Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Stein Kristiansen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Yvonne Wold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anders Lindbeck Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Else-May Botten Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Fredric Bjørdal Nei Nei Ja Ja
Reservasjonsretten er ein av fleire måtar å bruke handlingsrommet på. Eg vil i tillegg utnytte handlingsrommet maksimalt gjennom tidleg medverknad i EU-prosessar og ved å gjennomføre politiske tiltak som t.d. tiltak for eit seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Eg vil ta stilling til jernbanepakken når han er klar. Mitt utgangspunkt er at eg ikkje ønskjer ei privatisering av jernbana. Arbeidarpartiet vil sikre offentleg eigarskap og kontroll i jernbanesektoren.
Ja
Arbeidarpartiet meiner at løysinga norske myndigheiter har kome fram til basert på den såkalla finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Tove-Lise Torve Ja
Arbeiderpartiet vil ha folkeavstemming dersom EU-spørsmålet kommer opp i kommende stortingsperiode. Folkeavstemmingen skal være forpliktende for oss folkevalgte. Det er ikke aktuelt for meg å stemme for medlemskap i EU i Stortinget dersom folket har sagt nei. Dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering vil jeg selvsagt forholde meg til EU-spørsmålet slik regjeringsplattformen omtaler dette.
Nei Ja
Jeg foretrekker EØS-avtalen framfor en bilateral handelsavtale fordi EØS-avtalen er viktig for Norge også på andre områder enn handel.
Nei
Jeg mener bruken av reservasjonsretten gjennom EØS-avtalen må forvaltes klokt og må vurderes fra sak til sak. Arbeiderpartiets politikk er å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, blant annet gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene. Et eksempel på dette er påvirkning for vår politikk for et seriøst og organisert arbeidsliv.
Vet ikke
Konkurranseutsetting/privatisering av togtjenester er ikke Arbeiderpartiets politikk. Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. Vi tar stilling til EUs jernbanepakke IV når den er endelig klar.
Vet ikke
Norske myndigheter har kommet fram til en løsning basert på den såkalte finanstilsynsmodellen. Arbeiderpartiet mener at dette vil ivareta norske interesser.
Anne Kristin Bryne Ja Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Ja
Lars Helge Meidell Nei Ja
Det er viktig at folket gis muligheten til å velge hvor makten skal ligge - Brüssel eller Norge.
Nei Ja Ja Nei
Jenny Klinge Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Geir Inge Lien Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lage Nøst Vet ikke
Miljøpartiet De Grønne mener en eventuell ny diskusjon om norsk EU-medlemskap må forutsette reformer som styrker unionens demokratiske legitimitet. Spørsmålet om norsk medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning. Personlig er jeg positiv til både internasjonalt samarbeid og mer regionalt samarbeid i Europa, og jeg mener også at overnasjonale organisasjoner med mulighet til å binde medlemslandene til vedtak kan vise seg nødvendig for å unngå "free rider"-problematikk i for eksempel klima- og miljøpolitikken, men også med hensyn til skatteflukt og lignende. Dette er ikke nødvendigvis et argument for at Norge bør gå inn i EU slik situasjonen er i dag, da organisasjonen på en rekke områder, som for eksempel landbruk, fører en uansvarlig politikk i et generasjonsperspektiv. Men jeg lar meg ikke imponere av argumenter som at Norge for eksempel står friere til å gå foran i miljøpolitikken utenfor EU, all den tid Norge vitterlig IKKE har brukt sin frihet til å gå foran; hva gjelder klimagassutslipp er vi sinker i forhold til EU-landene. Dersom det en gang i framtiden skulle øynes håp om at EU kunne bli et samarbeidsorgan som prioriterer sosial og økologisk bærekraft fremfor markedsliberalisme, ville jeg ikke sette meg på bakbeina med henvisning til norsk selvråderett alene. Oppsummert: Internasjonalt samarbeid er bra, EU kan bli bedre.
Nei
Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.
Ja Ja
Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten. I dag er vi for restriktive.
Ja
De Grønne vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner. Vi vil etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig. Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse.
Ja
De Grønne vil jobbe for å sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi. Vi støtter flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Når Europa skal avvenne seg fossil energi, er det viktig at vi deler på den rene strømmen. For å lette dette arbeidet, kan det være hensiktsmessig med en ACER som en regulator med myndighet på grenseoverskridende spørsmål for å sikre et sammenhengende europeisk kraftmarked. Norges voksende kraftoverskudd innebærer at vi kan bidra til det globale grønne skiftet med både balansekraft og industriprodukter fra kraftkrevende industri.
Steinar Reiten Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Simon M. Grimstad Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Pål Farstad Nei Nei Ja Nei Nei Vet ikke
Lena Landsverk Sande Nei
Helse, mattryggleik, antibiotikapolitikk, landbruk, fiske mm
Vet ikke
Må sette meg meir inn i dette OM ei folkerøysting vert aktuelt
Vet ikke
Hypotetisk... treng meir kunnskap før ei slik avgjerd evt. kan takast
Ja
OM det er naudsynt for å ta vare på våre verdiar og vår tryggleik. Ikkje veto utan at det har eit klart mål om å beskytte
Nei Nei
Helge Orten Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU-medlemsskap.
Nei
EØS-avtalen er viktig for Norge og sikrer oss en tilknytning til EU's indre marked, som er viktig for norsk økonomi og samarbeidet med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen er mer omfattende enn en handelsavtale og dekker flere områder. I tillegg er EØS-avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Det er et spørsmål det er vanskelig å svare ja eller nei på, og som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Omfattende bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei
Jernbanereformen legger allerede opp til å kunne ta i bruk konkurranseutsetting i persontrafikken.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Marianne Synnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Vetle Wang Soleim Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent, oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken, selv om vi i Høyre ikke er i mot denne type konkurranseutsetting.
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Sylvi Listhaug Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jon Georg Dale Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jan Steinar Engeli Johansen Nei Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21