Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Jonas Gahr Støre Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kamzy Gunaratnam Ja
Fra programmet: «Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet.»
Nei
Vi ønsker ikke å signalisere til våre europeiske naboer og avtalepartnere at vi planlegger å si opp en avtale som i sum har tjent Norge godt, men vi har lave skuldre i dette spørsmålet – mer forskning og kunnskap om europeisk samarbeid og EØS-avtalen er bra.
Ja Ja
Arbeiderpartiet vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom å medvirke tidlig i beslutningsprosesser og ved å gjennomføre kraftfulle tiltak for et organisert arbeidsliv. Om nødvendig må vi også bruke reservasjonsretten, men det er ikke noe mål i seg selv. I perioden som har gått, har vi imidlertid ønsket å bruke reservasjonsretten i spørsmål hvor regjeringen ikke har ønsket det.
Nei
EUs ren-energi-pakke har ikke kommet til behandling enda, og vi vil ta stilling til innholdet i denne i god tid før den eventuelt skal behandles i Stortinget.
Nei
I flere land i Europa kan en lovfestet minstelønn kan ha noe for seg, men vi vil verne om den norske arbeidslivmodellen med forhandlinger om tarifflønn, og er derfor imot at det innføres minstelønn i Norge. Dette er imidlertid et direktiv som ikke er ferdig behandlet enda, og det er helt uklart hvordan det vil se ut til slutt. Det er gode muligheter til å få til et slikt unntak om Norge går sammen med land som Sverige og Danmark når dette direktivet nå diskuteres i EU.
Espen Barth Eide Ja Ja Ja Nei
Jeg mener vi bør bruke handlingsrommet mer, men ikke nødvendigvis den såkalte reservasjonsretten. Den er dog og skal være tilgjengelig for helt særskilte tilfeller, så jeg utelukker ikke at den kan brukes, men jeg sier nei til spørsmålet om å bruke den 'mer aktivt'.
Nei
Jeg tolker det slik at dere viser til 'Ren Energi-pakken' (det finnes ikke noen Energipakke 4, det var en tidlig arbeidstittel som ble forlatt før pakken ble vedtatt). Lurt å bruke riktig navn, tenker jeg.
Vet ikke
Ikke noe enkelt svar på spørsmålet da dette er avhengig av hvordan dette avstemmes med vår forhandlingsbaserte modell for lønnsfastsettelse, som er det viktigste i vår sammenheng. Men at EU tar større sosialt ansvar for å sikre anstendige lønns- og arbeidsforhold er i seg selv en bra utvikling. 'Vet ikke'-svaret brukes derfor mer som 'kommer an på' her.
Trine Lise Sundnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Frode Jacobsen Ja
Spørsmålet om norsk EU-medlemsskap er ikke er en aktuell politisk sak, så jeg kommer ikke itl å fremme forslag denne perioden om at Norge bør søke medlemsskap.
Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke
Siri Gåsemyr Staalesen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Christian Tybring-Gjedde Nei Ikke svart
Spørsmålene 2 og 3 lar seg ikke besvare fordi de forutsetter at man har en motpart som en villig til å forhandle, og det har man ikke. Angående spørsmål 2: Norsk industri er helt avhengig av tilgang til det europeiske markedet. EØS-avtalen gir oss like rammebetingelser. Det er ingenting som tilsier at EU vil være villig til å forhandle med Norge om en frihandelsavtale. Hvorfor skulle de det? Spørsmålet er ikke noe Norge kan gjøre på egenhånd, men noe man måtte gjøre sammen med EU/EØS landene.
Ikke svart
Spørsmålet er hypotetisk, og lar seg ikke besvare. Da gjenstår kun WTO-reglene som gjør at vi vil bli overkjørt handelspolitisk. I tillegg til EØS bør Norge ta initiativ til å etablere en frihandelsavtalen med UK, Canada og US.
Ja Ja Nei
Jon Engen-Helgheim Nei Ja Ikke svart
Spørsmål 3 om å støtte EØS dersom et alternativ er handelsavtale er umulig å svare på uten at vi kjenner alternativet.
Ja Ja Nei
Aina Stenersen Nei
Norge og Europa: Den Europeiske Union (EU) ble i sin tid opprettet med formål om å fremme fred, frihet og samhandel i Europa. I den senere tid har imidlertid EU utviklet seg i overnasjonal retning. Overstyringen fra Brüssel var en viktig grunn til Brexit. Man har beveget seg vekk fra de opprinnelige tankene, og beveget seg mot et overnasjonalt byråkrati i Brüssel som legger hindringer i veien for folk flest. Derfor er FrP imot norsk medlemskap i EU. EØS-avtalen sikrer norsk adgang til EUs indre marked, og er av vital betydning for norsk næringsliv. Det er viktig med forutsigbarhet og klare regler for handel i EØS-området. FrP vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser. Avtalen må på enkelte områder tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser. Vi vil også følge nøye med på Storbritannias erfaringer med handelsavtalen de har med EU. Det er helt nødvendig å redusere eksporten av, og tilgangen til, norske velferdsytelser, samt benytte muligheten til permanent grensekontroll. Vi må i større grad utnytte handlingsrommet ved bruk av tilpasningstekster og reservasjonsretten. Ytre Schengen-grense er under sterkt press, og flere Schengenland har liten evne til å kontrollere egen yttergrense, med de følger at personer ukontrollert strømmer illegalt inn i Schengenområdet. Denne problemstillingen må gripes tak i og løses, dersom avtalen skal videreføres i sin nåværende form. Norge bør bidra til å styrke Schengens yttergrenser. I Europa som område vil vi arbeide for en liberalisering av økonomien for å fremme vekst og velferdsutvikling. Det er viktig med et godt samarbeid med Europa for å søke gode løsninger når det gjelder spørsmål om sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk, kriminalpolitikk og politiske områder som i sterk grad relaterer seg til frihandel, felles konkurranseregler og menneskelig frihet. Det er viktig at rammebetingelsene i EØS- området er konkurransedyktig med resten av verden og at ikke sær- europeiske regler bidrar til å utkonkurrere virksomheter i en internasjonal konkurranse. Fremskrittspartiet vil: • arbeide for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU • at norsk eksport av olje, gass, fisk og elektrisk strøm dreier seg om viktige nasjonale ressurser som skal være underlagt norsk lovgivning og jurisdiksjon • heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU. Disse ytelsene bør lønns- og prisjusteres • vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen dersom man ikke får kontroll på yttergrensene • at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles • ikke akseptere at Norge går med i en felles europeisk asyl- og innvandringspolitikk
Ikke svart
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den bør reforhandles. Alternativer til EØS-avtalen vil være resultat av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ikke svart
Dette kommer an på hvordan en annen avtale vil se ut. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Utformingen av en handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Ikke svart
For FrP er det avgjørende i spørsmålet om energipakke 4 at vi sikrer nasjonal kontroll over både eierskapet og bruken av våre naturressurser. Det pågår nå en jobb av norske myndigheter, for å se på de ulike rettsakten som ren energipakke inneholder, for å kunne gjøre en vurdering.
Ja
Fremskrittspartiet ønsker en nasjonal minstelønn og er positive til initiativet i EU for å få det på plass. Ved å innføre en nasjonal minstelønn vil vi sikre at enhver arbeidstaker får en anstendig minstelønn.
Ine Eriksen Søreide Ja
Jeg mener EU-medlemskap er det eneste som kan ivareta norske interesser bedre enn EØS-avtalen gjør i dag. Om vi skal søke medlemskap må i så fall besluttes etter en folkeavstemning. Når det gjelder bruken av reservasjonsretten må det gjøres en helhetsvurdering opp mot konsekvensene av å bruke den. Reservasjonsretten er reell, men den har en kostnad. Til slutt: Forslaget om minstelønnsdirektiv er ikke noe verken regjeringen eller partene arbeidslivet ønsker, og det har vi markert tydelig til EU. Flere EU-land tenker som oss her. Poenget er at vi ikke ønsker at det skal gripes inn i lønnsdannelsen eller svekke incentivene til organisering i arbeidslivet.
Nei Ja Nei Nei Nei
Nikolai Astrup Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Heidi Nordby Lunde Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Mudassar Kapur Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Mathilde Tybring-Gjedde Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Michael Tetzschner Ja
Er tilhenger av fullt EU-medlemskap og tar stilling i hver enkelt sak.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Eirik Lae Solberg Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Espen Andreas Hasle Ja
KrFs politikk er at vi ønsker videreført dagens tilknytning til EU gjennom EØS, og jeg vil selvsagt være lojal mot det og jobbe for det.
Nei Ja Nei Nei Ikke svart
Spørsmål 6 har vi ikke drøfta, men med de store sosiale og økonomiske forskjellene som er internt mellom EU-landene frykter jeg at det vil ha begrenset effekt.
Lan Marie Berg Ja
Personlig mener jeg overnasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse vår tids store utfordringer, ikke minst klima- og naturkrisen. Derfor er jeg tilhenger av norsk medlemskap i EU, men på MDGs landsmøte stemte jeg for at MDG som parti ikke skal ta stilling nå til om Norge bør bli medlem av EU, og overlate spørsmålet til en eventuell folkeavstemning. Jeg mener vi må ha respekt for at dette er et spørsmål med sterke følelser på begge sider, og at det er mye viktigere nå å samle alle krefter for en ny og offensiv klima- og miljøpolitikk i Norge, i tett samarbeid med Europa og resten av verden.
Ja
MDG støtter en videreføring av EØS-avtalen og ønsker å styrke Norges samarbeid med EU. Jeg har ikke noe mot å innhente mer kunnskap så lenge alle alternativer kommer på bordet, også et tettere samarbeid med EU enn i dag.
Ja
Ja, jeg tror Norge kan oppnå mer innenfor EØS enn utenfor. Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mål om mer innsyn, mer demokrati, mer deltakelse og bedre ivaretakelse av menneskerettigheter og klima- og miljøhensyn. Vil være svært positive til å utrede hvordan dette kan gjøres gjennom en formalisert avtaleverk med EU, slik som EØS-avtalen.
Ja
Ja, MDG mener vi må ta i bruk reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet.
Nei
Nei. Energiforbruket må så raskt som mulig bli fornybart, både i Norge og andre land. De Grønne vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer. Et samordnet energisystem i Europa er en forutsetning for å nå klimamålene og sikre effektiv utnyttelse av infrastruktur og naturressurser. Både Norge, Europa og klimaet tjener på et felles energimarked. MDG vil derfor ikke ta i bruk vetoretten mot Ren Energi pakken (tidl. Energipakke 4).
Vet ikke
Det har jeg ikke tatt stilling til, og siden direktivet ikke er merket som EØS-relevant, så er det heller ikke aktuelt å innføre i Norge. Det er viktig for oss er å holde fast på vår velfungerende modell i Norge og Norden der lønn fastsettes gjennom kollektive forhandlinger, men om en lovbestemt minstelønn kan være positivt for arbeideres rettigheter i andre land, så mener jeg det kan være en god ide.
Rasmus Hansson Vet ikke Ja Ikke svart
Spørsmålet er meningsløst. EØS er bl.a. en handelsavtale.
Ja Nei
Spørsmålet skiller ikke mellom mye myndighetsoverføring og lite, som 4. e-markedspakke er, og derfor akseptabelt.
Nei
Sigrid Z. Heiberg Nei Ja Vet ikke
Spørsmål 3 kommer jo an på hva slags handelsavtale som eventuelt har blitt forhandlet fram.
Ja
Spørsmål 4: mer aktivt enn null, som i dag, er jeg for. Men jeg mener det er svært begrenset hvor aktivt vetoretten kan brukes før den truer avtalens eksistensgrunnlag.
Nei Vet ikke
Spørsmål 6: Dette foreslåtte direktivet er ikke EØS-relevant, og vil heller ikke gjelde for noen av de nordiske landene som har kollektive avtaler som modell, så jeg har derfor ikke brukt energi på å sette meg inn i det. Men noterer meg at Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen er positive.
Bjørnar Moxnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Seher Aydar Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Stine Westrum Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jan Bøhler Nei Ja Nei
Under 3) forutsetter selvsagt svaret mitt at en eventuell handelsavtale blir god nok
Ja Ja Nei
Under 6) er svaret mitt knyttet til at en lovbestemt minstelønn må vurderes i lys av at den kan bli brukt til å presse lønnsnivået nedover
Bjørg Sandkjær Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kari Elisabeth Kaski Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Marian Hussein Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Andreas Sjalg Unneland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Cato Brunvand Ellingsen Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke
Guri Melby Ja Nei Ja Nei Nei Ikke svart
Må avvente endelig format på direktiv. For tidlig å si.
Ola Elvestuen Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Så lenge det er en del av direktivet at land som bruker tariffavtaler for å fastsette lønnsnivået ikke skal bli tvunget til å innføre en lovbestemt minstelønn.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.