Om Nei til EUs kandidatundersøkelse 2021


Foran høstens stortingsvalg har Nei til EU bedt partienes øverste listekandidater svare på seks sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU.

De seks spørsmålene er:

1. Mener du at Norge skal bli medlem av EU?

2. Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?

3. Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?

4. Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?

5. Mener du at vetoretten bør brukes mot myndighetsoverføringen i EUs Energipakke 4?

6. Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?


Svarene er ordnet i kategoriene «ja», «nei» eller «vet ikke». Hvis en kandidat har svart noe mer eller annet enn bare «ja» eller «nei», er svaret også gjengitt i sin helhet (avmerket med * og fremkommer ved å føre musepekeren over svaret). For de relativt få kandidatene som ikke har svart på ett eller flere spørsmål er dette angitt som «ikke besvart».

Hva mener Nei til EU?

Kandidatsvarene er gjengitt og kategorisert uten kommentarer eller noen slags rangering. Nei til EU anbefaler ikke bestemte parti eller kandidater. Undersøkelsen er ment som informasjon for velgere som er opptatt av EU og EØS-spørsmål.

Nei til EU er en av landets største politiske organisasjoner og jobber for å holde Norge utenfor EU.

Selv om Nei til EU er motstander av dagens EØS-avtale, er den langt bedre enn et EU-medlemskap. EØS-avtalen omfatter for eksempel ikke EUs pengeunion og euroen, utenriks- og sikkerhetspolitikken eller den felles landbrukspolitikken og fiskeriforvaltningen.

Nei til EU vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, som ikke nesten automatisk innfører EU-regler vi ikke ønsker. Så lenge vi har EØS-avtalen, arbeider Nei til EU for å reforhandle dagens avtale slik at vi tar vekk de verste sidene ved den, som overstyringen av norsk arbeidsliv.

Nei til EU er mot norsk gjennomføring av EUs Jernbanepakke IV, og mener reservasjonsretten må tas i bruk. Norge kan da avvise at den skal innføres i EØS.

Nei til EU mener reservasjonsretten i EØS må brukes langt mer aktivt for å ivareta nasjonale interesser. Hittil er den brukt kun én gang på 25 år, mot postdirektivet. Dette norske vetoet ble siden trukket tilbake av et nytt stortingsflertall.

Partienes standpunkt

I undersøkelsen har vi bedt om svar fra den enkelte kandidaten. I noen tilfeller varierer svarene mellom de ulike kandidatene fra samme parti.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.