Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Per Vidar Kjølmoen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Åse Kristin Ask Bakke Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Berit Tønnesen Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Sylvi Listhaug Nei Vet ikke
Det ble gjort en offentlig utredning i 2012. FrP har ikke tatt stilling til om det er behov for en ny utredning. FrP mener avtalen på enkelte områder må tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser.
Vet ikke
FrP vil ikke si opp EØS-avtalen før vi får en bedre avtale. Per i dag er det EØS-avtalen som gir best markedsadgang. Men FrP vil følge nøye med på Storbritannias erfaringer med handelsavtalen de har med EU.
Ja Ja
For FRP er det avgjørende å sikre nasjonal råderett over norske naturressurser, og at det er norske myndigheter som har styring og kontroll over eierskap, etablering og bruk av våre naturressurser. Det er avgjørende at norske myndigheter har suveren beslutningsmyndighet over alle konsesjoner som skal gis, enten det er kraftproduksjon, strømnettet eller etablering av utenlandskabler.
Ja
Fremskrittspartiet ønsker en nasjonal minstelønn og er positive til initiativet i EU for å få det på plass. Ved å innføre en nasjonal minstelønn vil vi sikre at enhver arbeidstaker får en anstendig minstelønn.
Frank Sve Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Helge Orten Ja Nei
Alternativet til EØS-avtalen er fullt medlemskap.
Ja Vet ikke
Reservasjonsretten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke et mål i seg selv å bruke den mer aktivt.
Nei Nei
Vi har et velfungerende trepartssamarbeid i Norge, og forhandlinger om lønn skjer mellom partene. Jeg har heller ikke registrert at partene i arbeidslivet ønsker dette direktivet.
Vetle Wang Soleim Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Monica Molvær Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Harry Valderhaug Nei Nei
Ikkje aktuelt.
Ja Vet ikke
Det må vurderast i kvar enkelt sak og konsekvensene av dei ulike handlingsalternativa kytt til saka.
Vet ikke
Usikker - har ikkje tilstrekkelg grunnlag for å svare.
Vet ikke
Litt skeptisk.
Randi Walderhaug Frisvoll Nei Nei Ja Vet ikke Vet ikke Ja
Carl Johansen Ja Ja Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Stein Kristiansen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jenny Klinge Nei
Senterpartiet er mot norsk EU-medlemskap og går imot alle forsøk på å fremme ein norsk søknad om EU-medlemsskap. Senterpartiet meiner at politiske avgjerder skal fattast av folkevalte i Noreg. Vi meiner det er grunnleggjande for eit demokrati at politikarar som tek avgjerder kan stillast til ansvar for politikken dei bidreg til. Vi vil sikre at Noreg sjølv kan bestemme over eigne naturressursar, matproduksjonen, energipolitikken, utanriks- og handelspolitikken og pengepolitikken.
Ja
Ja. Senterpartiet ønskjer ei offentleg utgreiing av alternativ til EØS-avtalen, der ein ser på moglegheita for marknadstilgang utan at det går på kostnad av nasjonalt sjølvstyre.
Nei
Nei. Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtalar med EU for å sikre norske interesser.
Ja
Ja, så lenge Noreg er ein del av EØS vil Senterpartiet arbeide for ein aktiv bruk av reservasjonsretten og utnytte dei moglegheitene avtalen gir for å ta i vare norske interesser. Noreg bør mellom anna reservere seg mot direktiv og forordningar frå EU som truar grunnleggande norske interesser eller omsynet til folks tryggleik for arbeid, helse, miljø og sikkerheit.
Ja
Ja, fordi Senterpartiet ikkje støttar den stadig tettare integrasjonen i EUs energiunion og seier nei til EUs Energipakke 4 . Dersom Noreg blir kopla tettare på den europeiske straummarknaden, vil Noreg importere høgare europeiske straumprisar. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplassar og bli dyrt for vanlege norske familiar.
Nei
Nei. Senterpartiet støttar ikkje EUs føreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minsteløn i EU/EØS. Eit viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partane i arbeidslivet står saman om å bygge opp og vidareutvikle eit godt organisert arbeidsliv.
Geir Inge Lien Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Per Ivar Lied Nei Ja Nei
Avhengig av innhald og omfang av alternativ handelsavtale
Ja Ja Nei
Birgit Oline Kjerstad Nei
Eg er kritisk til det markedsliberalistiske fundamentet EU bygger på fordi det er lite egne til å løyse dei store utfordringane i vår tid med ei miljørkise og forskjellskrise. Meir marked og fri flyt leder til sentralisering av makt og ressurser til nokre få av dei rikaste på bekostning av felleskapet og miljøet.
Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Kim Thoresen-Vestre Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lena Landsverk Sande Nei Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke Ja

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.