Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jeanette Syversen Nei
Vi ønsker en folkeavstemning om EØS avtalen, og at handelsavtalen fra 1973 igjen aktualiseres hvis flertallet vil ut av EØS.
Ja Nei
EØS avtalen legger til rette for sosial dumping og undergraver våre nasjonale kollektive tariff avtaler. Dette vil vi til lags.
Ja Ja
Vi ønsker å stanse privatisering/kommerialisering av post, jernbane og offentlig sektor.
Nei
Audun Lysbakken Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Gina Barstad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Magne Rommetveit Nei
Ikkje aktuelt nå, kanskje seinare
Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kjenner ikkje saka godt nok
Jette Christensen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Eigil Knutsen Ja Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ruth Grung Nei
Det er ikke en aktuell problemstilling i kommende stortingsperiode
Nei
Mener folkeavstemning ikke er rett å bruke i en slik sak
Ja
Det er ikke realistisk å få etablert bilaterale avtaler som er bedre enn EØS
Ja
Spesielt på områder som går på arbeidstakerrettigheter
Vet ikke
Har ikke satt meg godt nok inn i saken
Vet ikke
Leif Sande Ja Nei Ja Nei Vet ikke
Prøve å få på plass ordninger som er greie for oss tilpasset rammen, men bør bruke veto om det ikke er mulig å unngå at persontrafikken konkurranseutsettes.
Ja
Men spørs selvsagt hvilken myndighet som overføres.
Linda Merkesdal Vet ikke Nei Ja Ja Ja Nei
Steinar Bastesen Nei
Vi har frihandelsavtale EØS er bare en påbygning, å være medlem er bare tull.
Ja
Jeg viser til mitt forrige svar.
Vet ikke
Viser til mitt forrige svar.
Ja
For å bevare vår selvstendighet.
Ja
Vi må ha råderett over oss selv.
Nei
Vi tømmer våre kraftmagasiner og eksporterer til EU det må bli slutt på det er bare for å gjøre andre privatpersoner rike ved å selge våre felles verdier, det er folket som eier disse.
Kjersti Toppe Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nils T Bjørke Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Inge Myrvold Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Arild Hermstad Ja
På kort sikt mener jeg likevel at det ikke er hensiktsmessig å sette igang en prosess nå med tanke på medlemskap. Men på prinsipielt grunnlag mener jeg at Norge bør være med i EU, særlig for å bidra til en bedre miljøpolitikk, og en bedre politikk for internasjonal solidaritet i alle EUs medlemsland.
Nei Ja Ja
Vi har knapt benyttet oss av denne muligheten, og særlig på miljø- og klimafeltet bør vi reservere oss dersom politikken dras i feil retning av EU
Ja Ja
Knut Arild Hareide Nei
Rent personlig er jeg tilhenger av norsk EU-medlemskap, men som stortingsrepresentant velges jeg inn på KrFs program, og KrF ønsker ikke at Norge skal bli medlem av EU. Jeg tok heller ikke dissens på dette punktet under programbehandlingen. KrF mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Samtidig slipper vi å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk. Vi beholder også større utenrikspolitisk handlefrihet der EU-landene nå taler med én stemme.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har etter alt å dømme vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med alle de negative konsekvensene de ville fått for norsk økonomi og demokrati. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og dermed risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker . Ikke minst mener KrF at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Ja
Etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Torill Selsvold Nyborg Ikke svart
Ønskjer ikkje å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Terje Breivik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Idun Kristine Bortne Ja
Min personlige mening
Nei
EØS-avtalen har stor støtte i folket.
Vet ikke
Dette er jo helt hypotetisk
Vet ikke
Vanskelig å svare generelt.
Nei Vet ikke
Her blandes ulike organisasjoner. Jeg skjønner ikke spørsmålet
Erna Solberg Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Ja
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Ja
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Ove Trellevik Ja Nei
Avtalen blir fortløpende endret. Det er en dynamisk avtale.
Nei
En handelsavtale vil være et stort tilbakeskritt, og dekker på ingen måte behovene for samordning og samhandling.
Ja
Debatter har vært for polarisert. Jeg hadde forventet et mer "aktivt Storting" i flere saker.
Nei Vet ikke
Peter Christian Frølich Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Torill Eidsheim Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Tom-Christer Nilsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Kari Eskeland Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sigurd Hille Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Helge Andre Njåstad Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Silje Hjemdal Nei Ja Vet ikke Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER.
Torkil Åmland Nei
Har alltid vært mot medlemskap
Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Vanskelig å si, må vurdere sakene.
Vet ikke
Kjenner ikke til pakken godt nok til å svare
Vet ikke
Kjenner ikke godt nok til det
Laila Reiertsen Nei Ja Nei Ja Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21