Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Maria Aasen-Svensrud Ikke svart
Jeg vil vise til Arbeiderpartiets vedtatte program. For øvrig vil jeg si at vi behandler saker som ikke er lagt fram for Stortinget enda og som ikke er omtalt i programmet på normal måte i vår stortingsgruppe.
Ikke svart Ja Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Truls Vasvik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Camilla Maria Brekke Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Morten Stordalen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Her er jeg usikker, så derfor svarer jeg vet ikke.
Ja
Cathrine Andersen Nei Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Nei
Erlend Larsen Ja
Ja, på sikt bør vi det. Akkurat nå er det ikke noe tema.
Nei Ja
EØS-avtalen er godt alternativ til medlemskap i EU.
Ja
I saker hvor det er naturlig bør det skje.
Nei Nei
Lene Westgaard-Halle Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet. Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte. Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale. Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål. Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Henning Wold Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Renate Sølversen Berge Ikke svart
En gang i fremtiden
Nei Ja Nei Nei Nei
Anders Tyvand Nei
Jeg mener europeisk samarbeid er viktig, og er i utgangspunktet positiv til EU som prosjekt. Jeg mener likevel at norske interessert blir godt ivaretatt gjennom EØS-avtalen, og mener ikke det er behov for å vurdere verken medlemskap i EU eller alternativer til EØS-avtale nå.
Nei Ja Vet ikke
Spørsmålet om hvorvidt Norge bør benytte vetoretten mer aktivt i fremtiden er det vanskelig å svare på. Dette må vurderes i aktuelle tilfeller.
Nei Nei
Felles minstelønn kan høres fint ut, men jeg vil ikke umiddelbart støtte et slikt initiativ uten innsikt i hvordan utfordringer knyttet til ulike lønns- og kostnadsnivåer på tvers av landene eventuelt kan løses.
Harald Moskvil Ikke svart Nei Ja Ja Nei Vet ikke
Maren Kurdøl Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kathrine Kleveland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per-Asbjørn Andvik Nei Ja Vet ikke
Spørsmål 3, 4 og 6 inneholder elementer med svært ukjente konsekvenser av å velge det ene framfor det andre, derfor er mine svar 'Vet ikke'. Jeg må vite mer om de langsiktige konsekvenser før jeg tar en tydelig 'JA/NEI' holdning.
Vet ikke
Spørsmål 3, 4 og 6 inneholder elementer med svært ukjente konsekvenser av å velge det ene framfor det andre, derfor er mine svar 'Vet ikke'. Jeg må vite mer om de langsiktige konsekvenser før jeg tar en tydelig 'JA/NEI' holdning.
Ja Vet ikke
Spørsmål 3, 4 og 6 inneholder elementer med svært ukjente konsekvenser av å velge det ene framfor det andre, derfor er mine svar 'Vet ikke'. Jeg må vite mer om de langsiktige konsekvenser før jeg tar en tydelig 'JA/NEI' holdning.
Grete Wold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Aram Karim Nei Ja Vet ikke
Det vil være avhengig av detaljene alternativet.
Ja Ja Vet ikke
Støtter minstelønn i EU, ikke i EØS, da dette vil rokke ved trepartssamarbeidet.
Carl-Erik Grimstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.