Arbeiderpartiet
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Lauvås Stein Erik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Elise Bjørnebekk-Waagen Nei Nei
Viser til Arbeiderpartiets valgprogram.
Vet ikke
Viser til Arbeiderpartiets valgprogram.
Ja
Som det står i Arbeiderpartiet sitt valgprogram ønsker vi å bruke handlingsrommet i EØS avtalen og støtter et organisert arbeidsliv.
Vet ikke Vet ikke
Svein Roald Hansen Ikke svart
Jeg går til valg på et partiprogram, ikke et spørreskjema. I konkrete saker hvor det ikke er direkte svar i partiprogrammet, behandler vi det på normal måte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Siv Henriette Jacobsen Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Anniken Huitfeldt Ikke svart
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets partiprogram for 2017–2021. Vår politikk om Norges forhold til EU og EØS-avtalen er omtalt i programmet.
Ikke svart
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–2021
Ja Ikke svart
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Ikke svart
Arbeiderpartiet vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Ikke svart
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Sverre Myrli Nei Nei Ja Vet ikke
Når vi har spesielle nasjonale forhold bør reservasjonsretten benyttes.
Ja
Ja, hvis jernbanepakka blir slik den er foreslått, men det trur jeg ikke blir aktuelt. Jeg trur eksempelvis ikke at viktige jernbaneland som Tyskland og Frankrike går med på at jernbanetrafikken skal konkurranseutsettes.
Vet ikke
Nina Sandberg Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Åsmund Aukrust Nei Nei Ja
Mener bedre alternativ enn EØS avtalen er usannsynlig
Vet ikke
Det er ikke et mål i seg selv å bruke reservasjonsretten, men i tilfeller hvor særlige hensyn taler for det og alle andre alternativer er utprøvd, bør reservasjonsretten kunne brukes.
Vet ikke Vet ikke
Tuva Moflag Nei Nei
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–21
Ja Vet ikke
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Ja
Vi vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Nei
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Mani Hussaini Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Jonas Gahr Støre Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Marianne Marthinsen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Ikke tatt stilling til bruk av veto i denne saken, men viktig å være sikre på at vi kan fortsette å ha offentlig kontroll med utviklingen av jernbanen.
Nei
Jeg er for norsk deltakelse i ACER, men med de tilpasningene Norge har fått. Justisdepartementets lovavdeling vurderer det slik at det ikke foreligger noen myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.
Jan Bøhler Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Siri Gåsemyr Staalesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Espen Barth Eide Ja
Dette er et prinsipielt standpunkt. Samtidig ser jeg ikke dette som en aktuell problemstilling for tiden.
Nei
Den nåværende tilknytningsformen til EU, gjennom EØS, har bred støtte. I dagens situasjon vil det være tilnærmet umulig for Norge alene å forhandle fram en bedre avtale en den vi fikk til da 6 daværende EFTA-land forhandlet med 12 daverende EU (EF)-land fra 1989-1992.
Ja
EØS-avtalen har tjent Norge svært godt og dekker et mye bredere felt enn tradisjonelle handelsavtaler. Samtidig mener jeg at handlingsromet I avtalen
Nei
Selv om jeg mener vi ikke skal legge ned såkalt "veto" i utide, eller mer presist sette deler av avtalen ut av spill, er det viktig at vi har muligheten, da muligheten for "veto" styrker oss i arbeidet for gode løsninger for Norge.
Nei
Se svaret over. Vi har lang erfaring i å finne løsninger innen rammen av EØS uten faktisk å bruke reservasjonsretten ("veto").
Ja
Zaineb Al-samarai Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Didrik Beck Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Tar ikke stilling nå
Vet ikke
Tar ikke stilling nå
Inger Helene Vaaten Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Trettebergstuen Anette Ja
Prinsipielt ja. Men anser ikke dette for å være en aktuell sak nå. Om vi skal inn må folket ha bestemt det.
Vet ikke Ja Vet ikke
Umulig å svare så kategorisk på et slikt spørsmål.
Vet ikke Vet ikke
Nils Kristen Sandtrøen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tone Merete Sønsterud Nei Nei
Vi har en EØS avtale og jeg ser ingen grunn til å endre på det.
Ja
Fordi EØS-avtalen inneholder så mye mer, bla utveksling av studenter, dvs norske studenter kan studere i et annet EØS-land, samarbeid innen forskning som er viktig for Norge. Kan nevne avtaler som Erasmus og Horisont 2020.
Vet ikke
Det er ikke noe mål i seg selv, men hvis det er nødvendig så skal vi gjøre det, viser f.eks til Postdirektivet.
Ja Vet ikke
Per-Gunnar Sveen Nei Nei Ja Vet ikke
Norge må først og fremst aktivt utnytte handlingsrommet i avtalen, både inn i beslutningsprosessene og ved egne politiske handlinger, f.eks. tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Ikke tatt endelig stilling til det, men avventer hvordan den endelig blir. Det er imidlertid veldig viktig hvordan offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren sikres. Holder derfor muligheten åpen.
Vet ikke
Løsningen basert på finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Rigmor Åsrud Ikke svart
Jeg viser til formuleringene i vårt partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tore Hagebakken Ikke svart
Jeg viser til formuleringene i vårt partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Stine Renate Håheim Nei Vet ikke
Jeg mener dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.
Vet ikke
Umulig å ta stilling til før man eventuelt vet hva en slik handelsavtale vil sikre av norske interesser.
Ja
Reservasjonsretten bør benyttes der det er saklig riktig.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling til dette, da jeg ikke kjenner alle detaljer godt nok.
Vet ikke
Har ikke tatt stilling, da jeg ikke kjenner saken godt nok.
Hilde Kristin Holtesmo Nei Nei Ja Nei Vet ikke Vet ikke
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Martin Kolberg Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lise Christoffersen Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Masud Gharahkhani Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Ann Helene Sandum Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Niclas Tokerud Ja Nei Ja Nei
Vil ikke bruke vetorett bare for å bruke vetoretten.
Vet ikke Ja
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Dag Terje Andersen Ikke svart
Jeg viser til Arbeiderpartiets partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Maria-Karine Aasen-Svensrud Ikke svart
Jeg viser til Arbeiderpartiets partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lozan Balisany Nei
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for 2017–2021. Vår politikk om Norges forhold til EU og EØS-avtalen er omtalt i programmet.
Nei
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–21
Ja Nei
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv, for eksempel
Vet ikke
Vi vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Vet ikke
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Arve Høiberg Nei Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Terje Lien Aasland Nei Nei Ja Ikke svart
Det må avgjøres av hvilke saker det handler om
Ikke svart
Har ikke konkludert, men er i mot å konkurranseutsette persontrafikken.
Ikke svart
Slik de mange energisakene i EU nå ligger er ACER et av de temaene som virker mindre kontroversielt. Det er viktig at vi opprettholder full kontroll over vannkraftressursene samtidig som vi kan videreføre en lovgivning som sikrer en videreføring av det offentlige eierskapet knytta til vannkrafta.
Lene Vågslid Nei Nei Ja Ja
Der er nok eit større handlingsrom for å nytte vetorett til å sikre norske interesser betre enn det som blir gjort i dag.
Ja
Det er viktig at EØS-avtala sikrar god marknadsadgang for bedriftene våre og sikrar norske arbeidsplassar. Samtidig må me bruke det handlingsrommet som finst innanfor avtal betre. Det betyr også veto hvis det viser seg å vere viktig for norske interesser.
Vet ikke
Christian Tynning Bjørnø Nei Nei Ja Ja
Det kommer selvfølgelig veldig an på saken, men der det har stor betydning for norske interesser bør vi bruke vetoretten.
Ja
Jeg er veldig kritisk dersom den blir som foreslått. Men håper prosessen fører til et annet resultat.
Vet ikke
Lise Wiik Nei Nei Ja Ja Ja Ja
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Tellef Inge Mørland Nei Nei Ja Ja
Ja, men det bør vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle.
Ja
Ja, dersom det er nødvendig for å hindre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen i Norge.
Vet ikke
For meg er det viktig at hjemfallsretten ivaretas. I tillegg må vi selv ha mulighet for å si nei til bygging av nye kraftkabler til utlandet, dersom vi mener dette er viktig for å sikre norske husholdninger og kraftkrevende industri tilgang til rimelig og fornybar energi.
Abel Cecilie Knibe Hanssen Nei Nei
Jeg opplever at det idag er bred støtte til EØS-avtalen i befolkningen og i det politiske flertallet.
Ja Vet ikke
Det er viktig med et aktivt medlemskap hvor bevisstheten om felles avgjørelser og regler er stor. Men jeg har ikke en konkret formening om frekvens i bruk av vetorett.
Vet ikke
Sterkt kritisk til å bli pålagt å konkurranseutsette persontrafikken men er ikke pr. idag sikker på om vetoretten skal benyttes.
Vet ikke
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kari Henriksen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Odd Omland Nei Nei Ja Vet ikke
Må brukes når det er nødvendig.
Vet ikke
Har ikke nok kunnskap om spørsmålet på nåværende tidspunkt.
Vet ikke
Har ikke nok kunnskap om spørsmålet på nåværende tidspunkt.
Astrid Margrethe Hilde Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Hadia Tadjik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Torstein Tvedt Solberg Nei Vet ikke Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Hege Haukeland Liadal Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Øystein Langholm Hansen Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Magne Rommetveit Nei
Ikkje aktuelt nå, kanskje seinare
Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kjenner ikkje saka godt nok
Jette Christensen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Eigil Knutsen Ja Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ruth Grung Nei
Det er ikke en aktuell problemstilling i kommende stortingsperiode
Nei
Mener folkeavstemning ikke er rett å bruke i en slik sak
Ja
Det er ikke realistisk å få etablert bilaterale avtaler som er bedre enn EØS
Ja
Spesielt på områder som går på arbeidstakerrettigheter
Vet ikke
Har ikke satt meg godt nok inn i saken
Vet ikke
Leif Sande Ja Nei Ja Nei Vet ikke
Prøve å få på plass ordninger som er greie for oss tilpasset rammen, men bør bruke veto om det ikke er mulig å unngå at persontrafikken konkurranseutsettes.
Ja
Men spørs selvsagt hvilken myndighet som overføres.
Linda Merkesdal Vet ikke Nei Ja Ja Ja Nei
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingrid Bjørketun Heggø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hilmar Høl Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Helge Robert Midtbø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Else-May Botten Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Fredric Bjørdal Nei Nei Ja Ja
Reservasjonsretten er ein av fleire måtar å bruke handlingsrommet på. Eg vil i tillegg utnytte handlingsrommet maksimalt gjennom tidleg medverknad i EU-prosessar og ved å gjennomføre politiske tiltak som t.d. tiltak for eit seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Eg vil ta stilling til jernbanepakken når han er klar. Mitt utgangspunkt er at eg ikkje ønskjer ei privatisering av jernbana. Arbeidarpartiet vil sikre offentleg eigarskap og kontroll i jernbanesektoren.
Ja
Arbeidarpartiet meiner at løysinga norske myndigheiter har kome fram til basert på den såkalla finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Tove-Lise Torve Ja
Arbeiderpartiet vil ha folkeavstemming dersom EU-spørsmålet kommer opp i kommende stortingsperiode. Folkeavstemmingen skal være forpliktende for oss folkevalgte. Det er ikke aktuelt for meg å stemme for medlemskap i EU i Stortinget dersom folket har sagt nei. Dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering vil jeg selvsagt forholde meg til EU-spørsmålet slik regjeringsplattformen omtaler dette.
Nei Ja
Jeg foretrekker EØS-avtalen framfor en bilateral handelsavtale fordi EØS-avtalen er viktig for Norge også på andre områder enn handel.
Nei
Jeg mener bruken av reservasjonsretten gjennom EØS-avtalen må forvaltes klokt og må vurderes fra sak til sak. Arbeiderpartiets politikk er å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, blant annet gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene. Et eksempel på dette er påvirkning for vår politikk for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Konkurranseutsetting/privatisering av togtjenester er ikke Arbeiderpartiets politikk. Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. Vi tar stilling til EUs jernbanepakke IV når den er endelig klar.
Vet ikke
Norske myndigheter har kommet fram til en løsning basert på den såkalte finanstilsynsmodellen. Arbeiderpartiet mener at dette vil ivareta norske interesser.
Anne Kristin Bryne Ja Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Ja
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Trond Giske Nei Nei Ja
Det er en stor fordel for Norge og norske arbeidsplasser at vi har en avtale med EU som gjør at norske varer og tjenester som er godkjent i Norge automatisk kan selges til alle EU-land uten ekstra byråkrati og godkjenninger. Jeg er skeptisk til å skulle reforhandle forholdet mellom Norge og EU i situasjon hvor EU er mye større og sterkere enn da EØS-avtalen ble inngått. Det er lite trolig at reforhandling ville føre til en styrket posisjon for Norge.
Ja
Vi må både være mer aktive i utformingen av regelverket som blir gjeldene i EØS-avtalen, og være åpne for å bruke forhandlingsmekanismen og eventuelt reservasjonsretten dersom viktige interesser står på spill.
Ikke svart
Jeg ønsker ikke å besvare dette spørsmålet med de alternativene dere har satt opp, men viser til Arbeiderpartiets ansvarlige på de respektive saksområdene.
Ikke svart
Jeg ønsker ikke å besvare dette spørsmålet med de alternativene dere har satt opp, men viser til Arbeiderpartiets ansvarlige på de respektive saksområdene.
Eva Kristin Hansen Nei Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Jorodd Asphjell Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kirsti Leirtrø Nei Nei Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Kristian Torve Nei Nei Ja
For øvrig vanskelig å svare på, all den tid det ikke er fremforhandlet alternativ til dagens EØS-avtale.
Ja Ja Vet ikke
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingvild Kjerkol Ikke svart
Henviser til Aps partiprogram
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Arild Grande Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jorid Nordmelan Nei Nei
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for 2017–2021. En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av det programmet.
Ja Vet ikke
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv, for eksempel.
Vet ikke
Vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen, men vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Vet ikke
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Gaute Skjervø Nei Nei Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Eirik Sivertsen Ja Nei Ja Nei
Det må vurderes konkret i hver enkel sak, og er ikke et mål i seg selv.
Vet ikke
Det er fortsatt uklarheter knyttet til hva som er de konkrete konsekvensene for den norske jernbanesektoren.
Vet ikke
Åsunn Lyngedal Ja
Det er uaktuelt i dag, men vil være best i forhold til innflytelse for Norge
Nei
Siden det ikke har vært aktuelt før seg jeg ikke hvorfor det skulle være det nå, avtalen har tjent oss lenge
Nei
Det vil avhenge av innholdet i avtalen og ser i dag kun ut som en hypotetisk mulighet.
Nei
Benytter Norge vetoretten vil deler av EØS avtalen falle bort. Den vil kunne uthules på en uforutsigbar måte. Påvirkning må skje i forkant av vedtak av ny lovgivning i EU
Nei Vet ikke
Kjenner ikke nok til hvordan dette påvirker vår suverenitet på energiområdet
Kjell-Idar Juvik Nei Nei Ja
Kan jo endres avhengig av hva som skjer med samarbeidet i Europa
Ja Ja Nei
Rita Lekang Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Simon Johnsen Nei Nei Ja Vet ikke Ja Nei
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Cecilie Myrseth Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Martin Henriksen Nei Nei
Det er i dag ingen klare alternativer til EØS-avtalen, og spørsmålet om folkeavstemning blir derfor hypotetisk og lite formålstjenlig.
Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Kari-Anne Opsal Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Eirin Kjær Nei Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Runar Sjåstad Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Ingalill Olsen Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Steinar Karlstrøm Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21