FrP
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Erlend Wiborg Nei
Spørsmål 3: Det avhenger av om handelsavtalen er bedre eller dårligere for norske folk og bedrifter. Er handelsavtalen bedre enn dagens EØS avtale støtter jeg selvfølgelig det som er til det beste for det norske folk og næringsliv
Ja Nei
Spørsmål 3: Det avhenger av om handelsavtalen er bedre eller dårligere for norske folk og bedrifter. Er handelsavtalen bedre enn dagens EØS avtale støtter jeg selvfølgelig det som er til det beste for det norske folk og næringsliv
Ja Nei Ja
Spørsmål 6: Så lenge det er fri flyt av arbeidskraft støtter jeg en minstelønn, men har også foreslått en økt minstelønn i Norge da minstelønnen i Norge skal avgjøres i Norge, ikke Brussel. Norge er et av få land som ikke har minstelønn i dag. FrP har flere ganger foreslått dette, men de øvrige partiene har stemt imot oss. Innføring av nasjonal minstelønn vil redusere sosial dumping og trygge arbeidsplassene til spesielt norske håndtverkere
Bjørnar Laabak Nei Ja Ja Ja Ja Nei
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Hans Andreas Limi Nei
Mine svar er basert på Fremskrittspartiets program hvor de enkelte standpunkt utdypes.
Nei Ja Ja Vet ikke Ja
Himanshu Gulati Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Gustavsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Christian Tybring-Gjedde Nei Ikke svart
Spørsmålene 2 og 3 lar seg ikke besvare fordi de forutsetter at man har en motpart som en villig til å forhandle, og det har man ikke. Angående spørsmål 2: Norsk industri er helt avhengig av tilgang til det europeiske markedet. EØS-avtalen gir oss like rammebetingelser. Det er ingenting som tilsier at EU vil være villig til å forhandle med Norge om en frihandelsavtale. Hvorfor skulle de det? Spørsmålet er ikke noe Norge kan gjøre på egenhånd, men noe man måtte gjøre sammen med EU/EØS landene.
Ikke svart
Spørsmålet er hypotetisk, og lar seg ikke besvare. Da gjenstår kun WTO-reglene som gjør at vi vil bli overkjørt handelspolitisk. I tillegg til EØS bør Norge ta initiativ til å etablere en frihandelsavtalen med UK, Canada og US.
Ja Ja Nei
Jon Engen-Helgheim Nei Ja Ikke svart
Spørsmål 3 om å støtte EØS dersom et alternativ er handelsavtale er umulig å svare på uten at vi kjenner alternativet.
Ja Ja Nei
Aina Stenersen Nei
Norge og Europa: Den Europeiske Union (EU) ble i sin tid opprettet med formål om å fremme fred, frihet og samhandel i Europa. I den senere tid har imidlertid EU utviklet seg i overnasjonal retning. Overstyringen fra Brüssel var en viktig grunn til Brexit. Man har beveget seg vekk fra de opprinnelige tankene, og beveget seg mot et overnasjonalt byråkrati i Brüssel som legger hindringer i veien for folk flest. Derfor er FrP imot norsk medlemskap i EU. EØS-avtalen sikrer norsk adgang til EUs indre marked, og er av vital betydning for norsk næringsliv. Det er viktig med forutsigbarhet og klare regler for handel i EØS-området. FrP vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser. Avtalen må på enkelte områder tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser. Vi vil også følge nøye med på Storbritannias erfaringer med handelsavtalen de har med EU. Det er helt nødvendig å redusere eksporten av, og tilgangen til, norske velferdsytelser, samt benytte muligheten til permanent grensekontroll. Vi må i større grad utnytte handlingsrommet ved bruk av tilpasningstekster og reservasjonsretten. Ytre Schengen-grense er under sterkt press, og flere Schengenland har liten evne til å kontrollere egen yttergrense, med de følger at personer ukontrollert strømmer illegalt inn i Schengenområdet. Denne problemstillingen må gripes tak i og løses, dersom avtalen skal videreføres i sin nåværende form. Norge bør bidra til å styrke Schengens yttergrenser. I Europa som område vil vi arbeide for en liberalisering av økonomien for å fremme vekst og velferdsutvikling. Det er viktig med et godt samarbeid med Europa for å søke gode løsninger når det gjelder spørsmål om sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk, kriminalpolitikk og politiske områder som i sterk grad relaterer seg til frihandel, felles konkurranseregler og menneskelig frihet. Det er viktig at rammebetingelsene i EØS- området er konkurransedyktig med resten av verden og at ikke sær- europeiske regler bidrar til å utkonkurrere virksomheter i en internasjonal konkurranse. Fremskrittspartiet vil: • arbeide for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU • at norsk eksport av olje, gass, fisk og elektrisk strøm dreier seg om viktige nasjonale ressurser som skal være underlagt norsk lovgivning og jurisdiksjon • heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU. Disse ytelsene bør lønns- og prisjusteres • vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen dersom man ikke får kontroll på yttergrensene • at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles • ikke akseptere at Norge går med i en felles europeisk asyl- og innvandringspolitikk
Ikke svart
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den bør reforhandles. Alternativer til EØS-avtalen vil være resultat av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ikke svart
Dette kommer an på hvordan en annen avtale vil se ut. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Utformingen av en handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Ikke svart
For FrP er det avgjørende i spørsmålet om energipakke 4 at vi sikrer nasjonal kontroll over både eierskapet og bruken av våre naturressurser. Det pågår nå en jobb av norske myndigheter, for å se på de ulike rettsakten som ren energipakke inneholder, for å kunne gjøre en vurdering.
Ja
Fremskrittspartiet ønsker en nasjonal minstelønn og er positive til initiativet i EU for å få det på plass. Ved å innføre en nasjonal minstelønn vil vi sikre at enhver arbeidstaker får en anstendig minstelønn.
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Tor André Johnsen Nei Vet ikke
Ja og NEI. Det er alltid klokt å reforhandle avtaler man ikke er fornøyd med.
Vet ikke
Umulig å svare konkret på det. Det avhenger jo helt av hva vi får ut av forhandlingene.
Ja Vet ikke
Tja, mer negativ enn positiv.
Nei
Johan Aas Nei Vet ikke Vet ikke Ja Ja Nei
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Carl Ivar Hagen Nei Ja
Utredning i spm. 2 kan ikke skade. Kun mer kunnskap!
Vet ikke
Spm. 3 er umulig, må vite innholdet i en handelsavtale før det kan velges.
Ja Ja Ja
Lars Rem Nei Ja Ja Nei Ja Vet ikke
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Morten Wold Nei Ikke svart
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den bør reforhandles. Alternativer til EØS-avtalen vil være resultat av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja
Dette kommer an på hvordan en annen avtale vil se ut. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Utformingen av en handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Vet ikke
For FrP er det avgjørende i spørsmålet om Energipakke 4 at vi sikrer nasjonal kontroll over eierskapet. Det pågår nå en jobb fra norske myndigheter for å se på de ulike rettsakten som ren energipakke inneholder, for å kunne gjøre en vurdering.
Ja
Fremskrittspartiet ønsker en nasjonal minstelønn og er positive til initiativet i EU for å få det på plass. Ved å innføre en nasjonal minstelønn vil vi sikre at enhver arbeidstaker får en anstendig minstelønn.
Lavrans Kierulf Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Morten Stordalen Nei Nei Ja Ja Vet ikke
Her er jeg usikker, så derfor svarer jeg vet ikke.
Ja
Cathrine Andersen Nei Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Nei
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Bård Hoksrud Nei Nei
En avtale er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den avtalen bør reforhandles. Alternativer til en EØS-avtalen vil være resultat av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja
Dette vi selvfølgelig også komme an på hvordan en annen avtale vil se ut. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Utformingen av en handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Vet ikke
For meg er det avgjørende i spørsmålet om energipakke 4 at vi sikrer nasjonal kontroll over både eierskapet og bruken av våre energiressurser. Det pågår nå en jobb av norske myndigheter, for å se på de ulike rettsaktene som ren energipakke inneholder, for å kunne gjøre en vurdering, men jeg er veldig skeptisk til å støtte den.
Ja
Carina Thorvaldsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Marius A Nilsen Nei
EU før Maastricht-traktaten i 1992, altså EF, var et bra prosjekt. Handel og toll, forenkling og samhandling. EU i dag er en byråkratisk mastodont som tar selvråderett fra alle medlemmer. Norge skal styres av det Norske Storting og det Norske folk, ikke Brussel.
Ja Nei Ja Ja Nei
Andreas Arff Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Gisle Meininger Saudland Nei Ja
Jeg mener det er klokt å innhente mest mulig kunnskap.
Vet ikke
Jeg vil vite mulighetene og alternativene før jeg sier ja eller nei. En eventuell utredning bør belyse det godt.
Ja Ja Ja
Alf Erik Andersen Vet ikke
Vanskelig å bare svare ja/nei eller vet ikke. Er ikke godt nok kjent med konsekvenser og muligheter av det ene eller det andre. Jeg er skeptisk til å i det hele tatt vurdere EU medlemskap. Heller mot Nei nå.
Ja Ja
Når det gjelder EØS mener jeg bestemt næringslivet nærmest er avhengig av den avtalen, men jeg mener den må vurderes nøye og vi må være enda mer aktive i forhandlinger/veto i EØS avtalen. Blir frustrert av de som tror at vi nærmest kan mure oss inne her i høye nord og tro at vi/næringslivet skal klare oss uten handelsavtaler, fri flyt av varer og tjenester/arbeidskraft.
Ja Vet ikke Nei
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Roy Steffensen Nei Nei Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke
Terje Halleland Nei Nei
Nei, FrP mener EØS avtalen er svært viktig for norsk næringsliv.
Ja Ja Vet ikke Ja
May Helen Hetland Ervik Nei
Nei. Men et samarbeid med de øvrige Europeiske land gjennom EØS er viktig for Norge og for Norsk næringsliv.
Nei
Jeg ser ingen grunn til å få en offentlig utredning om alternativer. Jeg mener at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men at deler av EØS-avtalen kan bli bedre og derfor bør reforhandles.
Ja
Jeg mener at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men at deler av EØS-avtalen kan bli bedre og derfor bør reforhandles.
Ja
Ikke nødvendigvis. I alle sammenhenger handler det om å gi og ta. Å forhandle om løsninger tror jeg i de aller fleste sammenhenger er det beste resultat
Vet ikke
Det har jeg pr i dag ingen forutsetninger til å svare på
Vet ikke
Det har jeg pr i dag ingen forutsetninger til å svare på
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Helge Andre Njåstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Silje Hjemdal Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sigbjørn Framnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Anfinn Sjåstad Nei Nei Ja Ja Vet ikke Ja
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Sylvi Listhaug Nei Vet ikke
Det ble gjort en offentlig utredning i 2012. FrP har ikke tatt stilling til om det er behov for en ny utredning. FrP mener avtalen på enkelte områder må tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser.
Vet ikke
FrP vil ikke si opp EØS-avtalen før vi får en bedre avtale. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Men FrP vil følge nøye med på Storbritannias erfaringer med handelsavtalen de har med EU.
Ja Ja
For FRP er det avgjørende å sikre nasjonal råderett over norske naturressurser, og at det er norske myndigheter som har styring og kontroll over eierskap, etablering og bruk av våre naturressurser. Det er avgjørende at norske myndigheter har suveren beslutningsmyndighet over alle konsesjoner som skal gis, enten det er kraftproduksjon, strømnettet eller etablering av utenlandskabler.
Ja
Fremskrittspartiet ønsker en nasjonal minstelønn og er positive til initiativet i EU for å få det på plass. Ved å innføre en nasjonal minstelønn vil vi sikre at enhver arbeidstaker får en anstendig minstelønn.
Frank Sve Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Sivert Bjørnstad Nei Nei Vet ikke
Det er vanskelig å svare på uten å se handelsavtalen.
Vet ikke
Det kommer helt an på saken.
Nei Vet ikke
Lill Harriet Sandaune Nei Ja Vet ikke
Om jeg foretrekker EØS-avtalen, dersom alternativet er en handelsavtale med EU, er umulig å svare på før man har sett og vurdert en ev. handelsavtale.
Ja Ja Vet ikke
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Terje Settenøy Nei Ja Vet ikke
Umulig å svare på, uten at man vet detaljene i en annen avtale.
Ja Ja
Kan ikke se at det er noe myndighetsoverføring i energipakke 4. Men om det viser seg at man konkluderer med det, så er jeg i mot. Norsk politikk, skal bestemmes i Norge
Nei
Norske lønninger, skal bestemmes i Norge.
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Dagfinn Olsen Nei
Nei, vil fortsatt arbeide for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU. Den Europeiske Union (EU) ble i sin tid opprettet med formål om å fremme fred, frihet og samhandel i Europa. I den senere tid har imidlertid EU utviklet seg i overnasjonal retning. Overstyringen fra Brüssel var en viktig grunn til Brexit. Man har beveget seg vekk fra de opprinnelige tankene, og beveget seg mot et overnasjonalt byråkrati i Brüssel som legger hindringer i veien for folk flest.
Ja Vet ikke
Foretrekker det som vil være det beste for norsk næringsliv. EØS-avtalen sikrer norsk adgang til EUs indre marked, og er av vital betydning for norsk næringsliv. Det er viktig med forutsigbarhet og klare regler for handel i EØS-området. FrP vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser. Avtalen må på enkelte områder tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser. Vi bør også følge nøye med på Storbritannias erfaringer med handelsavtalen de har med EU.
Ja
Ja, vi må i større grad utnytte handlingsrommet ved bruk av tilpasningstekster og reservasjonsretten.
Ja Nei
Hanne Dyveke Søttar Nei Nei Ja Ja Vet ikke Ja
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Per Willy Amundsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kristian Wilsgård Nei Ja Vet ikke
På spørsmål om jeg foretrekker EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU kommer dette an på handelsavtalens omfang.
Ja Ja Ja
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Bengt Rune Strifeldt Nei
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter
Nei
FrP mener at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og for norske bedrifter, men mener at deler av den bør reforhandles. Om man skal erstatte EØS avtalen med en handelsavtale så kommer det an på hvordan resultatet av en annen avtale vil bli. Derfor ser jeg ikke hensikten med en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang og en ny handelsavtale vil være avhengig av en lang forhandlingsprosess med EU.
Ja Ja Ja Ja
Terje Hansen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.