Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Bjørnar Skjæran Nei Nei
Arbeiderpartiet ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja
Arbeiderpartiet vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom å medvirke tidlig i beslutningsprosesser og ved å gjennomføre kraftfulle tiltak for et organisert arbeidsliv. Om nødvendig må vi også bruke reservasjonsretten, men det er ikke noe mål i seg selv. I perioden som har gått, har vi imidlertid ønsket å bruke reservasjonsretten i spørsmål hvor regjeringen ikke har ønsket det.
Nei Vet ikke
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Mona Nilsen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Når det gjelder Energipakke 4 vil den bli tatt stilling til når den kommer til behandling.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Øystein Mathisen Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Dagfinn Olsen Nei
Nei, vil fortsatt arbeide for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU. Den Europeiske Union (EU) ble i sin tid opprettet med formål om å fremme fred, frihet og samhandel i Europa. I den senere tid har imidlertid EU utviklet seg i overnasjonal retning. Overstyringen fra Brüssel var en viktig grunn til Brexit. Man har beveget seg vekk fra de opprinnelige tankene, og beveget seg mot et overnasjonalt byråkrati i Brüssel som legger hindringer i veien for folk flest.
Ja Vet ikke
Foretrekker det som vil være det beste for norsk næringsliv. EØS-avtalen sikrer norsk adgang til EUs indre marked, og er av vital betydning for norsk næringsliv. Det er viktig med forutsigbarhet og klare regler for handel i EØS-området. FrP vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser. Avtalen må på enkelte områder tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser. Vi bør også følge nøye med på Storbritannias erfaringer med handelsavtalen de har med EU.
Ja
Ja, vi må i større grad utnytte handlingsrommet ved bruk av tilpasningstekster og reservasjonsretten.
Ja Nei
Hanne Dyveke Søttar Nei Nei Ja Ja Vet ikke Ja
Bård Ludvig Thorheim Nei
En del villedende spørsmål men jeg har likevel valgt å svare
Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Marianne Dobak Kvensjø Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Johann Martin Krüger Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Ingelin Noresjø Nei Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Thomas Johansen Ja Ja Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Geir Jørgensen Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Det er veldig uklart hva det i praksis vil bety. Så derfor ble det 'vet ikke'. Arbeider for at lønna for de som tjener minst skal opp. I EU og i resten av verden.
Siv Mossleth Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Willfred Nordlund Nei
Jeg mener det er grunnleggende for et demokrati at politikere som tar beslutninger kan stilles til ansvar for politikken som blir ført ved valg. Senterpartiets politikk er derfor å sikre at Norge sjøl kan bestemme over egne naturressurser, matproduksjon, energipolitikk, utenriks- og handelspolitikk og pengepolitikk. Senterpartiet er derfor motstander av norsk EU medlemskap og garantisten mot norsk medlemskap.
Ja
Senterpartiet ønsker ei offentlig utredning av alternativ til EØS-avtalen, hvor en ser på mulighet for markedstilgang uten at det går på kostnad av nasjonalt selvstyre. Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser.
Nei Ja
Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten så lenge Norge er medlem av EØS og utnytte de mulighetene avtalen gir for å ta i vare norske interesser. Norge bør mellom anna reservere seg mot direktiv og forordninger fra EU som truer grunnleggende norske interesser eller omsynet til folk sin trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.
Ja
Dersom Norge kobles tettere på de europeiske strømmarkedene, vil Norge importere høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke konkurransekraften til norsk industri, antakelig føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier. Derfor sier Senterpartiet nei til EUs Energipakke 4.
Nei
Et viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partene i arbeidslivet står sammen om å bygge opp og videreutvikle et godt organisert arbeidsliv. Senterpartiet støtter derfor ikke EU sitt foreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minstelønn i EU/EØS som Norge da forplikter seg til.
Trine Fagervik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Mona Fagerås Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Christian Torset Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ida Gudding Johnsen Ja Nei Ja Nei Nei Ja

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.