Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Yngve Kronstad-Johansen Nei Ja Nei
(Kandidaten har rettet svaret sitt etter publisering).
Ja Ja Nei
Mali Steiro Tronsmoen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Morgan Salminen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kari Henriksen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Odd Omland Nei Nei Ja Vet ikke
Må brukes når det er nødvendig.
Vet ikke
Har ikke nok kunnskap om spørsmålet på nåværende tidspunkt.
Vet ikke
Har ikke nok kunnskap om spørsmålet på nåværende tidspunkt.
Astrid Margrethe Hilde Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Svein-Gunnar Sivertsen Nei Ja Nei Ja
Vi bør melde oss ut av avtalen vi har med EU
Ja Nei
Jeg er motstander av hele EU
Ole Magne Omdal Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Randi Fredriksen Ihme Nei Ja Ja Ja Ja Nei
Birte Simonsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hans Fredrik Grøvan Nei
Jeg mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Samtidig slipper vi å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk. Vi beholder også større utenrikspolitisk handlefrihet der EU-landene nå taler med én stemme.
Nei
EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker og til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen.
Ja
Etter min vurdering vil en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser.
Ja
Jeg mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn.
Nei
KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.Samtidig har KrF i lengre tid ønsket en jernbanereform for en fornyelse av jernbanen som et viktig samferdselstilbud i Norge. I denne reformen er det allerede åpnet for konkurranse på persontrafikk i Norge. Dette skal gjennomføres gradvis, og formålet er en jernbane med bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Man bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet. Jernbanepakke IV handler også om mer enn konkurranseutsetting, som for eksempel sikkerhetsaspekter og en del jernbanetekniske momenter.
Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn, og mange av de samme argumentene vil gjøre seg gjeldende her. Vi ønsker ikke å overføre vår suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi, så lenge ESA bare skal strø sand på det ACER kommer fram til.
Torhild Bransdal Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Petter N Toldnæs Ja
Venstre ønsker ikke medlemskapsforhandlingar i neste stortingsperiode. Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.
Nei
Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre- og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistisk politikk. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og skape fred.
Ja
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.
Nei Nei Ja
Ingvild Wetrhus Thorsvik Ja
Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon.
Nei Ja Nei Nei Ja
Ingunn Foss Ja
Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU - medlemskap. Det virker lite sannsynlig i dag.
Nei
EØS avtalen tjener, og har tjent oss godt. tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene
Ja
EØS avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring.
Nei
Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS avtalen ut av spill
Nei
Og denne pålegger uansett ikke direkte å konkurranseutsette persontrafikken - Høyre er for øvrig ikke imot denne type konkurranseutsetting
Ja
Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring
Norunn Tveiten Benestad Ja
Høyre ønsker å erstatte EØS - avtalen med full deltagelse i EU.I så fall må det holdes folkeavstemning om norsk medlemskap.
Nei
Jeg mener denne avtalen har tjent oss godt så lenge vi har stått utenfor EU. Tilgangen til det indre marked er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene.
Ja Nei
Nei-bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill.
Nei Vet ikke
Mathias Bernander Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Gisle Meininger Saudland Ikke svart
Det mener jeg bør avgjøres av en folkeavstemning og vil følge resultatet av den.
Nei
Jeg mener det er medlemskapet i unionen og ikke avtalen Norge inngår med unionen som skal til folkeavstemning.
Ja
med mindre - og mot formodning, at den bilaterale avtalen skulle vise seg å være bedre for Norge enn EØS avtalen.
Ja
jeg mener vi har for mange pålegg som har liten relevans for Norge og som vi "må" gjennomføre. Det koster norske skattebetalere mye penger og er noe vi må utfordre EU på.
Nei
konkurranse er bra - Også i Norge.
Ikke svart
Det har jeg ikke tatt stilling til enda.
Theodor Barndon Helland Ja
Norges fortsatte gode forhold til EU er viktig. Hvorvidt Norge bør bli medlem av EU nå eller senere er jeg usikker på.
Nei
Jeg mener at Norges befolkning er tjent med et tett og godt forhold til resten av Europa. Politikere bør jobbe for å forbedre EU og EØS-avtalen, ikke for å forverre vårt forhold til Europa for øvrig.
Ja
EØS-avtalen har gitt Norge enorme økonomiske fordeler. Å tro at Norge kan oppnå tilsvarende bilaterale ordninger som eksempelvis Storbritannia håper på er for meg utenkelig.
Ja
Uten å være medlem av EU ratifiserer Norge flere direktiver enn de fleste EU-land. I enkelte spørsmål kan og bør vi si nei til å innføre EU-direktiver av formyndersk art.
Nei
Norsk jernbane bør konkurranseutsettes, kanskje også privatiseres.
Nei
Norsk energi er og bør i nærmeste fremtid være i tilsvarende særstilling som nå.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21