Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ane Margrethe Ugelvik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kirsti Bergstø Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jan Olsen Nei Vet ikke Nei Ja Ja Nei
Runar Sjåstad Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ingalill Olsen Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Steinar Karlstrøm Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Bengt Stabrun Johansen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Geir Iversen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nancy Anti Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Ørjan Jensen Vet ikke Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ann Solveig Nystad Nei Nei Ja Ja Nei Vet ikke
Trygve Bakkehaug Nei Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked.
Ja
Ja, etter alt å dømme ville en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Ja. KrF mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. Men jeg tenker også at vi fortsatt skal være nøye med hvor og hva vi bruker den på.
Nei
Dette er et tema hvor jeg tenker at er litt usikker.KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter. Med dette som bakgrunn er det neppe sannsynlig at KrF går inn for å bruke reservasjonsretten mot jernbanepakke IV.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Trine Noodt Nei Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Isak Ole Hætta Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Marianne Haukland Vet ikke
EØS avtalen sikrer norske arbeidsplasser ved at vi som en eksportnasjon har tilgang til ett av verdens største marked. Norge eksporterte fisk for 61,3 milliarder i 2016.
Nei Ja
Det krever mer byråkrati for Norge å forhandle bilaterale handelsavtaler. Fordi vi i dag er medlem av EU gjennom EØS har vi frihandelsavtaler med alle land i EU, dette ville vært vanskeligere å oppnå dersom vi melder oss ut.
Nei
Vi har fått gjennomslag for differensiert arbeidsgiveravgift gjennom forhandlinger med EU, dette betyr at vi også kan oppnå gode resultater ved bruk av de verktøyene som finnes i EU systemet.
Nei
Mer konkurranse er bra for forbrukerne og transportnæringen.
Vet ikke
Frank Bakke-Jensen Ja
Ikke nå, men på lengre sikt tror jeg Norge vil være tjent med et enda tettere avtaleverk med våre nærmeste naboland.
Vet ikke
Umulig å svare på før man får en begrunnelse for folkeavstemmingen.
Ja Nei
Reservasjon må avklares fra sak til sak.
Nei Vet ikke
Spørsmålet er for upresist.
Bengt Rune Strifeldt Nei Ja Nei Ja Ja
Jeg er for å konkurranseutsette persontrafikken, men dette bør gjøres på frivillig basis.
Nei
Monica Hauge Stiansen Nei
Vi får ikke råderett over våre egne ressurser
Ja
Dette er en viktig sak for Norge så våre innbyggere må få uttale seg om hva de ønsker
Nei
EØS har mye regelverk som er for tungvindt. Tror Norge med gode forhandlere i spissen vil fremme mye bedre våre interesser enn det noen i Brussel kan.
Ja
Vi må være klare og tydelige på hva vi mener og hva vi ikke godtar.
Ja
Jeg mener at Norge skal bestemme selv om vi skal konkurranseutsette persontrafikken eller ikke.
Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21