Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Hugo Sandoval Nei
Folket har sagt NEI to ganger
Ja
Det er det eneste språk makthaverne forstår ( flertallets NEI)
Nei Ja Ja Nei
Synne Høyforsslett Bjørbæk Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Mona Fagerås Nei
Folket har talt - to ganger.
Ja
EØS-avtalen ble sneket inn bakveien. Det er på tide at folk får si sin mening om en avtale som etter hvert regulerer nær sagt alle områder av norsk politikk og samfunnsliv.
Nei
En bilateral handelsavtale vil frigjøre oss fra overnasjonal styring, og er selvfølgelig å foretrekke dersom vi skal beskytte selvråderett og demokratisk spillerom i landet vårt.
Ja
Redselen for å støte EU har gjort at Stortinget bare én eneste gang har sagt nei. Det vetoet ble raskt opphevet av dagens regjering. Norge bør og skal si nei langt oftere til skadelige direktiver, hvis jeg har noe jeg skulle ha sagt.
Ja
Både kontroll med infrastruktur, arbeidsliv og sikkerhet tilsier at NSB også i fremtiden bør drive jernbanen i Norge. Det blir i tillegg billigere og mer effektivt slik.
Nei
Nei! Norge må selv ha full kontroll med nett og kraftproduksjon. Det er absurd å overlate kontrollen med vår kanskje viktigste konkurransefaktor for industrien til et konkurrerende marked.
Marius Jøsevold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Eirik Sivertsen Ja Nei Ja Nei
Det må vurderes konkret i hver enkel sak, og er ikke et mål i seg selv.
Vet ikke
Det er fortsatt uklarheter knyttet til hva som er de konkrete konsekvensene for den norske jernbanesektoren.
Vet ikke
Åsunn Lyngedal Ja
Det er uaktuelt i dag, men vil være best i forhold til innflytelse for Norge
Nei
Siden det ikke har vært aktuelt før seg jeg ikke hvorfor det skulle være det nå, avtalen har tjent oss lenge
Nei
Det vil avhenge av innholdet i avtalen og ser i dag kun ut som en hypotetisk mulighet.
Nei
Benytter Norge vetoretten vil deler av EØS avtalen falle bort. Den vil kunne uthules på en uforutsigbar måte. Påvirkning må skje i forkant av vedtak av ny lovgivning i EU
Nei Vet ikke
Kjenner ikke nok til hvordan dette påvirker vår suverenitet på energiområdet
Kjell-Idar Juvik Nei Nei Ja
Kan jo endres avhengig av hva som skjer med samarbeidet i Europa
Ja Ja Nei
Rita Lekang Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Simon Johnsen Nei Nei Ja Vet ikke Ja Nei
Per-Roger Vikten Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Willfred Nordlund Nei Ja
EØS er en dårlig avtale for Norge, som bør erstattes med en bilateral handelsavtale. Hvorvidt en folkeavstemning er nødvendig er jeg noe usikker på.
Nei Ja Ja
Slike pålegg som ikke nødvendigvis tar hensyn til de norske forholdene er nettopp slike omstendigheter som er bakgrunnen for at jeg mener avtalen bør avsluttes til fordel for en annen.
Nei
Siv Mossleth Nei Vet ikke
Ønsker handelsavtale framfor EØS, men dette kan endres uten folkeavstemming.
Nei Ja Ja Nei
Toine C. Sannes Vet ikke Vet ikke
Kunne også krysset for "nei". Landsmøtet 2017 vedtok å ikke kreve reforhandling av EØS avtalen kommende periode.
Ja Ja
De Grønnes landsmøte har vedtatt å bruke reservasjosretten mot direktiver som strider mot viktige miljø og klimahensyn eller som griper inn i saker som åpenbart skal bestemmes av nasjonalstaten
Ja Vet ikke
Dagrun Eriksen Nei
Vår nåværende tilknytningsform er den beste løsningen for oss. Vi sikres adgang til det indre markedet samtidig som vi sikres nasjonal handlefrihet på viktige områder som tollunionen, sikkerhetspolitikk, landbruk og fiskeripolitikk. Samt at vi har en mye større utenrikspolitisk handlefrihet.
Nei
Viser til argumenter om EØS i svaret
Ja
Hvis vi i det hele tatt skulle klare å få til en egen handelsavtale vil den veldig sannsynlig gi oss svekket markedsadgang det vil være veldig negativt for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja Vet ikke Nei
Mange av argumentene som gjaldt for at vi stemte mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn vil også gjelde her. Vi vil ikke overføre vår suverenitet til ESA på et så viktig område for Norge som energi.
Øystein Sivertsen Sørvig Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ida Johnsen Vet ikke
Folkeavstemming må avgjøre spørsmålet om norsk medlemska i EU
Nei
Jeg ser ingen grunn til å ha folkeavstemming om EØS-avtalen
Ja
Vi trenger multilaterale avtaler, og EØS forplikter Norge til samarbeid i Europa
Nei Nei Vet ikke
Anja Johansen Vet ikke
Stemte nei i 1994. Nå heller jeg mot ja.
Nei
Synes ikke Norge skal gå ut av avtalen.
Ja
Fordi EØS-avtalen regulerer mer enn handel, bl.a. arbeidsforhold
Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Margunn Ebbesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jonny Finstad Ja Nei Ja Vet ikke Nei Ja
Elizabeth Åsjord Sire Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Kjell-Børge Freiberg Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hanne Dyveke Søttar Vet ikke
Pr i dag usikker. Tidligere ja, men syns EU har endret seg mye i negativ retning. Kommer ann på hva man evt ville få frem i en avtale, men tror dette aldri vil skje uansett :)
Nei Ja
EØS-avtalen er mer omfattende enn en ren handelsavtale
Ja Nei Ja
Dette er ikke myndighetsoverføring slik dere påstår
Dagfinn Olsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21