Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Eva Kristin Hansen Nei Vet ikke
Jeg er ikke mot en utredning. Jeg antar at dette vil blir drøftet etter valget.
Vet ikke
Dette er et spørsmål det er umulig å svare på fordi det blir helt hypotetisk hva en eventuell handelsavtale vil innebære.
Vet ikke
Det kommer helt an på hvilken sak det gjelder og ikke lett å svare kategorisk på dette,.
Vet ikke
Jeg er usikker på det.
Nei
Jorodd Asphjell Vet ikke Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Kirsti Leirtrø Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn.
Steinar Krogstad Nei Ja Ja Ikke svart Ikke svart Nei
Sivert Bjørnstad Nei Nei Vet ikke
Det er vanskelig å svare på uten å se handelsavtalen.
Vet ikke
Det kommer helt an på saken.
Nei Vet ikke
Lill Harriet Sandaune Nei Ja Vet ikke
Om jeg foretrekker EØS-avtalen, dersom alternativet er en handelsavtale med EU, er umulig å svare på før man har sett og vurdert en ev. handelsavtale.
Ja Ja Vet ikke
Linda Cathrine Hofstad Helleland Ja
Ja, på sikt. Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning.
Nei
Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte.
Ja
Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale.
Ikke svart Nei
Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt.
Nei
Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Mari Holm Lønseth Ja
Ja, på sikt. Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning.
Nei
Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte.
Ja
Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale.
Nei Nei
Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt.
Nei
Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Guro Angell Gimse Ja
Ja, på sikt. Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning.
Nei
Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte.
Ja
Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale.
Nei Nei
Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt.
Nei
Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Øyvind Håbrekke Nei Nei Ja
Støtter EØS-avtalen foran en handelsavtale i den forstand at det nå ikke foreligger noen naturlig anledning for å reforhandle EØS-avtalen eller forhandle om alternativer med EU. EØS-avtalen gir Norge mange fordeler, men har også sine svakheter. En ensidig markering fra Norges side nå om at vi ønsker et annet avtaleforhold ville sette oss i en vanskelig forhandlingssituasjon og vi ville komme dårligere ut.
Nei
Når det gjelder reservasjonsretten må Norge markere når viktige interesser står på spill, og i særlige tilfeller være villig til å bruke reservasjonsretten.
Nei Ja
Ask Ibsen Lindal Vet ikke
Jeg mener vi burde fått på plass en ny folkeavstemning om EU-medlemsskap, ikke fordi jeg selv er noen ivrig EU-tilhenger, men fordi ingen under 43 år har fått være med å ta stilling til dette. Jeg tror det er en veldig liten andel av befolkningen som i dag har tatt et aktivt, gjennomtenkt standpunkt for eller mot EU, og en ny EU-debatt vil kunne være opplysende for hvilke fordeler og ulemper som både følger med dagens ordning med EØS og et evt fullverdig medlemsskap.
Ja Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Hege Bae Nyholt Nei Ja Nei
Rødt mener vi må analysere og ta lærdom fra Brexit prosessen Rødt ønsker handelsavtaler rundt i hele verden som følger etiske retningslinjer
Ja Ja Nei
Ola Borten Moe Nei
Senterpartiet er, og skal være garantisten mot norsk EU-medlemsskap. Det er et grunnleggende prinsipp i demokratiet at politikerne som tar avgjørelser skal kunne stilles til ansvar for politikken som føres, derfor mener vi at makten skal være nær folk, og at politiske beslutninger skal fattes av folkevalgte i Norge. Samtidig som det er svært viktig å sikre norsk selvråderett over egne naturresurser, matproduksjon, energipolitikk og utenriks- og handelspolitikken.
Ja Nei Ja Ja Nei
Heidi Greni Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Maren Grøthe Nei
Ja til norsk selvråderett over ressursene våre og at viktige beslutninger skal fattes av folkevalgte i Norge!
Ja Nei Ja Ja Nei
Lars Haltbrekken Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hilde M.G Danielsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jon Gunnes Ja Nei Ja Ja Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.