlem av EU. Spørsmålet om et eventuelt norsk EU-medlemskap må avgjøres etter folkeavstemning.
Nei
MDG støtter en videreføring av EØS-avtalen.
Ja
Vi tror man kan oppnå mer innenfor EØS enn utenfor. Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mål om mer innsyn, mer demokrati, mer deltakelse og bedre ivaretakelse av menneskerettigheter og klima- og miljøhensyn. Vil være svært positive til å utrede hvordan dette kan gjøres gjennom en formalisert avtaleverk med EU, slik som EØS-avtalen.
Ja
MDG vil ta i bruk reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet
Nei
Energiforbruket må så raskt som mulig bli fornybart, både i Norge og andre land. De Grønne vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer. Et samordnet energisystem i Europa er en forutsetning for å nå klimamålene og sikre effektiv utnyttelse av infrastruktur og naturressurser. Både Norge, Europa og klimaet tjener på et felles energimarked. MDG vil derfor ikke ta i bruk vetoretten mot Ren Energi pakken (tidl. Energipakke 4)
Nei
Vi har merket oss at direktivet ikke er merket som EØS-relevant, det er vi enige i. EU-kommisjonen garanterer at deres forslag til direktiv lagt fram 28.10.2020 ikke skal gripe inn i det norske og nordiske systemet. Vi forventer at Norge som et land som har en velfungerende modell der lønn fastsettes gjennom kollektive forhandlinger, ikke skal bli tvunget til å lovfeste noen minstelønn. MDG er opptatt av å videreføre det grunnleggende prinsipp i Norge om at det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn og lønnsvekst. MDG støtter også prinsippet om organisasjonsfrihet og er ikke for at staten skal blande seg inn i hvor høy tariffavtaledekningen skal være.'
Kasper Espeland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gro Anita Mykjåland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Senterpartiet støtter ikkje EU sitt føreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minstelønn i EU/EØS. Et viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partane i arbeidslivet står saman om å bygge opp og videreutvikle eit godt organisert arbeidsliv.
Anja Ninasdotter Abusland Nei Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke
Solveig Skaugvoll Foss Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Robin Hansson Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Minstelønn og lønnsoppgjør skal i sin helhet være et nasjonalt anliggende basert på trepartssamarbeidet.
Ingvild Wetrhus Thorsvik Ja Nei Ja Nei Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.