Arbeiderpartiet
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Jon-Ivar Nygård Ja Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Elise Bjørnebekk-Waagen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Stein Erik Lauvås Vet ikke
Til punkt 1 vil jeg si at et EU medlemskap for Norge nå ikke er aktuelt, om Norge skal inn i EU må vi ha en bred prosess og ny folkeavstemming, slik jeg ser det bygger vi på EØS avtalen som vårt samarbeid med EU. Og vårt handlingsrom i EØS avtalen må brukes aktivt for å sikre Norske intresser i arbeid mot sosial dumping, reservasjoner og krav til at andre land følger opp regelverket.
Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Solveig Kristine Østby Vitanza Nei Nei Ja Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Anniken Huitfeldt Ikke svart
Viser til Arbeiderpartiets politikk om EØS og EU. Den finner dere her: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/eos/ https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/eu/ Viser ellers til Arbeiderpartiets program som dere finner her: https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/
Ikke svart Ja Ja Ikke svart Nei
Sverre Myrli Nei Nei Ja Vet ikke
Den bør benyttes i de saker der det er nødvendig.
Vet ikke Vet ikke
Veit ikke, men er i utgangspunktet skeptisk til direktivet.
Tuva Moflag Nei
Jeg mener at Norge er godt tjent med EØS-avtalen, og svarer derfor nei på spørsmålet om EU-medlemskap. Jeg mener alternativet til EØS-avtalen er fullt medlemskap, ikke en svakere tilknytning til EU.
Nei Ja Ja Nei Nei
Åsmund Aukrust Nei
Jeg er motstander av norsk EU medlemskap, og mener EØS avtalen er den beste tilknytningen vi kan ha til EU. Det sikrer norsk eksportindustri, samtidig som vi beholder vårt nasjonale handlingsrom. Jeg mener vi skal være mer aktive inn mot EU, og vetoretten er ikke et mål i seg selv, men bør brukes om vi risikerer politikk som er dårlig for arbeidsliv, miljø eller rettferdig fordeling.
Nei Ja Ja Nei Vet ikke
Mani Hussaini Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Ragnhild Male Hartviksen Ja Nei Ja Vet ikke
Det er programmet vi går til valg på, og jeg vil forbeholde meg retten til å avvente stortingsgruppens behandling i saker som enda ikke er fremlagt Stortinget eller behandlet i programmet.
Vet ikke Nei
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Jonas Gahr Støre Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kamzy Gunaratnam Ja
Fra programmet: «Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet.»
Nei
Vi ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja
Arbeiderpartiet vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom å medvirke tidlig i beslutningsprosesser og ved å gjennomføre kraftfulle tiltak for et organisert arbeidsliv. Om nødvendig må vi også bruke reservasjonsretten, men det er ikke noe mål i seg selv. I perioden som har gått, har vi imidlertid ønsket å bruke reservasjonsretten i spørsmål hvor regjeringen ikke har ønsket det.
Nei
EUs ren-energi-pakke har ikke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Espen Barth Eide Ja Ja Ja Nei
Jeg mener vi bør bruke handlingsrommet mer, men ikke nødvendigvis den såkalte reservasjonsretten. Den er dog og skal være tilgjengelig for helt særskilte tilfeller, så jeg utelukker ikke at den kan brukes, men jeg sier nei til spørsmålet om å bruke den 'mer aktivt'.
Nei
Jeg tolker det slik at dere viser til 'Ren Energi-pakken' (det finnes ikke noen Energipakke 4, det var en tidlig arbeidstittel som ble forlatt før pakken ble vedtatt). Lurt å bruke riktig navn, tenker jeg.
Vet ikke
Ikke noe enkelt svar på spørsmålet da dette er avhengig av hvordan dette avstemmes med vår forhandlingsbaserte modell for lønnsfastsettelse, som er det viktigste i vår sammenheng. Men at EU tar større sosialt ansvar for å sikre anstendige lønns- og arbeidsforhold er i seg selv en bra utvikling. 'Vet ikke'-svaret brukes derfor mer som 'kommer an på' her.
Trine Lise Sundnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Frode Jacobsen Ja
Spørsmålet om norsk EU-medlemsskap er ikke er en aktuell politisk sak, så jeg kommer ikke itl å fremme forslag denne perioden om at Norge bør søke medlemsskap.
Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Siri Gåsemyr Staalesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Anette Trettebergstuen Ja
På sikt, ja.
Nei Ja Vet ikke
Kommer an på saken.
Nei Nei
Nils Kristen Sandtrøen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lise Selnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Rigmor Aasrud Vet ikke
Pr i dag er ikke det aktuelt, men Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa.
Nei
EØS-avtalen er svært viktig for Norge og har også stor oppslutning blant folk.
Ja Vet ikke
Det er mulig, kommer an på sakene.
Vet ikke
Ikke slik jeg ser det nå.
Nei
I Norge har vi gode ordninger med sterke fagforeninger, men jeg skjønner at fagforeninger i mange land ser det som en mulighet til å bedre lønnsforholdene.
Rune Støstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ingrid Tønseth Myhr Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Masud Gharahkhani Vet ikke
Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet.
Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Lise Christoffersen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Even Røed Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Solveig Vestenfor Nei
Har svart veit ikkje der eg førebels ikkje har godt nok grunnlag for å svare.
Ja Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Maria Aasen-Svensrud Ikke svart
Jeg vil vise til Arbeiderpartiets vedtatte program. For øvrig vil jeg si at vi behandler saker som ikke er lagt fram for Stortinget enda og som ikke er omtalt i programmet på normal måte i vår stortingsgruppe.
Ikke svart Ja Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Truls Vasvik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Camilla Maria Brekke Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Terje Aasland Nei Nei Ja Ja Vet ikke
På saker som ikke ennå er fremlagt er det umulig å ta stilling til slik som EUs 4 energipakke.
Nei
Lene Vågslid Nei Nei
Jeg mener at handlingsrommet i EØS-avtalen må utnyttes bedre og at Norge må ha en mer aktiv europapolitikk.
Ja
EØS er jo en handelsavtale med EU. En annen avtale vil ta mange år, kreve store ressurser og sannsynligvis bli dårligere for Norge enn EØS.
Ja
Dette har Arbeiderpartiet også gjort da vi satt i regjering (postdirektivet) og foreslått nylig i jernbanedirektivet
Vet ikke
EUs ren-energi-pakke har ikke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Vi kjemper imot at det blir fremmet et slikt direktiv, og vi stemmer imot forslaget fra Fremskrittspartiet om å innføre minstelønn i Norge. Dette direktivet er ennå ikke foreslått så vidt meg bekjent, og det er slik sett uklart hvordan det blir seende ut til slutt.
Jone Blikra Vet ikke
I spørsmålet knyttet til EU-medlemskap har jeg svart 'vet ikke'. Jeg stemte JA ved sist avstemming. EU-medlemskap er ikke en aktuell sak nå. Jeg ønsker å forholde meg til EU slik det fremstår ved en eventuell ny avstemming.
Nei Ja Ja Nei Nei
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Tellef Inge Mørland Ikke svart
Viser til Arbeiderpartiets syn i disse spørsmålene.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Abel Cecilie Knibe Kroglund Nei Vet ikke
Er fornøyd med EØS-avtalen så langt men stiller meg ikke totalt avisende til mer kunnskap eller oversikt over handlingsrom
Ja Vet ikke Vet ikke
Vanskelig å si ja eller nei til noe vi ikke har sett. Arbeiderpartiet kommer til å stille tydelige krav til eventuell deltakelse i en ny energipakke. Vårt stortingsprogram sier tydelig ifra at Norge må bli tøffere i å bruke handlingsrommet EØS-avtalen gir oss til å stille krav og i det lengste legge ned veto.
Nei
Vi har arbeidet for å forhindre at direktivet skal gjelde for EØS og Norge. Jonas Gahr Støre sendte nylig brev til våre sosialdemokratiske kolleger i EU-parlamentet om dette og oppfordrer alle røde parlamentsmedlemmer å stanse det. Greie spørsmål, men litt krevende med ja, nei, vet ikke. Få ting er svart eller hvitt, det gjelder også på dette temaet.
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Kari Henriksen Ja
Ja, jeg er prinsipielt for medlemskap, men er realistisk. Det er ikke aktuelt i neste periode å søke.
Nei Ja Ja
Ja. Og vi skal sette tydelige krav og være aktive i evt framtidige forhandlinger. Under behandlingen av Energipakke tre, gjorde vi det og fikk både evaluering og framtidig statlig eierskap på plass. Hadde ikke blitt sånn hvis vi bare stemte nei.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling til den enda. Er lenger fram i tid. Men i evt forhandlinger skal også der Norges interesser være framtredende.
Nei
Kai Steffen Østensen Ja
Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet. Jeg tror vi får mer igjen av samarbeidet med EU ved å gå inn i det, men respekterer dem som ikke ønsker.
Nei
Vi ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja Vet ikke
Så vidt meg bekjent har ikke EUs ren-energi-pakke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og Ap er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet, og det er uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Hadia Tajik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Torstein Tvedt Solberg Nei Nei Ja Ja Ikke svart Ikke svart
Tove Elise Madland Vet ikke
2 ganger har det norske folk sagt nei, det er ulikt syn i partiet. Men Ap er sterk tilhenger av politisk samarbeid i Europa.
Nei Ja Ja Vet ikke
Ikkje vore til handsaming i Stortinget.
Nei
Tom Kalsås Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Marte Mjøs Persen Nei
I Arbeiderpartiet er det rom for flere ulike syn i EU-spørsmålene, og vi er sterke tilhengere av et politisk samarbeid i Europa, et syn jeg deler fullt ut, selv om jeg personlig ville stemt nei i en eventuell folkeavstemning nå.
Nei Ja Ja
Arbeiderpartiet vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom medvirkning tidlig i beslutningsprosessene, det er ikke et mål i seg selv å bruke reservasjonsretten, men i perioden som har gått har vi villet bruke den mer aktivt enn sittende regjering.
Vet ikke
EUs ren-energi-pakke har ikke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan minstelønn ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivsmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et unntak om Norge går sammen med andre skandinaviske land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Odd Harald Hovland Nei Nei Ja Nei Nei Nei
Eigil Knutsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Linda Merkesdal Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke Nei
Lubna Jaffery Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke Nei
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Torbjørn Vereide Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Marie-Helene Hollevik Brandsdal Nei Nei
Arbeiderpartiet ønskjer ikkje å signalisere til våre europeiske naboar og avtalepartnarar at vi planlegg å seie opp ein avtal som i sum har tjent Noreg godt, men vi er open for at meir forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Per Vidar Kjølmoen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Åse Kristin Ask Bakke Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Berit Tønnesen Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Eva Kristin Hansen Nei Vet ikke
Jeg er ikke mot en utredning. Jeg antar at dette vil blir drøftet etter valget.
Vet ikke
Dette er et spørsmål det er umulig å svare på fordi det blir helt hypotetisk hva en eventuell handelsavtale vil innebære.
Vet ikke
Det kommer helt an på hvilken sak det gjelder og ikke lett å svare kategorisk på dette,.
Vet ikke
Jeg er usikker på det.
Nei
Jorodd Asphjell Vet ikke Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Kirsti Leirtrø Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn.
Steinar Krogstad Nei Ja Ja Ikke svart Ikke svart Nei
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Ingvild Kjerkol Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Terje Sørvik Ikke svart
Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet.
Nei
Vi ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja
Arbeiderpartiet vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom å medvirke tidlig i beslutningsprosesser og ved å gjennomføre kraftfulle tiltak for et organisert arbeidsliv. Om nødvendig må vi også bruke reservasjonsretten, men det er ikke noe mål i seg selv. I perioden som har gått, har vi imidlertid ønsket å bruke reservasjonsretten i spørsmål hvor regjeringen ikke har ønsket det.
Nei
EUs ren-energi-pakke har ikke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
May Britt Lagesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Bjørnar Skjæran Nei Nei
Arbeiderpartiet ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja
Arbeiderpartiet vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom å medvirke tidlig i beslutningsprosesser og ved å gjennomføre kraftfulle tiltak for et organisert arbeidsliv. Om nødvendig må vi også bruke reservasjonsretten, men det er ikke noe mål i seg selv. I perioden som har gått, har vi imidlertid ønsket å bruke reservasjonsretten i spørsmål hvor regjeringen ikke har ønsket det.
Nei Vet ikke
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Mona Nilsen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Når det gjelder Energipakke 4 vil den bli tatt stilling til når den kommer til behandling.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Øystein Mathisen Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Cecilie Terese Myrseth Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Nils-Ole Foshaug Vet ikke
Jeg har hele mitt liv vært skeptisk til Norsk medlemskap i EU. For meg er det viktig med et sterkt politisk samarbeid med Europa, som i dag ivaretas med EØS-avtalen.
Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men jeg vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge.
Tom Einar Karlsen Nei
Nei, men jeg anser meg som medlem av en internasjonal bevegelse og jeg mener Norge bør søke og være representert i internasjonalt samarbeid. Vi bør derfor ha nær og god dialog med EU. Jeg synes også det er bra at vi har en tilknytning til det europeiske markedet som gir muligheter for norske eksportnæringer.
Ja
Ja, dersom utredningen tar utgangspunkt i de problemstillinger Fellesforbundets landsmøte har reist: https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/nyheter/2020/krever-eos-utredning/ En eventuell utredning må blant annet svare på hvor stort handlingsrommet til å motvirke sosial dumping er innenfor EØS-avtalen, om handlingsrommet er utnyttet fullt ut i dag, og om handlingsrommet blir innskrenket eller utvidet dersom vi skal knytte oss til de Europeiske markedene på andre måter. Utredningen må også gi gode svar på hvilke konsekvenser andre alternativer har for markedsadgangen til eksportrettet virksomhet i Norge og hvordan det vil påvirke sysselsettingen i Norge, særlig med tanke på næringer som er viktige for bosetting i distriktene.
Ja
Dersom det er usikkerhet rundt konsekvensene av å bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale så foretrekker jeg EØS-avtalen. Jeg tror f.eks. handlingsrommet for å bekjempe sosial dumping er betydelig større enn hva sittende regjering har tatt i bruk, og hvis det er tvil ønsker jeg at vi utforsker handlingsrommet til fulle før vi eventuelt risikerer en endring i markedsadgangen til Europa som kan medføre negative sysselsettingseffekter. Man vet hva man har, men ikke nødvendigvis hva man får.
Vet ikke
For meg er det ikke noe poeng i seg selv å bli hverken mer passiv eller aktiv med tanke på å benytte den såkalte reservasjonsretten. Jeg tror ikke antallet reservasjonsvedtak er noe godt mål på om vi tjener Norges interesser bra. Så lenge vi kan føre en arbeidslivspolitikk som vi ser oss tjent med og kan opprettholde kontroll over utviklingen på de samfunnsområder vi anser som viktige så ser jeg ingen grunn til å protestere mot direktiver som Europa har funnet sammen om. Men om det f.eks. ikke viser seg mulig å bekjempe sosial dumping er jeg åpen for å utfordre de direktiver og forordninger som eventuelt sperrer for det.
Vet ikke
Usikker, jeg har ikke rukket å sette meg tilstrekkelig inn i saken. Det som imidlertid kommer til å bli sentrale vurderingspunkter for meg i alle diskusjoner om energi er at vi gjør det vi kan for å beskytte konkurransefortrinnet norsk industri har som følge av tilgang på tilstrekkelige mengder rimelig kraft og at vi også i fremtiden kan bruke våre naturgitte fortrinn til å skape gode arbeidsplasser over hele landet vårt.
Nei
Neppe. I Norge har vi veldig god erfaring med å overlate lønnsdannelsen til representative arbeidslivsorganisasjoner. Gjennom frontfagsmodellen har vi i stor grad greid å sikre arbeidsplassene i konkurranseutsatt virksomhet samtidig som vi har oppnådd bedre lønns- og arbeidsvilkår enn veldig mange andre land i Europa og verden forøvrig. Jeg har ikke rukket å sette meg tilstrekkelig inn i det nevnte minstelønnsdirektivet, men min første tanke er at så lenge vi bygger videre på og styrker den norske modellen for lønnsfastsettelse så stemmer jeg gjerne for direktiver som gir beskyttelse til arbeidstakere i andre land. Om derimot direktivet skulle legge hindringer i veien for den norske suksessoppskriften, og flytte kontrollen over lønnsdannelsen vekk fra partene i arbeidslivet og over på politikernes bord, så er jeg i mot (og det uavhengig av om politikerne sitter i Norge eller i Brussel). Jeg har i den forbindelse merket meg de bekymringer arbeidslivsorganisasjonene har i anledning direktivet, og jeg er også opptatt av at eventuelle tariff-tomme rom må fylles av representative tariffavtaler fremfor minstelønnsbestemmelser vedtatt av Stortinget. Forhandlingsmakta over lønns- og arbeidsvilkår må fortsatt ligge hos fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene.
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Runar Sjåstad Nei Vet ikke Ja
Pr i dag mener jeg EØS avtalen er viktig for Norge. Vanskelig å vurdere den opp mot en tenkt avtale som ikke foreligger.
Ja
Det er en rett som kan og bør benyttes etter vurderinger og behov. Etter min mening kunne den vært brukt oftere.
Nei Nei
Norge har et fungerende og godt regulert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og en kompetent og ansvarlig fagbevegelse. Lønn og lønnsforhandlinger er overlatt til partene i arbeidslivet. Lovverket tar myndighetene seg av. Arbeidstagere og arbeidsgivere som opererer i Norge skal følge Norsk lov og avtaleverk. Dette gjelder også utenlandske aktører. Vi har alle et ansvar for å hindre sosial dumping og utnytting av arbeidstagere. Et av virkemidlene er allmenngjøring av tariffavtaler . Den Norske modellen er etter mitt syn en bedre løsning enn definert minstelønn.
Marianne Sivertsen Næss Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sigurd Kvammen Rafaelsen Nei Ja
EØS-avtalen er en viktig bærebjelke for norsk næringsliv, men det er viktig å utrede avtalen og utforske handlingsrommet i større grad. Dypere kunnskap om en av våre mest sentrale samarbeidsavtaler vil aldri være feil og det bør samtidig utarbeides en ny Europamelding.
Ja Ja
Reservasjonsretten må brukes der det er hensiktsmessig for å ivareta norske interesser.
Vet ikke Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.