Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Hadia Tajik Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Torstein Tvedt Solberg Nei Nei Ja Ja Ikke svart Ikke svart
Tove Elise Madland Vet ikke
2 ganger har det norske folk sagt nei, det er ulikt syn i partiet. Men Ap er sterk tilhenger av politisk samarbeid i Europa.
Nei Ja Ja Vet ikke
Ikkje vore til handsaming i Stortinget.
Nei
Tom Kalsås Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Roy Steffensen Nei Nei Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke
Terje Halleland Nei Nei
Nei, FrP mener EØS avtalen er svært viktig for norsk næringsliv.
Ja Ja Vet ikke Ja
May Helen Hetland Ervik Nei
Nei. Men et samarbeid med de øvrige Europeiske land gjennom EØS er viktig for Norge og for Norsk næringsliv.
Nei
Jeg ser ingen grunn til å få en offentlig utredning om alternativer. Jeg mener at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men at deler av EØS-avtalen kan bli bedre og derfor bør reforhandles.
Ja
Jeg mener at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men at deler av EØS-avtalen kan bli bedre og derfor bør reforhandles.
Ja
Ikke nødvendigvis. I alle sammenhenger handler det om å gi og ta. Å forhandle om løsninger tror jeg i de aller fleste sammenhenger er det beste resultat
Vet ikke
Det har jeg pr i dag ingen forutsetninger til å svare på
Vet ikke
Det har jeg pr i dag ingen forutsetninger til å svare på
Tina Bru Ja
Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning.
Nei
Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte.
Ja
EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale.
Nei
Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker.
Nei
Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt.
Nei
Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden.
Sveinung Stensland Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Margret Hagerup Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Aleksander Stokkebø Ja
For å løse vår felles utfordringer, må vi samarbeide mer, ikke mindre. Derfor er jeg positiv til at vi på sikt blir medlem. En eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning og fen viktig forutsetning må være at forhandlingsresultatet bidrar til å sikre norske interesser.
Nei Ja
EØS-avtalen sikrer avgjørende markedstilgang for norsk industri og ekspert, og sikrer dette langt bedre enn en handelsavtale. Det er uaktuelt å sette folks trygghet for jobb i fare til fordel for mer alenegang og isolasjon.
Nei
Det kan ikke være et mål i seg selv å legge ned veto, det bør vurderes konkret i den enkelte sak.
Nei Nei
Irene Heng Lauvsnes Ja
Dette er et svar fra Høyres stortingssekretariat på vegne av partiet.Til spørsmål 1: Fullt medlemskap i EU er det eneste fornuftige alternativet til dagens ordning gjennom EØS-avtalen. Medlemskap vil gi oss enda mer påvirkning i viktige beslutninger, og knytte oss tettere til Europa. Eventuell søknad om medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning.Spørsmål 2: Det ble gjennomført en utredning i 2012. Brexit-prosessen har også synliggjort alternativene til EØS. De store fordelene ved EØS er kjent og de store ulempene ved å forlate EØS er også tydeliggjorte.Spørsmål 3: Ja, EØS-avtalen gir mer rettigheter til nordmenn og kan sikre norske arbeidsplasser i mye større grad enn en handelsavtale.Spørsmål 4: Vetoretten er ikke et mål i seg selv, men et middel som bør vurderes opp mot konkrete saker. Det gir derfor ikke mening å gå inn for å benytte en vetorett i større utstrekning uten å se dette i sammenheng med spesifikke politiske spørsmål.Spørsmål 5: Skal vi løse klimautfordringene, trenger vi samarbeid på tvers av landegrenser. EUs fjerde energimarkedspakke gjør nettopp dette og Norge beholder uansett kontroll over energipolitikken nasjonalt. Spørsmål 6: Trepartssamarbeidet er grunnplanken i norsk arbeidsliv. Direktivet skal ikke ramme måten vi fastsetter lønn i Norden. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.
Nei Ja Nei Nei Nei
Karoline Sjøen Andersen Vet ikke
Norge har det fint med EØS-avtalen nå, men ser ikke bort fra at et fullt medlemskap blir formålstjenlig på sikt.
Nei Ja Nei Nei Nei
Olaug Bollestad Nei Nei Ja
EØS-avtalen er viktig for å sikre en lang rekke norske bedrifter tilgang til EU som et av våre aller viktigste eksportmarkeder. En handelsavtale som sikrer oss like god tilgang til EU som EØS-avtalen er ikke realistisk. En handelsavtale vil i tillegg skape andre utfordringer, for eksempel i forbindelse med økt grensekontroll og andre hindre for handel og ferdsel.
Ja
KrF mener Norge bør vurdere å benytte vetoretten i spesielt viktige saker.
Nei Nei
KrF har tro på den norske modellen med trepartssamarbeidet og allmenngjøring av tariffavtaler. Vi ønsker ikke en lovbestemt minstelønn i Norge.
Hadle Rasmus Bjuland Nei Nei Ja
Spørsmålsstillinga er hypotetisk og veldig urealistisk. Ønsker ikke å sette EØS-avtalen i spill med å late som det er mulig å få til en bedre løsning med en tenkt handelsavtale. Brexit burde lært alle det.
Nei
Vetoretten er viktig, men vi må ikke bruke han til noe annet enn enn det er helt nødvendig for Norge.
Nei Nei
Det kommer an på om den blir utforma på en måte som tar hensyn til de nordiske landene som har en annen modell for lønnsfastsetting eller ikke.
Ulrikke Torgersen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Mímir Kristjánsson Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Dette vil ikke være riktig for lønnsdannelsen i Norge og vil svekke fagbevegelsens posisjon her hjemme. Hva som er rett i de andre landene i EU legger jeg meg ikke opp i.
Geir Pollestad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lisa Marie Ness Klungland Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Tor Inge Eidesen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ingrid Fiskaa Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Paal Kloster Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Iselin Nybø Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Dette er et område med ulike nasjonale utfordringer og som krever nasjonalt tilpassede løsninger. Forslaget vil skille mellom de land som i dag har lovfestet minstelønn og de land hvor det er partene i arbeidslivet som forhandler fram lønnsbetingelsene, som i Norge. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg. Det er jeg enig i.
May Britt Vihovde Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Her må det være nasjonale løsninger. Noen land har lovfestet minstelønn, andre har trepartssamarbeid hvor dette er en del av forhandlingen. Innføring av minstelønn kan svekke forhandlingsinstituttet vårt. Jeg ønsker meg sterke fagorganisasjoner som forhandler på vegne av medlemmene sine. Å flytte ansvaret over til EU vil undergrave nytten av å organisere seg.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.